logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Pieszyce
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA PIESZYCE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Peup-platforma usług elektronicznych
minus Dane podstawowe
minus Kompetencje Gminy
minus Mapa
minus Spis Powszechny 2002r
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY
minus STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIESZYCE NA LATA 2014-2020
minus Raport o stanie Gminy Pieszyce-Sierpień 2010
minus Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
minus Strategia na lata 2007-2015
minus P R L
 Obsługa Organizacyjna Wyborów
minus Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015
minus Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r.
minus Wybory Ławników
minus Wybory do Rady Powiatowej Izb Rolniczych
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
minus Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
plus Archiwum
 OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
minus OBWIESZCZENIE w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku letniego w roku 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
plus Ogłoszenie nr 6/K/2015 z dnia 24 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
plus Konsultacje Społeczne
minus Nadleśnictwo Świdnica - Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów
plus Ogłoszenie nr 5/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
plus Ogłoszenie nr 4/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc
plus Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró
plus Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Kontynuacja Programu XIII edycji ,,Stypendia Pomostowe"
minus Informacja o zasadach podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej
minus Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
minus Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych
minus Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
plus Archiwum
minus Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
minus Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie?
minus Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
minus Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport - data umieszczenia na BiP 16.12.2015
 PRZETARGI
plus Urząd Miejski
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
plus Archiwum-przetargi 2009
plus Archiwum-przetargi-2010
plus Archiwum-przetargi-2011
plus Osrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) dla uczniów szkół na terenie miasta Pieszyce w miesiącach wrzesień - grudzień 2012
plus Archiwum- przetargi 2012
plus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTY UNIJNE
minus Informacje ogólne
minus Środki pozyskane z UE w latach 2007-2013
 OFERTY PRACY
minus II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator
minus Oferta pracy na stanowisku sekretarki
plus Archiwum ofert
 URZĄD MIEJSKI w PIESZYCACH
minus Dane podstawowe
minus Regulamin Organizacyjny
minus Burmistrz Miasta
minus Zastępca Burmistrza
minus Skarbnik Gminy
minus Sekretarz Gminy
plus Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 RADA MIEJSKA
minus Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji
minus Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach VII kadencji
minus Przyjęcia interesantów
plus Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2015
plus Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Porządek sesji Rady Miejskiej
plus Oświadczenia i apele Rady Miejskiej w Pieszycach
 SOŁECTWA
minus Sołtysi i Rady Sołeckie
 ŹRÓDŁA PRAWA
minus Źródła Prawa
 PRAWO MIEJSCOWE
minus Stanowienie Aktów Publicznych
minus Statut Gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza
minus Budżet - informacje bieżące
 OBYWATEL W URZĘDZIE
minus Podstawowe prawa obywatela
minus Przyjmowanie spraw
minus Postępowanie w sprawach Skarg i Wniosków
minus Udostępnianie Informacji Publicznej
minus Udostępnianie Danych Osobowych
minus Obsługa osób niepełnosprawnych
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Wydanie Dowodu Osobistego
minus Sprawy Meldunkowe
minus Działalność Gospodarcza
minus Podatki,opłaty i ulgi
minus Zezwolenie - psy rasy uznanej za agresywną
minus Informacje Wyborcze
minus Integracja z Unią Europejską
minus Polska Klasyfikacja Działalności
minus Ustawa o opłacie skarbowej
plus Referat Oświaty
 OBRONA CYWILNA
minus Szkolenie ludności
minus Informacje
 OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
plus Obwieszczenia
plus Decyzje środowiskowe
plus Odpady Niebezpieczne
minus Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami 2004-2006
minus RAPORT ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
minus Decyzja
minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIESZYCE
minus Obwieszczenie stron - budowa stawu
 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
minus Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
minus Wniosek o wypis/wyrys z planu miejscowego/studium
minus Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej i szkoły podstawowej
minus Plan miejscowy - rejon osiedla Potoczek-Kuźnica
minus Plan miejscowy - dla działki nr 69 i 70/4 obręb Środkowe
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej
minus Plan miejscowy - Pieszyce Centrum
minus Plan miejscowy - rejon góry Zamecznej i Grodzisko
minus Plan miejscowy - rejon pętli autobusowej w Kamionkach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Srodkowe-Dorotka-Piskorzow Gorny
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Górne, Stadion, Południe
minus Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Bratoszów - rejon cmentarza
minus Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce - 2014
minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce - ul. Modrzewiowa
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów
 MAJĄTEK PUBLICZNY
minus Majątek
minus Pomoc Publiczna
 KONTROLE W URZĘDZIE
minus RIO-2004
minus RIO-2008
minus RIO-2012
 PROWADZONE REJESTRY
minus Archiwum Zakładowe
minus Sekretariat Burmistrza
minus Biuro Rady Miejskiej
minus KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRALNY REJESTR UMÓW
minus 2005r
minus 2006r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r.
minus 2010r.
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r
minus 2014r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus 2002r.
minus 2003r
minus 2004r
minus 2005r
minus Zakończenie kadencji 2002-2006
minus 2006r
minus 2007r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r
minus Zakończenie kadencji 2006-2010
minus 2010r
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r.
minus Zakończenie kadencji 2010-2014
minus Rozpoczęcie kadencji 2014-2018
minus 2014
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus Ogłoszenie nr 2/K/2016 z dnia 30 grudnia 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzie
minus Wykaz Organizacji Pozarządowych
minus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r
minus Oferty
minus Program po konsultacjach
minus Projekt Programu Współpracy na rok 2012
minus Formularz konsultacji
minus Sprawozdanie
minus Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
 GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (Jednostka zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013r)
plus Szkoły i Przedszkola
minus Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
minus Samodzielny Publiczny ZOZ ,, Przychodnia Miejska
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
minus Ośrodek Pomocy Społecznej
 OBSŁUGA BIULETYNU
minus Podstawa prawna
minus Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie BIP
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Logowanie
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

GMINA PIESZYCE
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Peup-platforma usług elektronicznych
   Dane podstawowe
   Kompetencje Gminy
   Mapa
   Spis Powszechny 2002r

STRATEGIA ROZWOJU GMINY
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIESZYCE NA LATA 2014-2020
   Raport o stanie Gminy Pieszyce-Sierpień 2010
   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
   Strategia na lata 2007-2015
   P R L

Obsługa Organizacyjna Wyborów
   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015
   Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r.
   Wybory Ławników
   Wybory do Rady Powiatowej Izb Rolniczych
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
   Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
   Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
   Archiwum
      Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20 czerwca 2010r - 04 lipca 2010r
      Wybory Samorządowe 2010
      Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej - 9 października 2011r
      Referendum Gminne
      Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.
      Wybory Samorządowe 2014r.

