logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Pieszyce
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA PIESZYCE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Peup-platforma usług elektronicznych
minus Dane podstawowe
minus Kompetencje Gminy
minus Mapa
minus Spis Powszechny 2002r
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY
minus STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIESZYCE NA LATA 2014-2020
minus Raport o stanie Gminy Pieszyce-Sierpień 2010
minus Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
minus Strategia na lata 2007-2015
minus P R L
 Obsługa Organizacyjna Wyborów
minus Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015
minus Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r.
minus Wybory Ławników
minus Wybory do Rady Powiatowej Izb Rolniczych
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
minus Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
plus Archiwum
 OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
minus OBWIESZCZENIE w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku letniego w roku 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
plus Ogłoszenie nr 6/K/2015 z dnia 24 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
plus Konsultacje Społeczne
minus Nadleśnictwo Świdnica - Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów
plus Ogłoszenie nr 5/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
plus Ogłoszenie nr 4/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc
plus Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró
plus Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Kontynuacja Programu XIII edycji ,,Stypendia Pomostowe"
minus Informacja o zasadach podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej
minus Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
minus Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych
minus Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
plus Archiwum
minus Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
minus Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie?
minus Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
minus Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport - data umieszczenia na BiP 16.12.2015
 PRZETARGI
plus Urząd Miejski
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
plus Archiwum-przetargi 2009
plus Archiwum-przetargi-2010
plus Archiwum-przetargi-2011
plus Osrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) dla uczniów szkół na terenie miasta Pieszyce w miesiącach wrzesień - grudzień 2012
plus Archiwum- przetargi 2012
plus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTY UNIJNE
minus Informacje ogólne
minus Środki pozyskane z UE w latach 2007-2013
 OFERTY PRACY
minus II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator
minus Oferta pracy na stanowisku sekretarki
plus Archiwum ofert
 URZĄD MIEJSKI w PIESZYCACH
minus Dane podstawowe
minus Regulamin Organizacyjny
minus Burmistrz Miasta
minus Zastępca Burmistrza
minus Skarbnik Gminy
minus Sekretarz Gminy
plus Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 RADA MIEJSKA
minus Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji
minus Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach VII kadencji
minus Przyjęcia interesantów
plus Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2015
plus Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Porządek sesji Rady Miejskiej
plus Oświadczenia i apele Rady Miejskiej w Pieszycach
 SOŁECTWA
minus Sołtysi i Rady Sołeckie
 ŹRÓDŁA PRAWA
minus Źródła Prawa
 PRAWO MIEJSCOWE
minus Stanowienie Aktów Publicznych
minus Statut Gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza
minus Budżet - informacje bieżące
 OBYWATEL W URZĘDZIE
minus Podstawowe prawa obywatela
minus Przyjmowanie spraw
minus Postępowanie w sprawach Skarg i Wniosków
minus Udostępnianie Informacji Publicznej
minus Udostępnianie Danych Osobowych
minus Obsługa osób niepełnosprawnych
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Wydanie Dowodu Osobistego
minus Sprawy Meldunkowe
minus Działalność Gospodarcza
minus Podatki,opłaty i ulgi
minus Zezwolenie - psy rasy uznanej za agresywną
minus Informacje Wyborcze
minus Integracja z Unią Europejską
minus Polska Klasyfikacja Działalności
minus Ustawa o opłacie skarbowej
plus Referat Oświaty
 OBRONA CYWILNA
minus Szkolenie ludności
minus Informacje
 OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
plus Obwieszczenia
plus Decyzje środowiskowe
plus Odpady Niebezpieczne
minus Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami 2004-2006
minus RAPORT ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
minus Decyzja
minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIESZYCE
minus Obwieszczenie stron - budowa stawu
 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
minus Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
minus Wniosek o wypis/wyrys z planu miejscowego/studium
minus Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej i szkoły podstawowej
minus Plan miejscowy - rejon osiedla Potoczek-Kuźnica
minus Plan miejscowy - dla działki nr 69 i 70/4 obręb Środkowe
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej
minus Plan miejscowy - Pieszyce Centrum
minus Plan miejscowy - rejon góry Zamecznej i Grodzisko
minus Plan miejscowy - rejon pętli autobusowej w Kamionkach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Srodkowe-Dorotka-Piskorzow Gorny
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Górne, Stadion, Południe
minus Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Bratoszów - rejon cmentarza
minus Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce - 2014
minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce - ul. Modrzewiowa
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów
 MAJĄTEK PUBLICZNY
minus Majątek
minus Pomoc Publiczna
 KONTROLE W URZĘDZIE
minus RIO-2004
minus RIO-2008
minus RIO-2012
 PROWADZONE REJESTRY
minus Archiwum Zakładowe
minus Sekretariat Burmistrza
minus Biuro Rady Miejskiej
minus KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRALNY REJESTR UMÓW
minus 2005r
minus 2006r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r.
minus 2010r.
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r
minus 2014r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus 2002r.
minus 2003r
minus 2004r
minus 2005r
minus Zakończenie kadencji 2002-2006
minus 2006r
minus 2007r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r
minus Zakończenie kadencji 2006-2010
minus 2010r
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r.
minus Zakończenie kadencji 2010-2014
minus Rozpoczęcie kadencji 2014-2018
minus 2014
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus Ogłoszenie nr 2/K/2016 z dnia 30 grudnia 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzie
minus Wykaz Organizacji Pozarządowych
minus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r
minus Oferty
minus Program po konsultacjach
minus Projekt Programu Współpracy na rok 2012
minus Formularz konsultacji
minus Sprawozdanie
minus Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
 GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (Jednostka zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013r)
   minus Statut
   plus Regulaminy
   minus Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
   plus Pomoc materialna
   plus Obowiązek szkolny i nauki
   minus Program stypendialny-Sprawny Uczeń
   plus Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
   plus Wyprawka szkolna 2014
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
plus Szkoły i Przedszkola
minus Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
minus Samodzielny Publiczny ZOZ ,, Przychodnia Miejska
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
minus Ośrodek Pomocy Społecznej
 OBSŁUGA BIULETYNU
minus Podstawa prawna
minus Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie BIP
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Logowanie
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

    1)    środkach trwałych – rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, stanowiące własność bądź współwłasność jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania,
    2)    prowadzeniu ewidencji środków trwałych – należy przez to rozumieć prowadzenie ewidencji w ujęciu ilościowo-wartościowym dla każdego składnika, z uwzględnieniem zwiększenia bądź zmniejszenia wartości początkowej,
    3)    jednostce – rozumie się przez to jednostkę budżetową,
    4)    inwestycjach – rozumie się przez to wszelkie zadania inwestycje (środki trwałe w budowie) finansowane bądź współfinansowane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w wyniku których zostają wytworzone środki trwałe,
    6)    mieniu zlikwidowanych jednostek – rozumie się przez to mienie po zlikwidowanej jednostce,
    7)    komórce organizacyjnej – rozumie się przez to pracownika w jednostce organizacyjnej.

§ 2
   
    1.    Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

    2.    Dokumentacja księgowa to zbiór właściwie sporządzonych dokumentów (dowodów księgowych), odzwierciedlających w skróconej formie treść operacji i zdarzeń gospodarczych, podlegających ewidencji księgowej. Każdy dowód księgowy musi odpowiadać ustawowo określonym wymaganiom. Przede wszystkim powinien on zawierać określone elementy niezbędne do wyczerpującego odzwierciedlenia dokonanej operacji gospodarczej.
    3.    Dowód księgowy spełnia swoją funkcję, jeżeli jest prawidłowo wystawiony zgodnie z art. 21 ust. l ustawy o rachunkowości.
    4.    Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim lub w języku obcym, jeżeli dotyczy realizacji operacji gospodarczych z kontrahentem zagranicznym (w takim wypadku powinno być do niego dołączone wiarygodne tłumaczenie na język polski). Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że przeliczenie to zapewnia system przetwarzania danych, co jest potwierdzone odpowiednim wydrukiem.
    5.    Oprócz wyżej scharakteryzowanego dokumentu, będącego podstawą zapisu w księgach rachunkowych, za dowód księgowy uważa się także:
 •     1)    polecenie księgowania sporządzone dla udokumentowania niektórych operacji i zdarzeń gospodarczych,
 •     2)    notę księgową,
 •     3)    zestawienie dowodów księgowych sporządzone w celu dokonania w księgach rachunkowych księgowania zbiorczym zapisem operacji gospodarczych o jednakowym charakterze,
 •     4)    wyciąg bankowy z rachunku bankowego wraz z załączonymi dowodami obrotu pieniężnego.
    6.    Dekretacja dowodów księgowych (dokumentów) polega na przygotowaniu dokumentów do księgowania, wydaniu dyspozycji ich zaksięgowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie Zakładowego Planu Kont. Dekretacja obejmuje następujące etapy:
    1)    segregacja dokumentów, która polega na:
 •     a)    wyłączeniu z ogółu dokumentów napływających do księgowania tych dokumentów, które nie podlegają księgowaniu (np. nie wyrażają operacji gospodarczych lub są ich zapowiedzią),
 •     b)    podziale dowodów księgowych na jednorodne grupy objęte poszczególnymi dziennikami (np. kasowych, wyciągów bankowych i innych oraz dotyczących poszczególnych rachunków bankowych, np. wydatki, dochody, fundusze itp.),
 •     c)    kontroli kompletności dokumentów na oznaczony okres (np. dzień, miesiąc),
    2)    sprawdzenie prawidłowości dokumentów, polegające na ustaleniu, czy są one podpisane na dowód skontrolowania pod względem formalnym i rachunkowym, a w przypadku dowodów kasowych, czy są akceptowane przez kierownika jednostki lub upoważnioną przez niego osobę. W przypadku stwierdzenia, że dokumenty nie były skontrolowane, należy je zwrócić do właściwej komórki w celu uzupełnienia,
    3)    właściwa dekretacja (oznaczenie sposobu księgowania) polegająca na:
 •     a)    umieszczeniu na dokumentach adnotacji, na jakich kontach syntetycznych i analitycznych ma być zaksięgowany,
 •     b)    określeniu daty, pod jaką dowód ma być zaksięgowany, jeżeli dowód ma być zaksięgowany pod inną datą niż data jego wystawienia – przy dowodach własnych lub datą otrzymania – przy dowodach obcych,
 •     c)    podpisaniu przez osobę dekretującą.
§ 3

Zasady opracowywania dokumentów przez komórki organizacyjne

   
    1.    Wydatki na realizację zadań są dokonywane zgodnie z planem rzeczowo-finansowym w ramach środków pieniężnych ustalonych na dany rok budżetowy.