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
   OBWIESZCZENIE w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce
   Ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku letniego w roku 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce
      Protokół
   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
      Protokół
      Zarządzenie
   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
      Protokół Komisji konkursowej
   Ogłoszenie nr 6/K/2015 z dnia 24 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
      Protokół Komisji konkursowej
   Konsultacje Społeczne
      Protokół zbiorczy-wynik konsultacji
   Nadleśnictwo Świdnica - Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów
   Ogłoszenie nr 5/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
      Protokół Komisji konkursowej
   Ogłoszenie nr 4/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
      Protokół Komisji konkursowej
   Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc
   Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró
      Protokół Komisji konkursowej
   Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
      Protokół Komisji konkursowej
   Kontynuacja Programu XIII edycji ,,Stypendia Pomostowe"
   Informacja o zasadach podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej
   Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
   Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych
   Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
   Archiwum
      Informacja o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
   Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
   Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie?
   Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
   Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport - data umieszczenia na BiP 16.12.2015

PRZETARGI
   Urząd Miejski
      ROK 2015
         Referat Oświaty
            DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIESZYCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
         WGPRiIT
            POSTEPOWANIA POWYŻEJ 30 000 EURO
               przetarg nieograniczony pn."Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II"
                  odpowiedź na zapytanie
                  ogłoszenie o wyniku postepowania pn.: "Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II"
               przetarg nieograniczony pn.: "Remont drogi gminnej – ul. Dworcowa Górna w Pieszycach"
                  modernizacja treści SIWZ Remont drogi gminnej - ul. Dworcowa Górna
                  ogłoszenie o wyniku postepowania pn.: "Remont drogi gminnej - ul. Dworcowa Górna w Pieszycach"
               przetarg nieograniczony pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2015/2016”
                  ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
               Zimowe utrzymanie w sezonie 2015/2016 dróg gminnych w miejscowości Rościszów w Pieszycach
                  ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
            POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 30000 EURO
               Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: "Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Pieszyce w 2015 roku"
                  zmiana treści zapytania ofertowego
               Zapytanie ofertowe na wykonanie roboty budowlanej pn.: "Naprawa uszkodzenia przęsła mostu drogowego nad Sowim Potokiem w Lasocinie"
               Zapytanie ofertowe pn.: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce"
               odpowiedź na zapytanie dotyczace zapytania ofertowego pn "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce"
               odpowiedź na zapytanie dotyczące zapytania ofertowego pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce"
               zapytanie ofertowe pn.: "Modernizacja placu zabaw na osiedlu Małym w Pieszycach"
                  unieważnienie postepowania
               zapytanie ofertowe pn.: „Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach”
                  informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
               zapytanie ofertowe pn: "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce"
                  informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego pn.:"Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce"
               informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce"
               Zapytanie ofertowe pn.:„Wykonanie ujęcia wód powierzchniowych - zastawki piętrzącej na potoku Kłomnicaw miejscowości Rościszów, gm. Pieszyce, do celów ppoż. dla projektowanego budynku Fili
               Remont mostu drogowego usytuowanego pomiędzy ul. Zamkową a ul. Kopernika w Pieszycach
                  unieważnienie postępowania
               Remont mostu drogowego usytuowanego pomiędzy ul. Zamkową a ul. Kopernika w Pieszycach
                  ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania
               zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie instalacji monitoringu na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Pieszycach"
                  ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
         Projekt pn.: ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku”
            POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 30000 EURO
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi „Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia podczas trwania imprezy masowej pn.: „Dni Pieszyc”
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, płotków zabezpieczających scenę oraz garderoby dla artystów podczas trwania imprezy plenerowej pn.
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sprzątania w trakcie i po zakończeniu imprezy pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc”
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia toalet przenośnych podczas imprezy plenerowej pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc”
               Rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas działania pn.: „Święto miasta – Dni Pieszyc”
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprezy plenerowej masowej pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc”
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi ubezpieczenia imprezy plenerowej masowej pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc”
               II rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi pn: „Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia podczas trwania imprezy masowej zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst
               II rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sprzątania w trakcie i po zakończeniu imprezy pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc”
         WGGiR
            PRZETARGI POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH
               „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaopatrzenie mieszkańców w pojemniki i worki na odpady oraz opr
                  ogloszenie o zmianie ogloszenia
                  odpowiedź na zapytanie 1
                  modyfikacja treści SIWZ
                  ogloszenie o rozstrzygnięciu przetargu
         Wydział Finansowy
            Wykonanie obsługi bankowej Budżetu Gminy Pieszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pieszyce w latach 2016-2020
               odpowiedź na zapytanie
               odpowiedź na 2 zapytanie
               informacja o rozstrzygnięciu zapytania
      ROK 2014
         Projekt pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku”
            rozpoznanie cenowe na wykonanie gadżetów materiałów promocyjnych
            przetarg nieograniczony pn. "Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja
               ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
            przetarg nieograniczony pn.: Dostawa wyposażenia - mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istni
               ogłoszenie o rozstrzygnięciu postepowania
            Rozpoznanie cenowe na usługę transportu uczestników biorących udział w działaniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Ś
            Zapytanie ofertowe dotyczące:„Dostawy wyposażenia- krzeseł dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja
               Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postepowania
            Zapytanie ofertowe dotyczące: „Dostawy wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i
               ogloszenie o unieważnieniu postępowania
            II Zapytanie ofertowe „Dostawy wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniejąc
               zmiana treści zapytania
               ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
         Projekt pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
            Organizacja i realizacja imprezy Święto Miasta - DNI PIESZYC 2014
               odpowiedz na 1 zapytanie
               odpowiedz na 2 zapytanie
               odpowiedz na 3 zapytanie
               ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
            Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów (projekt, druk) dla działań projektu pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
               ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            II Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów dla działań projektu (projekt, druk na papierze kredowym, pełny kolor) pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
            Turniej Piłkarski Oldbojów
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie 2 szt. banerów wykorzystywanych podczas działań pn. „Turniej Piłkarski Oldbojów" i „Turniej Piłkarski Młodzików"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sali sportowej podczas trwania „Turnieju Piłkarskiego Oldbojów"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy nagród dla uczestników „Turnieju Piłkarskiego Oldbojów"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi obsługi technicznej podczas "Turnieju Piłkasrskiego Oldbojów"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sędziowania podczas "Turnieju Piłkarskiego Oldbojów"
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi ubezpieczenia "Turnieju Piłkarskiego Oldbojów"
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi zabezpieczenia medycznego podczas "Turnieju Piłkarskiego Oldbojów"
            Turniej Piłkarski Młodzików
               rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy nagród dla uczestników „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy 16 szt. koszulek dla zwycięzców „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
               Rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy słodyczy dla uczestników „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi obsługi technicznej podczas „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi przygotowania poczęstunku dla uczestników „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sali sportowej podczas trwania „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sędziowania podczas „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi zabezpieczenia medycznego podczas „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
               rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi ubezpieczenia „Turnieju Piłkarskiego Młodzików"
            Rozpoznanie cenowe na dostawę sztućców, talerzyków, woreczków foliowych potrzebnych do serwowania potraw regionalnych rozdawanych podczas „Dni Kultury Czesko-Polskiej – prezentacja polsko-cze
            Rozpoznanie cenowe na wykonanie 20 szt. stroi do tańczenia dla dzieci prezentujących się podczas Święta Miasta Dni Pieszyc
            Rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas działań realizowanych w 2014r.
         rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Twórcza współpraca pograniczażżś
         Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym II przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu
            ogloszenie o unieważnieniu postępowania
         Ogłoszenie o III pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu
         ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach -etap I"
            Odpowiedzi na zapytania
            ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
         ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Remont elewacji wieży widokowej na szczycie Wielkiej Sowy w Pieszycach obręb Rościszów”
         zapytanie ofertowe pn.: "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pieszyce"
         ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2014/2015"
            ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników n aterenie Gminy Pieszyce w sezonie 2014/2015"
      WGPRiIT
         PRZETARGI 2013
            Zapytanie ofertowe - Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej świetlicy w sołectwie Rościszów w Pieszycach.
               Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
            Zapytanie ofertowe - Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej świetlicy w sołectwie Kamionki w Pieszycach.
               Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
            ogłoszenie o przetargu pn.: "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce"
               ogłoszenie o wyniku przetargu
            Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2013/2014.
               ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         PRZETARGI 2013 Zakończone
            ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniejącego budynku kina w Pieszycach na Ośrodek Kultury, Pieszyce ul. Kopernika 37 w ramach projektu pn. „Wędrowan
               ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
            Zapytanie ofertowe - Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej świetlicy w sołectwie Rościszów w Pieszycach.
               Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
            Zapytanie ofertowe - Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej świetlicy w sołectwie Kamionki w Pieszycach.
               Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
         ogloszenie o zapytaniu ofertowym - "Akcja promocyjna w środkach masowego przekazu w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy Pl. Zamkowym nr 1, 2, 3 i 4 w Pieszycach”
            rozstrzygniecie
      SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
         Przetarg-działki rolne Piskorzów, Południe
         Przetarg-grunty rolne Piskorzów
         Przetarg-zabudowa mieszkaniowa Piskorzów
         Teren mieszkalnictwa - Pieszyce Srodkowe
      PROMOCJA GMINY
      Wydział Finansowy
         ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku"
            Zapytania i odpowiedzi
            Modyfikacja SIWZ
            zmiana ogłoszenia
            odpowiedź na 2 zapytanie
            ogłoszenie o wyniku przetargu
         ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"
            MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
            zmiana ogłoszenia przetargu pn."Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"
            odpowiedz na 1 zapytanie
            odpowiedz na 2 zapytanie
            OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
         Rok 2012
            ogloszenie o przetargu - "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"
               odpowiedz na 1 zapytanie
               odpowiedz na 2 zapytanie
               odpowiedz na 3 zapytanie
               odpowiedz na 4 zapytanie
               ogloszenie o wyniku przetargu
         Rok 2011
            ogloszenie o II przetargu - "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"
               ogłoszenie o wyniku II przetargu pn.:„Zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
            ogloszenie o przetargu - "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"
               odpowiedz na zapytanie
               odpowiedz 2 na zapytanie dotyczące przetargu - "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
               informacja o wyniku postepowania
         Rok 2014 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:„Sfinansowanie deficytu budżetu i rozchodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodn
            odpowiedź na zapytanie 1
            odpowiedź na zapytanie 2
            ogloszenie o rozstrzygnięciu postepowania pn.: " Sfinansowanie deficytu budzetu i rozchodów w zwiazku z realizacją zadania inwestycyjnego pn:" Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czecha
      Projekt "Kultura i sport w barwach polsko-czeskich"
         Rozpoznanie cenowe na usługę transportu uczestników biorących udział w działaniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
         Przetarg nieograniczony pn."Organizacja i realizacja imprezy Święto Miasta – Dni Pieszyc 2013"
            odpowiedz na 1 zapytanie
            Ogłoszenie o wyniku postępowania
         rozpoznanie cenowe na Przygotowanie projektu logo, linii materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
         rozpoznanie cenowe na wykonanie gadżetów w ramach projektu pn ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
         Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów dla działań projektu (projekt, druk) pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
         rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas działań realizowanych w 2013r. w ramach projektu
         Rozpoznanie cenowe na Przygotowanie i realizację działania pn.: "BUNT"
         rozpoznanie cenowe na wykonanie wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych w ramach działania pn. ,,BUNT”
         rozpoznanie cenowe na wykonanie kompletów stroi wykorzystanych do przygotowania i realizacji przemarszu i działań parateatralnych związanych z działaniem pn. ,,BUNT”
         rozpoznanie cenowe na wykonanie kompletu rekwizytów wykorzystanych do przygotowania i realizacji przemarszu i działań parateatralnych związanych z działaniem pn. ,,BUNT”
         na wykonanie usługi cateringu dla uczestników działania pn. ,,BUNT”
         rozpoznanie cenowe na wykonanie 20 szt. stroi do tańczenia dla dzieci prezentujących się podczas Święta Miasta Dni Pieszyc realizowanego w ramach projektu pn. „Kultura i sport w barwach polsko
         rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi cateringu dla 60 osób: gości i zespołów prezentujących się podczas Święta Miasta Dni Pieszyc realizowanego w ramach projektu pn. „Kultura i sport w
         rozpoznanie cenowe na wykonanie drobnych upominków dla młodzieży uczestniczącej w wymianie młodzieży
         rozpoznanie cenowe na wykonanie 2-dniowej usługi przewodnika podczas trwania wymiany polsko-czeskiej młodzieży
         rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi noclegu dla młodzieży uczestniczącej w wymianie młodzieży
         rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wyżywienia dla młodzieży uczestniczącej w wymianie młodzieży
         rozpoznanie cenowe na dostarczenie 1 kompletu zestawu do karaoke w ramach projektu pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
         rozpoznanie cenowe na wykonanie drobnych upominków dla osób występujących podczas Międzynarodowego Przeglądu Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego
         rozpoznanie cenowe dotyczące wykonania usługi przez 2 jurorów wraz z prowadzeniem przez nich warsztatów dla dyrygentów i kapelmistrzów zespołów występujących podczas Międzynarodow
         rozpoznanie cenowe na wykonanie 12 szt. bukietów dla chórów występujących podczas Międzynarodowego Przeglądu Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego
         rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi przygotowania poczęstunku dla uczestników, jurorów i gości Międzynarodowego Przeglądu Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego
         wykonanie usługi wynajęcia kompletu stoisk podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego realizowanego w ramach projektu pn. „Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
         wykonanie drobnych upominków dla zespołów występujących podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
         wykonanie usługi przygotowania poczęstunku dla uczestników Jarmarku Bożonarodzeniowego
         wykonanie usługi nagłośnienia, przygotowania i prowadzenia Jarmarku Bożonarodzeniowego
         rozpoznanie cenowe na Wykonanie usługi transportu dla zwycięzców konkursu wiedzy o Hauptmanie organizowanego w ramach projektu pn.: „Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
         rozpoznanie cenowe na publikację artykułu w gazecie w ramach projektu pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich”
      ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zaopatrzenie miesz
         odpowiedz na 1 zapytanie
         Modyfikacja SIWZ
         ogloszenie o wyniku przetargu
      Projekt "Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku"
         ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istnie
            UWAGA!!! MODYFIKACJA SIWZ
            Zmiana ogłoszenia
            Odpowiedź na zapytanie 1
            odpowiedź na zapytanie 2
            Odpowiedź na zapytanie 3
            ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania
         ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja ist
            ogloszenie o uniewaznieniu postepowania
         Rozpoznanie cenowe na usługę transportu uczestników biorących udział w działaniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Ś
         Zapytanie ofertowe na: „Stworzenie i dostarczenie gry edukacyjnej pn. „Co wiesz o swoim sąsiedzie?” w ramach projektu pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolny
            sprostowanie omyłki dotyczące zapytania ofertowego Stworzenie gry edukacyjnej
            informacja z otwarcia ofert zapytania ofertowego
            ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
         ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniej
            zmiana ogłoszenia o przetargu pn.: "Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i
            modyfikacja SIWZ
            ogloszenie o rozstrzygnięciu
         ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istn
            zmiana ogłoszenia przetargu pn: "Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i
            modyfikacja SIWZ
            modyfikacja SIWZ
            odpowiedz na zapytanie
            ogloszenie o rozstrzygnięciu
      przetarg nieograniczony pn."Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Jednostek Gminy Pieszyce"
         Zmiana ogłoszenia
         modyfikacja SIWZ
         UWAGA!!! INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
         Odpowiedź na zapytanie 1
         Odpowiedź na zapytanie 2
         2 modyfikacja SIWZ
         ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
      ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zaopatrzenie mieszka
         ogłoszenie o rozstrzygnieciu postepowania pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pieszyce"
      Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu
   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
   Archiwum-przetargi 2009
      ogłoszenie o wyniku przetargu- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2-etap II
      ogłoszenie o wyniku przetargu- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Piskorzów w Pieszycach"
      ogłoszenie o wyniku postępowania - "Odbudowa infrastruktury technicznej na Potoku Pieszyckim - przy ul. Kopernika 186"
      ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego-"Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012"
      ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Górne, Stadion oraz Południe
      ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów oraz Piskorzów"
      Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego- "Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn:"Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap I,
      ogłoszenie o wyniku postępowania - "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Środkowe - Dorotka - Piskorzów Górny
      ogłoszenie o wyniku postępowania - "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sanatoryjnej oraz przyłącza w ul. 9 Maja w Pieszycach"
      ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego-"Wykonanie robót budowlanych i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn:"Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap
      ogłoszenie o wyniku przetargu -"Odbudowa infrastruktury technicznej na Potoku Pieszyckim - przy ul. Kopernika 186- etap II"
      ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dotyczącym „Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.: Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap I, II, III) i jej d
      ogłoszenie o wyniku przetargu - "Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych wzdłuż ścieżki rowerowej w Pieszycach
      ogłoszenie o wyniku przetargu - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce"
      ogłoszenie o zamówieniu- Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostek Gminy i Miasta Pieszyce
      ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego-"Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialnosci cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostek Gminy i Mista Pieszyce"
      ogłoszenie o przetargu- "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostek Gminy i Miasta Pieszyce”
      Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego -"Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialnosci cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostek Gminy i Miasta Pieszyce"
      Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych
      Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych
      Obsługa ZGM w zakresie świadczenia usług komunalnych
      ogłoszenie o przetargu - „Zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
      odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu „Zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
      2 odpowiedź na zapytanie dotyczącego przetargu„Zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
      3 odpowiedź na zapytanie dotyczącego przetargu„Zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
      ogłoszenie o wyniku - „Zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
   Archiwum-przetargi-2010
      ogłoszenie o ponownym przetargu- "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostek Gminy Pieszyce”
      ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pn.:"Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostek Gminy Pieszyce'
      ogłoszenie o przetargu- "Dostawa kserokopiarki (sprzęt nowy, objęty 36 miesięczną gwarancją z czasem reakcji 24 godz.) do Urzędu Miejskiego w Pieszycach"
      ogłoszenie o wyniku przetargu - "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności jednostek Gminy Pieszyce"
      ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pn: "Dostawa kserokopiarki (sprzęt nowy, objęty 36 miesięczną gwarancją z czasem reakcji 24 godz.) do Urzędu Miejskiego w Pieszycach
      ogłoszenie o II przetargu- "Dostawa kserokopiarki (sprzęt nowy, objęty 36 miesięczną gwarancją z czasem reakcji 24 godz.) do Urzędu Miejskiego w Pieszycach"
      ogłoszenie o przetargu - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pieszycach- etap I"
      ogłoszenie o wyniku II przetargu- "Dostawa kserokopiarki (sprzęt nowy, objęty 36 miesięczną gwarancją z czasem reakcji 24 godz.) do Urzędu Miejskiego w Pieszycach"
      ogłoszenie o wyniku - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pieszycach - etap I"
      ogłoszenie o wyniku przetargu - „Zaciągniecie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
      WGPRiIT
         ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dotyczącym: Przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego dla projektu ,,Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach ( etap I, II, III ) ratunkiem
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Budowa wodociągu w ul. Truskawkowej w Pieszycach"