    2.    Zobowiązania są realizowane na zasadach określonych w umowach.
    3.    Dokumentacja dotycząca rozliczenia zadania musi być kompletna, czytelnie opisana i spełniająca wymogi określone dla dowodu księgowego w art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości.
    4.    Faktury, rachunki lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego przedkładane do rozliczeń finansowych, powinny być wpisane do ewidencji wpływu korespondencji prowadzonej przez komórki organizacyjne i opatrzone pieczęcią z datą wpływu. Pracownicy księgowości potwierdzają odbiór dokumentu w rejestrze prowadzonym przez komórkę organizacyjną lub na kopii pism.
    5.    Faktury i rachunki powinny być poddane szczegółowej kontroli merytorycznej w komórce organizacyjnej i zawierać potwierdzenie:
 •     1)    dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, potwierdzonym prawidłowym opisem dokumentu oraz opatrzonym podpisem osoby upoważnionej;
 •     2)    dokonania sprawdzenia danych zawartych w fakturze (rachunku) za zgodność ze stanem faktycznym, z zawartą umową lub zleceniem oraz sprawdzenia kompletności załączonej dokumentacji w postaci protokołu częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót lub protokołu zdawczo-odbiorczego, kosztorysów powykonawczych i innych elementów rozliczeniowych wynikających z zapisów umownych;
 •     3)    sprawdzenia terminowości dokonania rozliczenia, a w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy przystąpienia do naliczenia kary umownej;
 •     4)    podania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
    6.    Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych komórka organizacyjna przedkłada do księgowości do czternastu dni po zakończeniu podróży służbowej. Delegacje przedłożone po terminie będą przyjmowane wyłącznie z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.
    7.    Zaliczki jednorazowe winny być bezwzględnie rozliczone do czternastu dni od daty pobrania. Nierozliczone w terminie będą potrącane w całości z wynagrodzenia za pracę.
    8.    Rozliczenie ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych za dany miesiąc przedkładane jest w terminie określonym umową.
    9.    Wszystkie faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego należy przedkładać do księgowości nie później niż na siedem dni przed terminem zapłaty. Przedłożone dokumenty po wymaganym terminie zapłaty będą przyjmowane tylko z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia oraz wskazaniem osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację. Nieterminowa realizacja faktur (rachunków) może spowodować naliczenie odsetek karnych za zwłokę, a tym samym stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. popełnienie czynu polegającego na dopuszczeniu się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie.
    10.    Sprawdzone pod względem merytorycznym i zakwalifikowane do wypłaty faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi dowodu księgowego należy dostarczyć do księgowości w celu zaksięgowania, jako zobowiązania do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono.
    11.    W myśl postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.) faktura winna być wystawiona przez dostawcę lub wykonawcę nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku, gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę – fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę). Faktury zaliczkowe powinny zawierać dane wynikające z § 9 wyżej cytowanego rozporządzenia. W razie nieotrzymania od wykonawcy (dostawcy) faktury za wykonaną usługę (dostarczony towar) w terminie, obowiązkiem komórki organizacyjnej jest monitowanie o jej dostarczenie.
    12.    Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) należy zgłaszać do ZUS-u w terminie do siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło. W związku z powyższym osoby te należy kierować w dniu zawarcia umowy do księgowości celem wypełnienia stosownej dokumentacji ubezpieczeniowej. Niedopełnienie wymogu zgłoszenia tych osób skutkuje sankcjami określonymi w ustawie.
    13.    Po otrzymaniu dokumentów sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym następuje ich dekretacja polegająca na:
 •     1)    naniesieniu odpowiednich kont,
 •     2)    określeniu daty, pod jaką dowód ma być zaksięgowany,
 •     3)    złożeniu podpisu osoby dekretującej.
    14.    Zrealizowane dowody księgowe ujawniane są w ewidencji analitycznej i syntetycznej według klasyfikacji budżetowej. Ewidencjonowane dowody obejmują:
 •     1)    dochody,
 •     2)    wydatki bieżące,
 •     3)    majątek,
 •     4)    fundusz socjalny.
    15.    Dokumenty księgowe ewidencjonowane są w urządzeniach księgowych. Księgowanie odbywa się w systemie komputerowym w programie FKB firmy RADIX (dokumentacja komputerowego przetwarzania systemów księgowych w ZOSiP)
    16.    Po ujęciu w ewidencji wszystkich dowodów księgowych za okres sprawozdawczy dokonuje się ich uzgodnienia. Po dokonaniu uzgodnień wewnętrznych księgowość sporządza zbiorcze informacje według klasyfikacji budżetowej i przekazuje komórkom organizacyjnym do wiadomości i stosownego wykorzystania.

§ 4

Wynagrodzenia pracowników

   
    1.    Listy płac przygotowane przez komórki organizacyjne sporządza księgowość za okres jednego miesiąca w oparciu o dokumenty płacowe (umowy i inne pisma przedłożone do 20 każdego miesiąca, a w grudniu do 15 w systemie komputerowym (ręcznie).

    2.    Potrącenia z wynagrodzeń za pracę dokonywane są na podstawie dokumentów lub oświadczenia pracownika.
    3.    Od wynagrodzenia dokonuje się:
 •     1)    naliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a następnie przesyła się w terminie do dnia 20. następnego miesiąca do Urzędu Skarbowego właściwego dla jednostki,
 •     2)    naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz wypadkowe i Fundusz Pracy, które odprowadza się na konto ZUS do dnia 5. następnego miesiąca wraz z miesięczną deklaracją DRA (wraz z załącznikami – imiennymi raportami RCA, RSA, RZA i RMUA sporządzonymi dla każdego pracownika).
    4.    Obowiązują następujące terminy wypłaty wynagrodzeń:
 •     1)    do dnia ostatniego każdego miesiąca dla wynagrodzeń płatnych z dołu,
 •     2)    do dnia 15 każdego miesiąca dla dodatkowych wypłat i wyrównań.
    5.    Sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym zbiorówki listy płac są przekazywane do księgowości na 3 dni robocze przed upływem terminu płatności. Księgowość przelewa wynagrodzenia na konta bankowe pracowników lub stawia wynagrodzenia do dyspozycji w kasie jednostki.
    6.    Za terminowość odprowadzania podatków i składek ZUS odpowiada księgowość. Za niedopuszczenie do przekroczenia planu wydatków na paragrafach płacowych i pochodnych odpowiada kierownik jednostki.