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Stała obsługa w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Pieszycach w latach 2010-2011"
         ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dotyczącym „Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.: Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap I, II, III) i jej d
         ogłoszenie o wyniku rozstrzygniecia zapytania ofertowego- "Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.:"Budowa nowej.."
         ogłoszenie o wyniku przetargu: "Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Pieszyce w 2010 roku"
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Budowa parkingu przy ul. Królowej Jadwigi w Pieszycach
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Budowa sieci wodociągowej w Pieszycach na odcinku Piskorzów - Bratoszów"
         ogłoszenie o wyniku przetargu- "Remont drogi gminnej w Rościszowie - etap I"
         ogłoszenie o wyniku przetargu- "Remont drogi gminnej w Piskorzowie"
         ogłoszenie o roztrzygnięciu zapytania ofertowego pn: "Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu"Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap I, II, III) i jej dopos
         ogłoszenie o przetargu - „Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wraz z montażem w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pi
         odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu "Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wraz z montażem w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przycho
         2 odpowiedź na zapytanie dotyczace przetargu "Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wraz z montażem w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa nowej siedziby SP ZOZ
         ogłoszenie o przetargu - " Remont nawierzchni ul. Bocznej w Pieszycach prowadzącej do strefy aktywności gospodarczej"
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wraz z montażem w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskie
         ogłoszenie o zapytaniu ofertowym- "Wykonanie wraz z montażem tablicy pamiątkowej oraz plakietek informacyjnych dla projektu pn.: Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach (eta
         ogłoszenie o roztrzygnięciu zapytania ofertowego pn:"Wykonanie wraz z montażem tablicy pamiątkowej oraz plakietek informacyjnych dla projektu pn.:"Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodni Miejski
         odpowiedż na zapytanie dotyczące przetargu pn "Remont nawierzchni ul. Bocznej w Pieszycach prowadzącejdo strefy aktywności gospodarczej"
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Remont nawierzchni ul. Bocznej w Pieszycach prowadzącej do strefy aktywności gospodarczej"
         ogłoszenie o przetargu - "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce"
         odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu- "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pieszycach - etap I"
         ogłoszenie o wyniku - "Konserwcja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce"
         ogłoszenie o przetargu - "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce- etap II"
         zmiana ogłoszenia o przetargu - "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce - etap II"
         modyfikacja treści SIWZ - przetarg "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce - etap II"
         ogłoszenie o wyniku - "Konserwcja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce - etap II"
         ogłoszenie o przetargu - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce"
         modyfikacja treści SIWZ - przetarg "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce"
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce"
         ogłoszenie o przetargu - "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamionki w Gminie Pieszyce"
            modyfikacja SIWZ przetarg "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamionki w Gminie Pieszyce"
            zmiana ogłoszenia o przetargu "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamionki w Gminie Pieszyce"
            odpowiedż na zapytanie 1
            odpowiedź na zapytanie 2
            odpowiedź na zapytanie 3
            odpowiedź na zapytanie 4
            2 modyfikacja SIWZ
            ogłoszenie o wyniku przetargu - "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamionki w Gminie Pieszyce"
         ogłoszenie o przetargu - "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszyce"
            modyfikacja SIWZ przetarg "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszyce"
            zmiana ogłoszenia o przetargu "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszyce"
            odpowiedź na zapytanie 1
            odpowiedź na zapytanie 2
            odpowiedź na zapytanie 3
            odpowiedź na zapytanie 4
            odpowiedź na zapytanie 5
            odpowiedź na zapytanie 6
            2 modyfikacja SIWZ
            ogłoszenie o wyniku przetargu - "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszyce"
   Archiwum-przetargi-2011
      ogłoszenie o przetargu - "Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Pieszyce'
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Pieszyce"
      ogłoszenie o przetargu-Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku” (...)
         odpowiedz na zapytanie dotyczace przetargu - "Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku
         2 odpowiedz na zapytanie dotyczace przetargu - Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku
         modyfikacja SIWZ- przetarg Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn: ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku” w szczególności
         UWAGA!!! zmiana ogloszenia o przetargu - Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku” w s
         ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pn.: "Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląskuż
      ogłoszenie o przetargu - „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Pieszyce w 2011 roku”
         ogloszenie o wyniku przetargu- "Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Pieszyce w 2011 roku"
      ogłoszenie o przetargu - „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 117696D w Rościszowie”
         ogłoszenie o wyniku przetargu - „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 117696D w Rościszowie”
      ogłoszenie o przetargu - „Remont i odbudowa murów oporowych o długości około 400m z barierami drogowymi w Rościszowie”
         ogłoszenie o wyniku przetargu-"Remont i odbudowa murów oporowych o długości około 400m z barierami drogowymi w Rościszowie"
      ogłoszenie o przetargu - „Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną ulicy Przyrodniczej i Henryka Biernackiego w Pieszycach”
         ogloszenie o wyniku przetargu -"Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną ulicy Przyrodniczej i Biernackiego w Pieszycach"
      ogłoszenie o przetargu - "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce"
         ogłoszenie o wyniku przetargu - "Konserwcja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce"
      ogloszenie o przetargu - "Konserwcja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce – etap II”
         ogloszenie o wyniku przetargu - "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce - etap II"
      ogloszenie o przetargu - "Odbudowa murów oporowych w Pieszycach ul. Kopernika 141-145 - powódź 2009r."
         ogloszenie o wyniku przetargu
      ogloszenie o przetargu - "Modernizacja ulicy Obywatelskiej w Pieszycach"
         ogłoszenie o unieważnieniu postepownia przetargowego pn.:"Modernizacja ulicy Obywatelskiej w Pieszycach"
      ogłoszenie o przetargu - "Budowa parkingu przy Kościele św. Jakuba w Pieszycach"
         ogloszenie o wyniku przetargu pn.: "Budowa parkingu przy Kościele św. Jakuba w Pieszycach"
      ogloszenie o II przetargu pn.: "Modernizacja ulicy Obywatelskiej w Pieszycach"
         ogłoszenie o wyniku przetargu- "Modernizacja ulicy Obywatelskiej w Pieszycach
      ogloszenie o przetargu pn.: "Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Pieszycach"
         ogłoszenie o wyniku przetargu: "Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi w Pieszycach"
      ogloszenie o przetargu pn.: "Odbudowa murów oporowych o długości około 400m z barierami drogowymi w Rościszowie - II etap"
         ogloszenie o wyniku przetargu "Odbudowa murów oporowych o długości około 400m z barierami drogowymi w Rościszowie - II etap"
      ogłoszenie o przetargu - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pieszyce
         odpowiedz na zapytanie
         rozstrzygniecie przetargu
      ogloszenie o przetargu - "Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Pieszyce"
         rozstrzygniecie przetargu
      ogloszenie o przetargu - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych: Piskorzów, Bratoszów w Gminie Pieszyce"
         Rozstrzygniecie przetargu
      ogloszenie o zapytaniu ofertowym - "Akcja promocyjna w środkach masowego przekazu w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy Pl. Zamkowym nr 1, 2, 3 i 4 w Pieszycach”
         rozstrzygniecie
      ogloszenie o zapytaniu ofertowym pn.: „Stworzenie wizualizacji obiektu – budynku Kina ,,Słońce” na potrzeby Projektu pn: ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym
      ogloszenie o przetargu - „ Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy Pl.Zamkowym 1, 2, 3 i 4 w Pieszycach - Zaprojektuj i wybuduj
         zmiana ogłoszenia o przetargu - "Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy Pl. Zamkowym Nr 1,2,3,i 4 w Pieszycach- Zaprojektuj i wybuduj"
         Modyfikacja SIWZ przetarg "Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy Pl. Zamkowym Nr 1,2,3,i 4 w Pieszycach - Zaprojektuj i wybuduj"
         UWAGA ZMIANA TERMINU
         odpowiedz na zapytanie 1
         odpowiedz na zapytanie 2
         odpowiedz na zapytanie 3
         odpowiedz na zapytanie 4
         odpowiedz na zapytanie 5
         odpowiedz na zapytanie 6
         odpowiedz na zapytanie 7
         odpowiedz na zapytanie 8
         odpowiedz na zapytanie 9
         ogłoszenie o wyniku przetargu
         2 zmiana ogłoszenia o przetargu - "Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy Pl. Zamkowym Nr 1,2,3,i 4 w Pieszycach- Zaprojektuj i wybuduj"
         2 MODYFIKACJA SIWZ
      ogloszenie o zapytaniu ofertowym - Przeprowadzenie kursu języka czeskiego
         UWAGA ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
         Rozstrzygniecie zapytania ofertowego
      ogloszenie o zapytaniu ofertowym- „Zakup systemu wystawienniczego”
         UWAGA ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
         Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
      ogloszenie o zapytaniu ofertowym - "Druk serii materiałów wydawniczych
         ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
         UWAGA ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
         Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
      ogloszenie o zapytaniu ofertowym- "Przygotowanie i realizacja filmu o Pieszycach i Novej Pace"
         UWAGA ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      ogloszenie o II zapytaniu ofertowym - "Druk serii materiałów wydawniczych
         rozstrzygniecie zapytania ofertowego
      ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym na "Tłumaczenie na język czeski tekstów do serii materiałów promocyjnych"
         Odpowiedz na zapytanie 1
         odpowiedz na 2 zapytanie
         UWAGA ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ROZPOZNANIU CENOWYM
         UWAGA II ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ROZPOZNANIU CENOWYM
   Osrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) dla uczniów szkół na terenie miasta Pieszyce w miesiącach wrzesień - grudzień 2012
      zmiana ogłoszenia
      UWAGA ZMIANA SIWZ
   Archiwum- przetargi 2012
      WGPRiIT
         ogłoszenie o przetargu -"„Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn: ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku”
            odpowiedz na zapytanie 1
            UWAGA ZMIANA TERMINU
            zmiana ogłoszenia
            modyfikacja SIWZ
            odpowiedz na 2 zapytanie
            ogłoszenie o wyniku przetargu
         ogloszenie o przetargu - " Stała obsługa w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Pieszycach w latach 2012-2013"
            ogłoszenie o wyniku przetargu
         zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej dla projektu pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku”
            Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
         zapytanie ofertowe - „Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej dla projektu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy Pl. Zamkowym nr 1, 2, 3 i 4 w Pieszycach”
            Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
         ogloszenie o przetargu pn.: "Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Pieszyce w 2012 roku"
            ogłoszenie o wyniku
         zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy Pl. Zamkowym nr 1, 2, 3
            ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
         ogloszenie o przetargu pn.: Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce
            ogłoszenie o wyniku przetargu - "Konserwcja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce"
         ogłoszenie o przetargu - "Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce - II etap"
            ogłoszenie o wyniku przetargu - "Konserwcja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce - II etap"
         ogloszenie o przetargu - "Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2012/2013"
            ogloszenie o wyniku przetargu
         ogłoszenie o przetargu - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2012/2013"
            ogloszenie o wyniku przetargu
         ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniejącego budynku kina w Pieszycach na Ośrodek Kultury, Pieszyce ul. Kopernika 37 w ramach projektu pn. „Wędrowan
            odpowiedz na zapytanie
            odpowiedz na 2 zapytanie
            odpowiedz na 3 zapytanie
            odpowiedz na 4 zapytanie
            odpowiedz na 5 zapytanie
            odpowiedz na 6 zapytanie
            odpowiedz na 7 zapytanie
            odpowiedz na 8 zapytanie
            odpowiedz na 9 zapytanie
            odpowiedz na 10 zapytanie
            UWAGA MODYFIKACJA SIWZ
            INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
            UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
            odpowiedz na 11 zapytanie
            odpowiedz na 12 zapytanie
            odpowiedz na 13 zapytanie
            odpowiedz na 14 zapytanie
            odpowiedz na 15 zapytanie
            odpowiedz na 16 zapytanie
            odpowiedz na 17 zapytanie
            odpowiedz na 18 zapytanie
            odpowiedz na 19 zapytanie
            odpowiedz na 20 zapytanie
            odpowiedz na 21 zapytanie
            odpowiedz na 22 zapytanie
            UWAGA II ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU
            UWAGA II MODYFIKACJA SIWZ
            UWAGA II ZMIANA TERMINU
            odpowiedz na 23 zapytanie
            odpowiedz na 24 zapytanie
            odpowiedz na 25 zapytanie
            odpowiedz na 26 zapytanie
            odpowiedz na 27 zapytanie
            odpowiedz na 28 zapytanie
            odpowiedz na 29 zapytanie
            odpowiedz na 30 zapytanie
            odpowiedz na 31 zapytanie
            odpowiedz na 32 zapytanie
            odpowiedz na 33 zapytanie
            UWAGA SPROSTOWANIE OMYŁKI W TREŚCI SIWZ
            OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
         ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniejącego budynku kina w Pieszycach na Ośrodek Kultury, Pieszyce ul. Kopernika 37 w ramach projektu pn. „Wędrowan
            odpowiedz na zapytanie
            odpowiedz na 2 zapytanie
            odpowiedz na 3 zapytanie
            odpowiedz na 4 zapytanie
            odpowiedz na 5 zapytanie
            odpowiedz na 6 zapytanie
            odpowiedz na 7 zapytanie
            odpowiedz na 8 zapytanie
            odpowiedz na 9 zapytanie
            odpowiedz na 10 zapytanie
            UWAGA MODYFIKACJA SIWZ
            INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
            UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
            odpowiedz na 11 zapytanie
            odpowiedz na 12 zapytanie
            odpowiedz na 13 zapytanie
            odpowiedz na 14 zapytanie
            odpowiedz na 15 zapytanie
            odpowiedz na 16 zapytanie
            odpowiedz na 17 zapytanie
            odpowiedz na 18 zapytanie
            odpowiedz na 19 zapytanie
            odpowiedz na 20 zapytanie
            odpowiedz na 21 zapytanie
            odpowiedz na 22 zapytanie
            UWAGA II ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU
            UWAGA II MODYFIKACJA SIWZ
            UWAGA II ZMIANA TERMINU
            odpowiedz na 23 zapytanie
            odpowiedz na 24 zapytanie
            odpowiedz na 25 zapytanie
            odpowiedz na 26 zapytanie
            odpowiedz na 27 zapytanie
            odpowiedz na 28 zapytanie
            odpowiedz na 29 zapytanie
            odpowiedz na 30 zapytanie
            odpowiedz na 31 zapytanie
            odpowiedz na 32 zapytanie
            odpowiedz na 33 zapytanie
            UWAGA SPROSTOWANIE OMYŁKI W TREŚCI SIWZ
            OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
      Projekt "Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku"
         zapytanie ofertowe pn: "Waloryzacja (mapowanie) Gmin Pieszyce i Bohuslavice”
            UWAGA!!! Zmiana ogłoszenia o zapytaniu ofertowym
            UNIEWAZNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
         ogłoszenie o rozpoznaiu cenowym na usługę wykonania i wydruk teczek i notesów w ramach w ramach projektu pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku”
      ogloszenie o zapytaniu ofertowym - "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY PIESZYCE"
         ogloszenie o wyniku zapytania ofertowego
   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
      Wykaz-mieszkalnictwo jednorodzinne
      Wykaz-mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne
      Wykaz-plac zakowy
      Wykaz-droga bezprzetargowo
      Wykaz-mieszkanie na rzecz najemcy - Kopernika
      Wykaz-droga wewnętrzna wpisana do rejestru zabytków pod nr 483/A/1-4/05
      Wykaz-ogródek przydomowy
      Wykaz-działki rolne bezprzetargowo
      Wykaz - ul. Kościelna
      Wykaz - ul. Kościelna 1A/3