§ 5

Podróże służbowe krajowe

   
    1.    Rejestr delegacji służbowych prowadzi starszy specjalista ds. ekonomiczno - finansowych.

    2.    Wniosek osoby delegowanej o wypłatę zaliczki na delegację krajową zatwierdza Główny Księgowy i Kierownik jednostki lub jego zastępca.
    3.    Potwierdzenie wykonania polecenia wyjazdu służbowego dokonuje bezpośredni przełożony pracownika.
    4.    Sprawdzenia rachunków pod względem formalno-rachunkowym dokonuje księgowość. Główny księgowy oraz kierownik jednostki zatwierdzają rozliczenie kosztów podróży służbowej.
    5.    Finansowego rozliczenia wyjazdu należy dokonać w księgowości w terminie do 14 dni od dnia powrotu.

§ 6

Środki trwałe

   
1.    Pod pojęciem środków trwałych należy rozumieć, stosownie do zapisów art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.

    2.    Regulację prawną dotyczącą zaliczenia do aktywów trwałych przyjętych do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze określa art. 3 ust. 1 pkt 15d i ust. 4 ustawy o rachunkowości.
    3.    Zasady ustalenia wartości początkowej środków trwałych regulują przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
    4.    Dla celów ewidencyjnych, gromadzenia danych, ustalenia stawek odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego należy stosować wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
    5.    Ewidencja analityczna środków trwałych, pozostałych środków trwałych, dóbr kultury, wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych przez komórki organizacyjne jednostki, należące do grupy 0–9 według klasyfikacji środków trwałych prowadzona jest przez komórkę organizacyjną.
    6.    Ewidencja syntetyczna prowadzona jest przez księgowość.
    7.    Podstawę do ujęcia w ewidencji analitycznej środka trwałego stanowi co najmniej jeden z poniższych dokumentów:
 •     a)    dokument OT „Przyjęcie środka trwałego”, którego wzór wraz z opisem stanowi załącznik nr 1;
 •     b)    dokument PT „Protokół zdawczo-odbiorczy”, którego wzór wraz z opisem stanowi załącznik nr 2;
 •     c)    akt notarialny;
 •     d)    operat szacunkowy, opracowanie lub ekspertyza sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego określające wartość środka trwałego;
 •     e)    protokół przejęcia środka trwałego;
 •     f)    inne dokumenty potwierdzające nabycie prawa własności lub współwłasności.
    8.    Każdy środek trwały musi być opisany szczegółowo w księdze środków trwałych.
    9.    Podstawę do wyksięgowania z ewidencji analitycznej środka trwałego stanowi co najmniej jeden z niżej podanych dokumentów:
 •     a)    dokument PT „Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego”, którego wzór wraz z opisem stanowi załącznik nr 2;
 •     b)    dokument LT „Likwidacja środka trwałego”, którego wzór wraz z opisem stanowi załącznik nr 3;
 •     c)    akt notarialny;
 •     d)    decyzja lub zarządzenie kierownika jednostki;
 •     e)    protokół przekazania środka trwałego;
 •     f)    inne dokumenty potwierdzające zbycie prawa własności lub współwłasności.
    10.    Środki trwałe ujęte w ewidencji analitycznej winny być aktualizowane na bieżąco, z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji wartości początkowych, zmiany miejsca użytkowania, poniesionych kosztów ulepszenia, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.
    11.    Pod pojęciem „ulepszenie” należy rozumieć:
 •     a)    przebudowę (poprawę istniejącego stanu, zmianę stanu na inny);
 •     b)    rozbudowę (powiększenie składników majątku, rozszerzenie, dobudowanie);
 •     c)    rekonstrukcję (odtworzenie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątku);
 •     d)    adaptację (przerobienie, dostosowanie składników majątku do wykorzystania w innym celu niż pierwotnie);
 •     e)    modernizację (unowocześnienie środka trwałego), jeśli suma wydatków poniesionych na ulepszenie przekracza kwotę określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i jednocześnie spełnione są warunki wzrostu wartości użytkowej środka trwałego w wyniku jego ulepszenia w stosunku do jego wartości z dnia przyjęcia do używania lub wystąpienia wymiernego efektu tego ulepszenia w postaci wydłużonego okresu używania, wzrostu zdolności wytwórczej, obniżenia kosztów eksploatacji.
    12.    Wszelkie zmiany dokonywane w ewidencji analitycznej powinny być niezwłocznie przekazane przy zastosowaniu obowiązujących formularzy do księgowości w celu zaewidencjonowania odpowiednich operacji księgowych w ewidencji syntetycznej.
    13.    Zmiany w ewidencji analitycznej środków trwałych polegające na zmianie miejsca użytkowania dokonywane są na podstawie dokumentu „Przemieszczenie środka trwałego lub pozostałego środka trwałego”, którego wzór wraz z opisem stanowi załącznik nr 4.
    14.    Odpisy amortyzacyjne dokonywane będą raz w roku na dzień 31 grudnia od środków trwałych umarzanych stopniowo, których wartość początkowa określona jest w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
    15.    Za prawidłowe naliczenie odpisów amortyzacyjnych odpowiada kierownik komórki organizacyjnej w zakresie prowadzonej ewidencji analitycznej.
    16.    Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu są księgowane w ewidencji analitycznej w administracji.
    17.    Szczegółowe określenie prowadzonej ewidencji analitycznej (ilościowo-wartościowej i ilościowej) dla pozostałych środków trwałych zawarte jest w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie zakładowego planu kont.
    18.    Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok:
 •     a)    autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne;
 •     b)    licencje;
 •     c)    prawa do patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz wynalazków.
    19.    Ewidencję analityczną wartości niematerialnych i prawnych prowadzi komórka organizacyjna.
    20.    Za prawidłowe naliczenie odpisów amortyzacyjnych odpowiada Główny Księgowy.
    21.    Mienie zlikwidowanych jednostek to mienie przejęte przez organ założycielski lub nadzorujący, po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej.
    22.    Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ustala się na podstawie:
 •     a)    bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki;
 •     b)    korekty wartości mienia stanowiącej różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki, a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub nadzorującego.
    23.    Ewidencję analityczną w formie wykazu zawierającego specyfikację składników majątkowych (dla grupy 0–9 KŚT) przyjętych przez organ założycielski lub nadzorujący oraz ewidencję syntetyczną prowadzi księgowość.
    24.    komórki organizacyjne prowadzące ewidencję analityczną środków trwałych należących do grupy 0–9 KŚT przypisuje poszczególnym środkom trwałym numery inwentarzowe według klasyfikacji rodzajowej środka trwałego.
    25.    Numer inwentarzowy zawiera:
 •     a)    oznaczenie literowe: jednostka;
 •     b)    numer obiektu;
 •     c)    numer grupy według KŚT;
 •     d)    numer podgrupy według KŚT;
 •     e)    rodzaj według KŚT;
 •     f)    numer pozycji;
 •     g)    rok dostawy.
    26.    Uzgodnienie stanu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu, ujętych w ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną winno być dokonane w okresach miesięcznych,
    27.    Uzgodnienia dokonywane są przez pracowników komórek organizacyjnych (ewidencja analityczna) i przez pracowników księgowości (ewidencja syntetyczna).

§ 7

Kontrola dokumentów księgowych

   
    1.    Istnieją następujące formy kontroli wewnętrznej:

 •     1)    kontrola wstępna, której zadaniem jest zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom na etapie powstawania zobowiązań finansowych (np. projektów umów, porozumień);
 •     2)    kontrola bieżąca, polegająca na badaniu prawidłowości poszczególnych czynności i operacji w toku ich realizacji, jak również ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych oraz stanu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą;
 •     3)    kontrola następna, która polega na badaniu stanu faktycznego poszczególnych zaszłości oraz dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
    2.    Na dowód kontroli przeprowadzający kontrolę ma obowiązek zamieszczenia każdorazowo swego podpisu oraz daty badania kontrolnego na każdym dowodzie objętym kontrolą.
    3.    W toku prowadzenia kontroli wstępnej w razie ujawnienia nieprawidłowości kontrolujący winien zwrócić nieprawidłowe dokumenty kierownikowi jednostki realizującemu zadanie z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień, a także odmówić podpisu tych dokumentów.
    4.    W razie ujawnienia w toku prowadzenia kontroli czynów noszących znamiona przestępstw, nadużyć itp., kontrolujący ma obowiązek zabezpieczyć dokumenty stanowiące dowód przestępstwa lub nadużycia oraz niezwłocznie powiadomić o powyższym bezpośredniego przełożonego, który podejmuje działania zgodnie z przepisami.

§ 8


Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych
   
    1.    Dokumenty księgowe przechowuje się w siedzibie jednostki.

    2.    Archiwizowanie dokumentów polega na kompletowaniu zbiorów dokumentów z poszczególnych okresów. Dokumenty składa się w teczki, skoroszyty, segregatory, zgodnie  z ich numeracją. Zbiory dokumentów powinny być oznaczone nazwą jednostki organizacyjnej, datą oraz numerami zebranych dokumentów, znakiem wskazującym rodzaj dokumentacji (np. dokumentacja płacowa, inwentaryzacyjna, magazynowa itd.) oraz symbolem kwalifikującym zbiór do odpowiedniej kategorii archiwalnej.
    3.    Przekazywanie akt do Archiwum odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzanego w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w Archiwum, drugi w księgowości. Wydanie poszczególnych akt księgowych z Archiwum może nastąpić na wniosek głównego księgowego.
    4.    Kategorie archiwalne i okresy przechowywania dokumentów określają aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
    5.    Ochrona danych z ksiąg rachunkowych sporządzonych za pomocą komputera podlega szczególnym wymogom określonym w ustawie o rachunkowości.

 
 
Załącznik nr 2
Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego „PT”

Przedsiębiorstwo – zakład
Protokół zdawczo-
-odbiorczy środka trwałego
PT
Nr przekazującego ............
Nr przejmującego .............
Na podstawie:
Przekazano:
Nazwa środka trwałego:
 
Charakterystyka:
Wartość inwentarzowa
 
Umorzenie
 
Uwagi:
Przedmiot podlega ewidencji w:
 
Ilość załączników
Strona przekazująca (pieczęć i podpisy)
Data
Strona przejmująca (pieczęć i podpisy)
 
 
 
 

 

Wypełnia strona przejmująca
PK – Nr .................... z dnia ...........................
Symbol układu klasyfikacyjnego
Treść
Konto
Kwota
Konto
 
1. Wartość inwentarzowa ................
2. Umorzenie ...................................
3. .....................................................
4. .....................................................
 