PROJEKTY UNIJNE
   Informacje ogólne
   Środki pozyskane z UE w latach 2007-2013

OFERTY PRACY
   II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
   Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator
   Oferta pracy na stanowisku sekretarki
   Archiwum ofert
      zakończone postępowanie
         zakończone postępowanie
      Zakończone postępowanie
      Inspektor WGPRiIT
      Specjalista ds. Wspólnot
      Młodszy Referent w Wydziale Finansowym
      Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach
      Ośrodek Pomocy Społecznej
      Szkoła Podstawowa Nr 2
      Ośrodek Pomocy Społecznej
      Pracownik socjalny
      Inspektor ds. leśnictwa
      Specjalista ds czynszu
      Informatyk w UM
      Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
      Rachmistrz spisowy - NSP 2011
      Młodszy Referent ds. obsługi biura podawczego
      Nabór na stanowisko referent ds. księgowości wspólnot
      Konkurs na stanowisko Kierownika OPS
      Oferta pracy na stanowisku sekretarki
      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator

URZĄD MIEJSKI w PIESZYCACH
   Dane podstawowe
   Regulamin Organizacyjny
   Burmistrz Miasta
   Zastępca Burmistrza
   Skarbnik Gminy
   Sekretarz Gminy
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
      Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo
      Komunikaty
      Poradniki
      Informator - Placówki Pomocy Bezdomnym - Zima 2015-2016 dla Dyżurnych
      Regionalny System Ostrzegania RSO
      Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016
      OSTRZEŻENIA

RADA MIEJSKA
   Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji
   Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach VII kadencji
   Przyjęcia interesantów
   Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2015
      Harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2015 rok
      Harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2015 rok
   Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 29 stycznia 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 1-2015
         Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 2-2015
         Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 3-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 4-2015
         Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 5-2015
         Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 6-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 25 lutego 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 7-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 8-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 9-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 10-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 11-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 12-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 13-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 14-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 15-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 30 marca 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 16/2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 17-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 18-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 19-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 20-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 21-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 22-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 23-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 24-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 25-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 26-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 29 kwietnia 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 27-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 28-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 29-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 30-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 31-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 27 maja 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 32-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 33-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 34-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 35-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 36-2015
         Projekt uchwały Rady Miejsiej nr 37-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 38-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 39-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 40-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 41-2015
         Projekt uchwaly Rady Miejskiej nr 42-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 43-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 44-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 45-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 46-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 47-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 24 czerwca 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 47a-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 48-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 49-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 50-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 51-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 52-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 53-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 54-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 55-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 26 sierpnia 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 56-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 58-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 59-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 60-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 61-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 16 września 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 62-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 63-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 64-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 65-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 66-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 28 października 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 67-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 68-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 69-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 70-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 71-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 72-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 73-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 25 listopada 2015 roku
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 74-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 75-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 76-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 77-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 78-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 79-2015
            Załącznik
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 80-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 81-2015
      Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 29 grudnia 2015 roku [ zwiń ]
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 82-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 83-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 84-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 85-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 86-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 87-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 88-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 89-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 90-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 91-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 92-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 93-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 94-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 95-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 96-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 97-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 98-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 99-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 100-2015
         Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 101-2015
   Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
      Komisja Edukacji, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
         BRM-0012-01-2014
         BRM-0012-02-2014
         BRM-0012-03-2014
         BRM-0012-04-2015
         BRM-0012-05-2015
         BRM-0012-06-2015
         BRM-0012-07-2015
         BRM-0012-08-2015
         BRM-0012-09-2015
         BRM-0012-10-2015
         BRM-0012-11-2015
         BRM-0012-12-2015
         BRM-0012-13-2015
         BRM-0012-14-2015
         BRM-0012-15-2015
         BRM-0012-16-2015
      Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego
         BRM-0012-01-2014
         BRM-0012-02-2015
         BRM-0012-03-2015
         BRM-0012-04-2015
         BRM-0012-05-2015
         BRM-0012-06-2015
         BRM-0012-07-2015
         BRM-0012-08-2015
         BRM-0012-09-2015
         BRM-0012-10-2015
         BRM-0012-11-2015
      Komisja Rewizyjna
         BRM-0012-01-2014
         BRM-0012-02-2015
         BRM-0012-03-2015
         BRM-0012-04-2015
         BRM-0012-05-2015
         BRM-0012-06-2015
         BRM-0012-07-2015
         BRM-0012-08-2015
         BRM-0012-09-2015
         BRM-0012-10-2015
         BRM-0012-11-2015
         BRM-0012-12-2015
         BRM-0012-13-2015
         BRM-0012-14-2015
         BRM-0012-15-2015
      Komisja Budżetu i Rozwoju
         BRM-0012-01-2014
         BRM-0012-02-2014
         BRM-0012-03-2014
         BRM-0012-04-2015
         BRM-0012-05-2015
         BRM-0012-06-2015
         BRM-0012-07-2015
         BRM-0012-08-2015
         BRM-0012-09-2015
         BRM-0012-10-2015
         BRM-0012-11-2015
         BRM-0012-12-2015
         BRM-0012-13-2015
         BRM-0012-15-2015
         BRM-0012-14-2015
         BRM-0012-16-2015
         BRM-0012-17-2015
         BRM-0012-18-2015
   Porządek sesji Rady Miejskiej
      Porządek sesji Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 29 stycznia 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 25 lutego 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 30 marca 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 26 sierpnia 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 16 wrzesnia 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 28 października 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 25 listopada 2015 roku
      Porządek sesji Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 29 grudnia 2015 roku
   Oświadczenia i apele Rady Miejskiej w Pieszycach
      Oświadczenie Nr 1/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach

SOŁECTWA
   Sołtysi i Rady Sołeckie

ŹRÓDŁA PRAWA
   Źródła Prawa

PRAWO MIEJSCOWE
   Stanowienie Aktów Publicznych
   Statut Gminy
   Uchwały Rady Miejskiej
      2002r
      2003r.
      2004r
      2005r
      2006r
      2007r
      2008r.
      2009r.
      2010r.
      2011 r.
      2012 r.
      2013 r.
      2014 r.
      2015r.
   Zarządzenia Burmistrza
      2002 r.
      2003 r.
      2004 r
      2005 r.
      2006 r.
      2007 r.
      2008 r.
      2009 r.
      2010 r.
      2011 r.
      2012 r.
      2013 r.
      2014 r.
      2015 r.
   Budżet - informacje bieżące

OBYWATEL W URZĘDZIE
   Podstawowe prawa obywatela
   Przyjmowanie spraw
   Postępowanie w sprawach Skarg i Wniosków
   Udostępnianie Informacji Publicznej
   Udostępnianie Danych Osobowych
   Obsługa osób niepełnosprawnych
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydanie Dowodu Osobistego
   Sprawy Meldunkowe
   Działalność Gospodarcza
   Podatki,opłaty i ulgi
   Zezwolenie - psy rasy uznanej za agresywną
   Informacje Wyborcze
   Integracja z Unią Europejską
   Polska Klasyfikacja Działalności
   Ustawa o opłacie skarbowej
   Referat Oświaty
      Informacje
         Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
         Egzekucja obowiązku szkolnego
      Unieważnienie postępowania "Dowóz dzieci do szkoły prowadzonej przez Gminę Pieszyce w roku szkolnym 2015/2016"
      Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej "Dowozu dzieci do szkoły prowadzonej przez Gminę Pieszyce w roku szkolnym 2015/2016" postępowanie nr 2
         Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn. ,, Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez gminę Pieszyce w roku szkolnym 2015/2016"
      Program - wyprawka szkolna 2015-2016
      DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIESZYCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
      Informacja dla pracodawców - pomoc de minimis - zmiana 2015r.

OBRONA CYWILNA
   Szkolenie ludności
   Informacje

OCHRONA ŚRODOWISKA
   Regulamin utrzymania czystości i porządku
   Obwieszczenia
      Obwieszczenie - kanalizacja
   Decyzje środowiskowe
      Rok 2005
         Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
      Rok 2006
         Decyzja środowiskowa
         Decyzja środowiskowa
         Decyzja środowiskowa
         Decyzja środowiskowa
         Decyzja środowiskowa
         Decyzja środowiskowa
         Decyzja środowiskowa
         Decyzja środowiskowa
      Rok 2007
      Raporty
      Wszczęcie postępowania
         Postanowienie w sprawie odstapienia od rapoprtu
      Decyzja Środwiskowa
      Decyzja środowiskowa
   Odpady Niebezpieczne
      Rejestr Substancji Niebezpiecznych
      Postanowienia
   Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami 2004-2006
   RAPORT ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
   Decyzja
   PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIESZYCE
   Obwieszczenie stron - budowa stawu

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
   Wniosek o wypis/wyrys z planu miejscowego/studium
   Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego
   Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej i szkoły podstawowej
   Plan miejscowy - rejon osiedla Potoczek-Kuźnica
   Plan miejscowy - dla działki nr 69 i 70/4 obręb Środkowe
   Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej
   Plan miejscowy - Pieszyce Centrum
   Plan miejscowy - rejon góry Zamecznej i Grodzisko
   Plan miejscowy - rejon pętli autobusowej w Kamionkach
   Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow
   Plan miejscowy - rejon Pieszyce Srodkowe-Dorotka-Piskorzow Gorny
   Plan miejscowy - rejon Pieszyce Górne, Stadion, Południe
   Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach
   Plan miejscowy - rejon Pieszyce Bratoszów - rejon cmentarza
   Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach
   Plan miejscowy - rejon Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce - 2014
   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
   Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach
   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce - ul. Modrzewiowa
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów

MAJĄTEK PUBLICZNY
   Majątek
   Pomoc Publiczna

KONTROLE W URZĘDZIE
   RIO-2004
   RIO-2008
   RIO-2012

PROWADZONE REJESTRY
   Archiwum Zakładowe
   Sekretariat Burmistrza
   Biuro Rady Miejskiej
   KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

CENTRALNY REJESTR UMÓW
   2005r
   2006r
   2007r.
   2008r.
   2009r.
   2010r.
   2011r.
   2012r.
   2013r
   2014r.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   2002r.
   2003r
   2004r
   2005r
   Zakończenie kadencji 2002-2006
   2006r
   2007r
   2007r.
   2008r.
   2009r
   Zakończenie kadencji 2006-2010
   2010r
   2011r.
   2012r.
   2013r.
   Zakończenie kadencji 2010-2014
   Rozpoczęcie kadencji 2014-2018
   2014

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   Ogłoszenie nr 2/K/2016 z dnia 30 grudnia 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzie
   Wykaz Organizacji Pozarządowych
   Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r
   Oferty
   Program po konsultacjach
   Projekt Programu Współpracy na rok 2012
   Formularz konsultacji
   Sprawozdanie
   Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (Jednostka zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013r)
      Statut
      Regulaminy
         Regulamin Pracy
         Regulamin Premiowania Pracowników
         Regulamin Wynagradzania w ZOSiP
         Regulamin Organizacyjny ZOSiP w Pieszycach
      Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
      Pomoc materialna
         Wniosek wrzesień 2014 czerwiec 2015
      Obowiązek szkolny i nauki
         Egzekucja obowiązku szkolnego i nauki
         Postępowanie egzekucyjne w zakresie obowiązku szkolnego - wzory druków
            Ewidencja wysłanych upomnień- wzór
            Upomnienie - wzór
            Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej - wzór
            Wzór wypełnienia tytułu wykonawczego – TYT.3
            Zawiadomienie o złożeniu pisma (zastępcze doręczenie)
            Tytuł wykonawczy TYT - 3
      Program stypendialny-Sprawny Uczeń
      Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
         Zapytanie ofertowe na dowóz dzieci 2013/2014
      Wyprawka szkolna 2014
         Program "Wyprawka Szkolna 2014"
            Wnioski
               Wniosek w/g kryterium dochodowego
               Wniosek dla ucznia z potrzebą kształcenia specjalnego
               Wniosek poza kryterium dochodowym
               Wniosek o zwrot kosztów
      Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   Szkoły i Przedszkola
      SZKOŁA PODST. NR 1
      PRZEDSZKOLE NR 2
         Statut przedszkola
         Regulaminy
            Regulamin organizacyjny
            Regulamin pracy
            Regulamin premiowania
            Regulamin Rady Rodziców
            Regulamin Rady Pedagogicznej
            Regulamin wycieczek
            Regulamin Funduszu Zakładowego
   Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
   Samodzielny Publiczny ZOZ ,, Przychodnia Miejska
   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
   Ośrodek Pomocy Społecznej

OBSŁUGA BIULETYNU
   Podstawa prawna
   Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie BIP
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
   Logowanie

URZĘDY CENTRALNE
   Spis adresów
corner   corner