 
 
 
 
 
Nr inwentarzowy
 
 
 
 
 
 
 
Stopa %
umorzenia
Główny
księgowy
Księgowość analityczna
Księgowość syntetyczna
 
 
Data
Podpis
Data
Podpis
 
 
 
 
Wypełnia strona przejmująca
PK – Nr .................... z dnia ...........................
Symbol układu klasyfikacyjnego
Treść
Konto
Kwota
Konto
 
1. Wartość inwentarzowa ................
2. Umorzenie ...................................
3. .....................................................
4. .....................................................
 
 
 
 
 
 
Nr inwentarzowy
 
 
 
 
 
 
 
Stopa %
umorzenia
Główny
księgowy
Księgowość analityczna
Księgowość syntetyczna
 
 
Data
Podpis
Data
Podpis
 
 
 
 

  
Karta obiegu dokumentu
PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO „OT”

Nazwa dokumentu:
Przyjęcie środka trwałego „OT”
Cel i tryb sporządzania:
Udokumentowanie operacji zaewidencjonowania środka trwałego
Stanowisko pracy wystawiające dokument:
Pracownik odpowiedzialny za rozliczenie zakupu lub wytworzenie środka trwałego
Okres i termin sporządzania dowodu:
Data przekazania środka trwałego do eksploatacji (odbiór sprawdzonej faktury przez inspektora nadzoru z protokołem technicznym odbioru robót inwestycyjnych podpisanym przez wykonawcę i komisję lub fakturę zakupu wykazującą wartość środka trwałego powiększoną o koszty transportu, montażu itp.)
Ilość egzemplarzy dokumentu:
3
Kategoria dokumentu, lata przechowywania:
B-5
Rozdzielnik:
Oryginał – księgowość
Kopia 1 – sporządzający dokument
Kopia 2 – użytkownik

Kontrola dokumentu:
Kierownik komórki organizacyjnej
Sprawdzenie formalno-rachunkowe:
Pracownik księgowości prowadzący ewidencję syntetyczną środków trwałych
Sprawdzenie merytoryczne:
Kierownik komórki organizacyjnej
Decyzja o księgowaniu:
Pracownik księgowości zgodnie z zakresem czynności

Załącznik nr 2
Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego „PT”

Przedsiębiorstwo – zakład
Protokół zdawczo-
-odbiorczy środka trwałego
PT
Nr przekazującego ............
Nr przejmującego .............
Na podstawie:
Przekazano:
Nazwa środka trwałego:
 
Charakterystyka:
Wartość inwentarzowa
 
Umorzenie
 
Uwagi:
Przedmiot podlega ewidencji w:
 
Ilość załączników
Strona przekazująca (pieczęć i podpisy)
Data
Strona przejmująca (pieczęć i podpisy)
 
 
 
 

 

Wypełnia strona przejmująca
PK – Nr .................... z dnia ...........................
Symbol układu klasyfikacyjnego
Treść
Konto
Kwota
Konto
 
1. Wartość inwentarzowa ................
2. Umorzenie ...................................
3. .....................................................
4. .....................................................
 
 
 
 
 
 
Nr inwentarzowy
 
 
 
 
 
 
 
Stopa %
umorzenia
Główny
księgowy
Księgowość analityczna
Księgowość syntetyczna
 
 
Data
Podpis
Data
Podpis
 
 
 
 
Wypełnia strona przejmująca
PK – Nr .................... z dnia ...........................
Symbol układu klasyfikacyjnego
Treść
Konto
Kwota
Konto
 
1. Wartość inwentarzowa ................
2. Umorzenie ...................................
3. .....................................................
4. .....................................................
 
 
 
 
 
 
Nr inwentarzowy
 
 
 
 
 
 
 
Stopa %
umorzenia
Główny
księgowy
Księgowość analityczna
Księgowość syntetyczna
 
 
Data
Podpis
Data
Podpis
 
 
 
 

 

Karta obiegu dokumentu

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY ŚRODKA TRWAŁEGO „PT”

Nazwa dokumentu:
Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego „PT”
Cel i tryb sporządzania:
Przekazanie środka trwałego nieodpłatnie w formie: – darowizny – w leasing operacyjny – w formie aportu rzeczowego
Stanowisko pracy wystawiającego dokument:
Pracownik administracji
1. Dokument wypełniony przez stronę przekazującą akceptuje swoim podpisem     kierownik administracji
2. Dokument podpisuje strona przejmująca, wypełniając stosowne rubryki
3. Dokument wraca do strony przekazującej celem wyksięgowania

Ilość egzemplarzy dokumentu:
3
Kategoria dokumentu, lata przechowywania:
B-5
Rozdzielnik:
Oryginał – księgowość Kopia 1 – wystawiający dokument Kopia 2 – użytkownik
Kontrola dokumentu:
Kierownik administracji

Sprawdzenie formalno-rachunkowe:
Pracownik księgowości prowadzący ewidencję syntetyczną
Sprawdzenie merytoryczne:
Kierownik administracji
Decyzja o księgowaniu:
Pracownik księgowości zgodnie z zakresem czynności


Załącznik nr 3
Likwidacja środka trwałego „LT”

Komórka organizacyjna
LIKWIDACJAŚRODKA TRWAŁEGO „LT” NR
Symbol
kosztów
Nazwa środka trwałego

Ilość sztuk:

Nr inwentarzowy
Komisja likwidacyjna
Decyzję Komisji zatwierdzam
data
 
data
Kierownik jednostki
 
 
podpisy

 
 

Księgowość

Wpłynęło dnia .................... podpis .....................................
Dotyczy ................................................................................

Polecenie księgowania nr ................................

TREŚĆ
KONTO Winien
SUMA
KONTO Ma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi:
Księgowano:
Analityka:                                                      Syntetyka:
Podpis Głównego
księgowego


 
Karta obiegu dokumentu

LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO „LT”

Nazwa dokumentu:
Likwidacja środka trwałego „LT”
Cel i tryb sporządzania:
Udokumentowanie rozchodu środka trwałego w wyniku postawienia go w stan likwidacji, kradzieży, zniszczenia
Stanowisko pracy wystawiającego dokument:
Pracownik administracji na podstawie protokołu likwidacji zatwierdzonego przez kierownika jednostki lub upoważnioną osobę
Okres i termin sporządzania dowodu:
Po otrzymaniu protokołu fizycznej likwidacji środka trwałego na podstawie czynności Komisji likwidacyjnej
Ilość egzemplarzy dokumentu:
3
Kategoria dokumentu, lata przechowywania:
B-5
Rozdzielnik:
Oryginał – księgowość
Kopia 1 – wystawiający dokument
Kopia 2 – użytkownik

Kontrola dokumentu (stanowisko pracy):
Przewodniczący Komisji likwidacyjnej
Sprawdzenie formalno-rachunkowe:
Pracownik księgowości
Sprawdzenie merytoryczne:
Kierownik administracji
Zatwierdzenie do odpisu:
Główny księgowy
Decyzja o księgowaniu:
Pracownik księgowości zgodnie z zakresem czynności


Załącznik nr 4
Dokument przemieszczenia środka trwałego
 
 
Nr dokumentu .................................
z dnia ................................................
DOKUMENT PRZEMIESZCZENIA      ŚRODKA TRWAŁEGO
                                                                     POZOSTAŁEGO ŚRODKA TRWAŁEGO
 

Data pierwotna przychodu
Nazwa przedmiotu
Nr fabryczny
Nr inwentarzowy
Wartość początkowa
Wartość umorzenia
(w przypadku środków trwałych)
 
 
 
 
 
 
OGÓŁEM:
x
 
 

 

Strona przekazująca
......................................
(pieczęć nagłówkowa)
......................................
(data)
......................................
(podpis)
Strona przejmująca
......................................
(pieczęć nagłówkowa)
......................................
(data)
......................................
(podpis)

 

ADNOTACJA W KSIĄŻKACH INWENTARZOWYCH
Strona przekazująca
Strona przejmująca
..............................................
 
str. poz. w książce inwentarzowej
str. poz. w książce inwentarzowej
str. poz. w zbiorczej książce inwentarzowej
 
 
 

 
DEKRETACJA

Wartość
Konto
Nazwa komórki
organizacyjnej jednostki
 
Winien
Ma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obroty
 
 Karta obiegu dokumentu

PRZEMIESZCZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO LUB POZOSTAŁEGO ŚRODKA TRWAŁEGO

Nazwa dokumentu:
Przemieszczenie środka trwałego lub pozostałego środka trwałego
Cel i tryb sporządzania:
Udokumentowanie zmiany występowania środka trwałego lub pozostałego środka trwałego w użytkowaniu
Stanowisko pracy wystawiającego dokument:
Pracownik administracji
Okres i termin sporządzania dowodu:
Wystawienie dowodu jest podstawą do dokonania zmian w książce inwentarzowej pozostałych środków w użytkowaniu
Ilość egzemplarzy dokumentu:
4
Kategoria dokumentu, lata przechowywania:
B-5
Rozdzielnik:
Oryginał – księgowość
Kopia 1 – strona przekazująca
Kopia 2 – strona przejmująca
Kopia 3 – pracownik administracji

Kontrola dokumentu:
Kierownik administracji
Sprawdzenie formalno-rachunkowe:
Pracownik księgowości prowadzący ewidencję syntetyczną środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu
Sprawdzenie merytoryczne:
Kierownik administracji
Decyzja o księgowaniu:
Pracownik księgowości zgodnie z zakresem czynności


Przechowywanie i archiwizowanie
dokumentów księgowych
Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych


Dokumentacja finansowo-księgowa (księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe) są przechowywane w siedzibie jednostki w należyty sposób. Dokumentacja podlega ochronie przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dowody księgowe powinny być na bieżąco porządkowane i układane w segregatorach w kolejności chronologicznej, wynikającej z prowadzonych ksiąg rachunkowych, w celu:
– łatwego ich odszukania i sprawdzenia,
– uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym.

Po zakończeniu ewidencji księgowej za miniony rok obrotowy dowody księgowe przechowuje się zawsze w siedzibie jednostki. Należy zapewnić łatwy dostęp do nich osobom upoważnionym oraz uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym przez odpowiednie zabezpieczenia i zamknięcia pomieszczeń oraz szafek służących do przechowywania dokumentacji.

Zbiory dokumentów w segregatorach powinno się oznaczyć:
– nazwą jednostki,
– znakiem wskazującym na rodzaj dokumentacji, np. dokumentacja finansowo- księgowa, płacowa,
   magazynowa, inwentaryzacyjna,
– symbolem kwalifikującym zbiór do odpowiedniej kategorii jego przechowywania.

Ochrona danych w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą komputera podlega szczególnym ustaleniom określonym w ustawie o rachunkowości.

Okres przechowywania dokumentacji wynosi:
a) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu,
b) natomiast pozostałe zbiory dokumentacji przechowuje się przez określony czas:
– księgi rachunkowe – 5 lat,
– karty wynagrodzeń pracowników albo ich odpowiedniki – przez okres wymaganego do nich dostępu,
   wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych czy podatkowych,
– dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia zatwierdzenia sprawozdania za
  dany rok obrotowy, ale nie krócej niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki majątkowe
  objęte sprzedażą detaliczną,
– dowody księgowe dotyczące inwestycji wieloletnich, kredytów, pożyczek, umów handlowych, roszczeń
  dochodzonych w postępowaniu cywilnym albo objętych tym postępowaniem, karnym czy podatkowym –  
  5 lat od początku roku następnego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie
  zostały ostatecznie zakończone, rozliczone spłacone lub przedawnione,
– dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy niż okres jej
  ważności,
– dokumentację dotyczącą rękojmi i reklamacji – 1 rok po upływie terminu rękojmi lub rozliczenia
   reklamacji,
– dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat,
– pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat liczonych od początku roku następnego po roku
   obrotowym, którego zbiory dotyczą.

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej może nastąpić udostępnienie zbiorów lub ich części osobie trzeciej do wglądu:
– na terenie jednostki,
– poza siedzibą, lecz za pisemną zgodą kierownika jednostki oraz potwierdzonym spisem przyjętych
  dokumentów.
Zbiory tworzone wyłącznie w celu ich wykorzystania do zarządzania, nie zawierające informacji podlegających przedstawieniu w sprawozdaniu finansowym, mogą być za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej przedmiotem badania przez organy kontroli zewnętrznej.

Zbiory dokumentacji w przypadku:
– zakończenia przez jednostkę działalności gospodarczej wskutek połączenia się z inną jednostką lub
   zmiany formy prawnej przechowuje jednostka kontynuująca działalność,
– likwidacji jednostki przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka; o miejscu przechowywania zbiorów
   kierownik jednostki gospodarczej lub likwidator informuje w tym przypadku właściwy sąd czy inny organ
  prowadzący rejestr oraz urząd skarbowy.
Powyższe uregulowania wynikają z ustawy o rachunkowości.

W jednostkach samorządu terytorialnego określają je instrukcje kancelaryjne wydane przez Prezesa Rady Ministrów. Dokumenty przechowuje się w ciągu roku kalendarzowego w komórce organizacyjnej, a następnie przekazuje do archiwum zakładowego.

Wzór teczki aktowej stanowi załącznik nr 1.Przekazywanie akt do archiwum zakładowego odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, po szczegółowym przeglądzie i uporządkowaniu akt przez referentów. Przez uporządkowanie akt rozumie się:
– takie ułożenie akt wewnątrz teczek, aby sprawy następowały po sobie według liczb porządkowych,
  poczynając od najwcześniejszej sprawy (od nr 1),
– wyłączenie zbędnych egzemplarzy tych samych pism i akt kategorii Bc,
– ułożenie teczek, ksiąg, rejestrów itp. według haseł klasyfikacyjnych jednolitego rzeczowego wykazu akt,
– opisanie teczek na ich zewnętrznej stronie,
– w odniesieniu do akt kategorii A – przesznurowanie całości akt, ponumerowanie stron ołówkiem
   zwykłym i oznaczenie na zewnętrznej, spodniej stronie okładki liczby stron zawartych w teczce.

Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się osobno w czterech egzemplarzach dla dokumentacji kategorii A i w trzech egzemplarzach dla dokumentacji kategorii B, z których jeden z każdej kategorii pozostaje u referenta przekazującego akta, jako dowód przekazania akt, a pozostałe egzemplarze otrzymuje pracownik prowadzący archiwum zakładowe. Wzór spisu zdawczo- odbiorczego określa załącznik nr 2.
Spisy zdawczo-odbiorcze sporządzają pracownicy przekazujący akta w kolejności teczek według jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Spisy zdawczo-odbiorcze podpisują: referent przekazujący akta i pracownik prowadzący archiwum zakładowe.
Pracownicy właściwi przekazują akta do archiwum zakładowego wyłącznie kompletnymi rocznikami.
Do akt przekazanych archiwum zakładowemu dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kartoteki.
Akta spraw ostatecznie załatwionych, które ze względu na swój przedmiot będą nadal potrzebne, po dokonaniu formalności przekazania do archiwum zakładowego i zarejestrowaniu ich w ewidencji tego archiwum można wypożyczać na tak długo, jak długo będą one potrzebne.

W razie zniesienia urzędu, w wyniku likwidacji jednostki podziału terytorialnego, urząd znoszony przekazuje materiały archiwalne (kategorii A) do właściwego archiwum państwowego, a dokumentację niearchiwalną (kategorii B) – urzędowi przejmującemu sprawy jednostki.
Jeżeli tereny likwidowanej jednostki podziału terytorialnego wchodzą w skład kilku jednostek podziału terytorialnego, urząd znoszony przekazuje materiały archiwalne (kategorii A) do właściwego archiwum państwowego.
Dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przejmuje jednostka wyznaczona w akcie likwidacyjnym.
Ilość odwiedzin: 1782
Osoba, która wytworzyła informację: Mirosław Kwiatek
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Kwiatek
Osoba, która wprowadzała dane: Mirosław Kwiatek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-15 10:54:54
Data udostępnienia informacji: 2009-04-15 10:54:54
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-24 11:33:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner