logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Pieszyce
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA PIESZYCE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Peup-platforma usług elektronicznych
minus Dane podstawowe
minus Kompetencje Gminy
minus Mapa
minus Spis Powszechny 2002r
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY
minus STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIESZYCE NA LATA 2014-2020
minus Raport o stanie Gminy Pieszyce-Sierpień 2010
minus Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
minus Strategia na lata 2007-2015
minus P R L
 Obsługa Organizacyjna Wyborów
minus Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015
minus Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r.
minus Wybory Ławników
minus Wybory do Rady Powiatowej Izb Rolniczych
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
minus Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
plus Archiwum
 OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
minus OBWIESZCZENIE w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku letniego w roku 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
plus Ogłoszenie nr 6/K/2015 z dnia 24 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
plus Konsultacje Społeczne
minus Nadleśnictwo Świdnica - Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów
plus Ogłoszenie nr 5/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
plus Ogłoszenie nr 4/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc
plus Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró
plus Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Kontynuacja Programu XIII edycji ,,Stypendia Pomostowe"
minus Informacja o zasadach podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej
minus Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
minus Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych
minus Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
plus Archiwum
minus Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
minus Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie?
minus Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
minus Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport - data umieszczenia na BiP 16.12.2015
 PRZETARGI
plus Urząd Miejski
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
plus Archiwum-przetargi 2009
plus Archiwum-przetargi-2010
plus Archiwum-przetargi-2011
plus Osrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) dla uczniów szkół na terenie miasta Pieszyce w miesiącach wrzesień - grudzień 2012
plus Archiwum- przetargi 2012
plus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTY UNIJNE
minus Informacje ogólne
minus Środki pozyskane z UE w latach 2007-2013
 OFERTY PRACY
minus II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator
minus Oferta pracy na stanowisku sekretarki
plus Archiwum ofert
 URZĄD MIEJSKI w PIESZYCACH
minus Dane podstawowe
minus Regulamin Organizacyjny
minus Burmistrz Miasta
minus Zastępca Burmistrza
minus Skarbnik Gminy
minus Sekretarz Gminy
plus Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 RADA MIEJSKA
minus Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji
minus Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach VII kadencji
minus Przyjęcia interesantów
plus Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2015
plus Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Porządek sesji Rady Miejskiej
plus Oświadczenia i apele Rady Miejskiej w Pieszycach
 SOŁECTWA
minus Sołtysi i Rady Sołeckie
 ŹRÓDŁA PRAWA
minus Źródła Prawa
 PRAWO MIEJSCOWE
minus Stanowienie Aktów Publicznych
minus Statut Gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza
minus Budżet - informacje bieżące
 OBYWATEL W URZĘDZIE
minus Podstawowe prawa obywatela
minus Przyjmowanie spraw
minus Postępowanie w sprawach Skarg i Wniosków
minus Udostępnianie Informacji Publicznej
minus Udostępnianie Danych Osobowych
minus Obsługa osób niepełnosprawnych
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Wydanie Dowodu Osobistego
minus Sprawy Meldunkowe
minus Działalność Gospodarcza
minus Podatki,opłaty i ulgi
minus Zezwolenie - psy rasy uznanej za agresywną
minus Informacje Wyborcze
minus Integracja z Unią Europejską
minus Polska Klasyfikacja Działalności
minus Ustawa o opłacie skarbowej
plus Referat Oświaty
 OBRONA CYWILNA
minus Szkolenie ludności
minus Informacje
 OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
plus Obwieszczenia
plus Decyzje środowiskowe
plus Odpady Niebezpieczne
minus Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami 2004-2006
minus RAPORT ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
minus Decyzja
minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIESZYCE
minus Obwieszczenie stron - budowa stawu
 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
minus Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
minus Wniosek o wypis/wyrys z planu miejscowego/studium
minus Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej i szkoły podstawowej
minus Plan miejscowy - rejon osiedla Potoczek-Kuźnica
minus Plan miejscowy - dla działki nr 69 i 70/4 obręb Środkowe
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej
minus Plan miejscowy - Pieszyce Centrum
minus Plan miejscowy - rejon góry Zamecznej i Grodzisko
minus Plan miejscowy - rejon pętli autobusowej w Kamionkach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Srodkowe-Dorotka-Piskorzow Gorny
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Górne, Stadion, Południe
minus Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Bratoszów - rejon cmentarza
minus Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce - 2014
minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce - ul. Modrzewiowa
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów
 MAJĄTEK PUBLICZNY
minus Majątek
minus Pomoc Publiczna
 KONTROLE W URZĘDZIE
minus RIO-2004
minus RIO-2008
minus RIO-2012
 PROWADZONE REJESTRY
minus Archiwum Zakładowe
minus Sekretariat Burmistrza
minus Biuro Rady Miejskiej
minus KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRALNY REJESTR UMÓW
minus 2005r
minus 2006r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r.
minus 2010r.
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r
minus 2014r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus 2002r.
minus 2003r
minus 2004r
minus 2005r
minus Zakończenie kadencji 2002-2006
minus 2006r
minus 2007r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r
minus Zakończenie kadencji 2006-2010
minus 2010r
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r.
minus Zakończenie kadencji 2010-2014
minus Rozpoczęcie kadencji 2014-2018
minus 2014
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus Ogłoszenie nr 2/K/2016 z dnia 30 grudnia 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzie
minus Wykaz Organizacji Pozarządowych
minus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r
minus Oferty
minus Program po konsultacjach
minus Projekt Programu Współpracy na rok 2012
minus Formularz konsultacji
minus Sprawozdanie
minus Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
 GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (Jednostka zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013r)
plus Szkoły i Przedszkola
minus Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
minus Samodzielny Publiczny ZOZ ,, Przychodnia Miejska
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
minus Ośrodek Pomocy Społecznej
 OBSŁUGA BIULETYNU
minus Podstawa prawna
minus Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie BIP
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Logowanie
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
2015r. Arkadiusz Zaruski 2016-01-02 14:46:01
Arkadiusz Zaruski 2016-01-01 21:48:21
Ogłoszenie nr 2/K/2016 z dnia 30 grudnia 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzie Arkadiusz Zaruski 2015-12-31 14:58:40
Regulamin Organizacyjny Arkadiusz Zaruski 2015-12-30 10:55:23
Regulamin Organizacyjny Arkadiusz Zaruski 2015-12-30 10:54:48
Regulamin Organizacyjny Arkadiusz Zaruski 2015-12-30 10:54:17
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-30 10:52:25
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-30 10:51:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-30 10:44:30
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-12-30 10:42:43
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-12-30 10:41:21
informacja o rozstrzygnięciu zapytania Monika Wawrzynek 2015-12-28 13:39:36
informacja o rozstrzygnięciu zapytania Monika Wawrzynek 2015-12-28 13:37:48
informacja o rozstrzygnięciu zapytania Monika Wawrzynek 2015-12-28 13:36:29
informacja o rozstrzygnięciu zapytania Monika Wawrzynek 2015-12-28 13:19:45
informacja o rozstrzygnięciu zapytania Monika Wawrzynek 2015-12-28 13:17:18
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-23 14:30:44
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 84-2015 Małgorzata Walczuk 2015-12-23 08:38:58
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-22 13:32:30
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-21 14:13:36
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Monika Wawrzynek 2015-12-21 13:02:28
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Monika Wawrzynek 2015-12-18 11:38:18
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-17 14:12:31
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-12-16 16:53:34
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-16 16:52:22
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-16 16:50:54
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-16 16:18:08
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-16 16:16:01
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-12-16 11:11:44
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-12-16 11:10:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-16 09:26:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-16 09:26:20
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-12-16 09:16:25
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-12-16 08:54:53
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-12-16 08:51:50
odpowiedź na 2 zapytanie Monika Wawrzynek 2015-12-16 07:40:53
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-15 14:20:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-15 11:07:57
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-15 11:05:32
Plan miejscowy - rejon Pieszyce "Boxmet" Piskorzów Patrycja Pytlak 2015-12-15 10:58:32
Plan miejscowy - rejon Pieszyce "Boxmet" Piskorzów Patrycja Pytlak 2015-12-15 10:53:23
Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego Patrycja Pytlak 2015-12-15 10:47:19
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-14 14:53:19
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-14 09:52:16
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-14 09:49:21
zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie instalacji monitoringu na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w Pieszycach" Monika Wawrzynek 2015-12-11 13:01:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-11 12:44:12
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-11 12:32:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-10 14:32:52
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-10 13:35:35
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-10 13:32:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-10 11:35:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-09 14:24:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-09 12:32:57
Zimowe utrzymanie w sezonie 2015/2016 dróg gminnych w miejscowości Rościszów w Pieszycach Monika Wawrzynek 2015-12-09 12:15:20
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-08 14:30:49
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-08 14:28:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-08 10:19:17
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-07 14:32:15
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-07 13:39:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-07 09:41:22
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-07 09:37:56
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-06 14:31:13
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-06 14:29:51
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-12-06 14:27:55
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-12-06 14:27:40
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-12-06 14:26:08
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-04 12:31:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-03 14:25:42
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-03 13:27:34
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-03 09:48:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-03 09:48:35
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-02 15:11:50
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-02 09:54:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-02 09:50:23
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-01 14:34:43
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-12-01 14:33:31
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-12-01 14:31:12
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-12-01 14:29:58
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-12-01 14:11:26
OSTRZEŻENIA Mirosław Kwiatek 2015-12-01 13:13:11
OSTRZEŻENIA Mirosław Kwiatek 2015-12-01 10:33:09
OSTRZEŻENIA Mirosław Kwiatek 2015-12-01 10:29:08
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-30 14:41:17
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-30 14:28:10
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-30 08:25:30
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-30 07:54:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-30 07:49:13
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-30 07:44:54
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-26 14:47:39
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-26 14:44:08
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-26 14:38:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-26 14:04:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-26 08:30:21
Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-11-25 16:29:00
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Bratoszów - rejon cmentarza Patrycja Pytlak 2015-11-25 16:25:33
Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-11-25 16:09:20
Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2015/4588/ Patrycja Pytlak 2015-11-25 16:08:31
Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-11-25 16:03:31
Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-11-25 16:02:55
Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-11-25 16:02:17
Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-11-25 16:00:18
Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-11-25 15:56:56
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-25 15:33:09
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-25 15:32:26
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-25 15:31:48
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-25 15:28:47
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-25 15:24:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-25 15:16:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-25 11:35:34
Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego Patrycja Pytlak 2015-11-24 14:27:46
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-24 13:23:50
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-24 10:35:56
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-23 14:27:09
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-11-23 11:50:32
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-20 11:47:49
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-20 11:47:09
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-20 10:22:16
OBWIESZCZENIE w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce Arkadiusz Zaruski 2015-11-19 15:05:56
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-19 13:04:27
Remont mostu drogowego usytuowanego pomiędzy ul. Zamkową a ul. Kopernika w Pieszycach Monika Wawrzynek 2015-11-18 16:00:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-18 15:00:24
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-18 14:58:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-18 14:23:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-18 14:09:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-18 10:20:16
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-17 11:40:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-16 14:45:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-13 13:46:09
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-13 10:43:15
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-12 13:28:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-12 10:33:23
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 10:08:34
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 10:07:56
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 10:03:52
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 10:01:39
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 10:00:56
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 09:59:04
II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 09:35:08
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-10 09:21:40
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 09:19:45
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-11-10 09:19:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-09 10:22:05
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaopatrzenie mieszkańców w pojemniki i worki na odpady oraz opr Monika Wawrzynek 2015-11-08 09:35:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-11-06 08:24:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-05 12:22:17
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaopatrzenie mieszkańców w pojemniki i worki na odpady oraz opr Monika Wawrzynek 2015-11-04 15:35:53
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-04 14:36:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-04 10:01:14
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Monika Wawrzynek 2015-11-03 15:06:38
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Monika Wawrzynek 2015-11-03 15:04:50
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-02 14:37:42
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-11-02 12:52:02
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 16:27:55
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 16:22:34
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 16:18:41
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 16:10:38
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 16:06:05
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 16:04:17
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 15:59:31
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 15:54:03
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 13:32:02
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 13:31:34
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 13:30:31
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 13:29:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 12:14:09
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 12:13:59
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 12:08:51
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 12:04:41
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 11:46:18
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 11:44:08
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 11:39:45
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 11:16:41
2014 Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 10:14:53
2014 Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 09:53:35
2014 Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 09:52:00
2014 Arkadiusz Zaruski 2015-10-30 09:46:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-29 15:01:10
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-10-29 13:53:39
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-10-29 13:52:58
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-29 09:07:31
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-29 09:05:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-28 08:44:58
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-24 15:45:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-23 09:05:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-23 09:04:58
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 14:49:23
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 14:48:27
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 14:44:23
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 14:43:36
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 14:42:57
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 14:27:48
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 14:10:52
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 12:57:52
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 12:54:16
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 12:53:50
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-22 12:53:08
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-21 13:53:56
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-21 13:53:22
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-21 13:49:37
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-21 11:27:14
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-21 11:20:23
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-21 11:16:58
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-21 11:15:33
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-21 11:14:45
Zapytanie ofertowe pn.:„Wykonanie ujęcia wód powierzchniowych - zastawki piętrzącej na potoku Kłomnicaw miejscowości Rościszów, gm. Pieszyce, do celów ppoż. dla projektowanego budynku Fili Monika Wawrzynek 2015-10-19 15:04:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-16 13:00:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-16 12:59:56
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-15 14:51:18
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-15 14:50:29
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-14 13:43:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-14 13:42:15
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-13 13:35:09
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-13 13:34:42
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-13 10:04:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-13 10:03:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-12 11:25:24
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-12 11:22:36
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-09 10:46:57
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-09 10:46:49
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-09 10:45:43
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-09 10:40:45
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-09 10:38:50
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-09 10:38:15
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-09 10:30:26
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-09 10:29:38
Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Arkadiusz Zaruski 2015-10-08 15:32:54
Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Arkadiusz Zaruski 2015-10-08 15:32:02
Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Arkadiusz Zaruski 2015-10-08 15:31:01
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-07 17:20:06
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-07 17:17:04
Sprawozdanie Mirosław Kwiatek 2015-10-06 14:01:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-06 13:52:16
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-06 13:50:16
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-06 08:00:22
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-05 14:52:46
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-10-05 14:51:48
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-02 18:02:58
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-02 18:02:04
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-02 18:00:58
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Arkadiusz Zaruski 2015-10-02 17:59:43
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-10-02 12:11:50
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-10-02 12:09:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-02 11:50:46
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-10-02 11:45:31
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-10-02 11:44:10
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-10-02 11:34:50
Oferty Mirosław Kwiatek 2015-10-02 11:32:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-02 08:23:50
Ptrzetarg - dzierżawa gruntów rolnych Erwin Kordiak 2015-10-01 14:42:27
Ptrzetarg - dzierżawa gruntów rolnych Erwin Kordiak 2015-10-01 14:41:11
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-01 12:23:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-10-01 12:14:18
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie? Mirosław Kwiatek 2015-09-30 14:41:55
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie? Mirosław Kwiatek 2015-09-30 14:37:33
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie? Mirosław Kwiatek 2015-09-30 14:32:29
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-09-30 10:22:05
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Mirosław Kwiatek 2015-09-30 09:45:44
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-22 18:26:40
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-22 18:19:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-22 18:18:20
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-22 18:17:32
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-09-22 17:36:09
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-09-22 17:35:31
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-09-22 17:29:07
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-09-22 17:27:02
Informacja dla pracodawców - pomoc de minimis - zmiana 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:53:17
Informacja dla pracodawców - pomoc de minimis - zmiana 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:52:32
Informacja dla pracodawców - pomoc de minimis - zmiana 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:49:43
Informacja dla pracodawców - pomoc de minimis - zmiana 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:48:54
Informacja dla pracodawców - pomoc de minimis - zmiana 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:46:08
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:18:37
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:12:57
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:08:51
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:06:54
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:06:00
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:00:32
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 12:00:02
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:56:35
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:55:24
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:52:05
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:51:01
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:49:20
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:43:46
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:40:27
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:39:15
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:38:37
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-20 11:30:00
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:57:56
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:55:57
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:53:41
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:48:32
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:47:36
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:34:39
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:33:51
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:30:03
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:25:16
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-13 22:24:07
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-09-10 08:39:53
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 66-2015 Małgorzata Walczuk 2015-09-10 08:37:16
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-09-10 08:33:35
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-09-08 13:22:17
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-09-08 13:20:21
Przetarg-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna Erwin Kordiak 2015-09-08 09:33:27
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-09-05 11:13:01
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 56-2015 Małgorzata Walczuk 2015-09-03 10:31:58
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn. ,, Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez gminę Pieszyce w roku szkolnym 2015/2016" Arkadiusz Zaruski 2015-08-31 14:54:17
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-31 14:47:13
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-31 14:46:04
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015 Arkadiusz Zaruski 2015-08-27 12:19:45
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-27 08:22:29
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-27 08:22:19
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-27 08:21:22
Przetarg-zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne Erwin Kordiak 2015-08-25 12:32:21
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-24 21:56:39
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-24 21:55:32
Unieważnienie postępowania "Dowóz dzieci do szkoły prowadzonej przez Gminę Pieszyce w roku szkolnym 2015/2016" Jadwiga Wąsik 2015-08-19 15:09:21
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-08-18 11:04:17
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-08-18 11:02:53
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-08-18 11:02:11
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-08-18 08:18:18
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-08-18 08:17:17
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-15 11:25:17
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-15 11:24:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-14 14:05:58
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-14 13:33:17
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-13 12:26:16
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-13 12:22:02
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-13 12:15:39
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-13 12:15:06
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-13 12:10:37
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-13 12:10:17
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-11 11:05:36
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-11 11:04:41
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-10 15:02:23
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-10 15:01:45
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-08 16:37:00
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-08-08 16:35:04
Ustawa o opłacie skarbowej Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:56:59
Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:56:05
Statut Gminy Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:51:56
statut Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:51:09
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:47:19
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:45:55
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:43:15
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:35:51
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:34:01
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:30:29
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:30:00
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:27:35
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:24:53
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:20:16
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2015-08-02 16:10:47
informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego pn.:"Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-30 13:40:25
informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego pn.:"Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-30 13:38:58
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 20:01:08
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 20:00:03
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 19:50:42
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 19:49:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 19:44:54
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 19:43:57
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 19:41:54
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 19:01:55
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-07-29 18:37:16
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-28 12:02:57
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-28 12:01:39
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2015-07-23 16:27:16
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2015-07-23 16:19:00
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2015-07-23 16:18:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-23 15:48:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-23 15:46:46
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-23 15:43:21
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-23 15:42:43
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIESZYCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Arkadiusz Zaruski 2015-07-22 18:29:34
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-22 18:28:19
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-22 18:27:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-22 18:26:23
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIESZYCE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Arkadiusz Zaruski 2015-07-21 12:09:21
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-19 16:41:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-19 16:40:09
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2015-07-19 16:23:34
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2015-07-19 16:21:44
Program - wyprawka szkolna 2015-2016 Arkadiusz Zaruski 2015-07-16 14:01:30
Program - wyprawka szkolna 2015-2016 Arkadiusz Zaruski 2015-07-16 13:59:20
Program - wyprawka szkolna 2015-2016 Arkadiusz Zaruski 2015-07-16 13:56:15
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-16 09:08:03
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-16 09:06:51
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-15 15:36:51
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-15 15:33:21
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-15 15:30:46
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-15 15:20:16
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-15 15:19:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-15 15:16:34
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-15 15:15:20
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-15 15:14:18
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:57:10
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:55:50
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:52:57
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:50:28
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:48:36
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:44:54
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:41:20
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:34:52
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:10:49
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:05:28
informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-07-15 11:04:31
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 22:09:04
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 21:59:39
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 21:44:23
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 18:35:26
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 18:33:10
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 18:26:52
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 18:24:34
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 18:11:21
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 13:03:46
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-10 13:02:54
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-06 08:09:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-06 08:08:35
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2015-07-03 11:52:15
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2015-07-03 11:48:23
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2015-07-03 08:02:06
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2015-07-03 08:01:32
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-02 15:19:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-07-02 15:18:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-06-23 15:14:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-06-23 15:12:45
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-23 14:00:44
Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego Patrycja Pytlak 2015-06-22 11:56:21
Sekretarz Gminy Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:42:37
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:41:15
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:39:59
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:37:57
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:36:25
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:36:13
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:33:10
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:32:15
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:28:50
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-19 15:25:32
zapytanie ofertowe pn.: „Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach” Monika Wawrzynek 2015-06-19 09:54:03
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-06-18 20:38:10
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-06-18 20:36:59
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-18 16:17:16
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-18 16:12:27
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-18 16:02:07
Uchwała Arkadiusz Zaruski 2015-06-18 10:12:25
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-06-16 16:16:42
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-06-16 16:15:45
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach Patrycja Pytlak 2015-06-15 13:11:31
Sekretariat Burmistrza Arkadiusz Zaruski 2015-06-11 22:22:03
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-06-04 19:00:07
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-06-04 18:58:31
Pomoc Publiczna Arkadiusz Zaruski 2015-06-04 18:53:01
Pomoc Publiczna Arkadiusz Zaruski 2015-06-04 18:50:42
Pomoc Publiczna Arkadiusz Zaruski 2015-06-04 18:47:44
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-01 15:25:55
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-06-01 15:24:10
Zarządzenie Arkadiusz Zaruski 2015-06-01 15:22:32
Zarządzenie Arkadiusz Zaruski 2015-06-01 15:21:26
odpowiedź na zapytanie dotyczace zapytania ofertowego pn "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2015-06-01 14:30:11
Wybory do Rady Powiatowej Izb Rolniczych Arkadiusz Zaruski 2015-06-01 13:22:03
Wybory do Rady Powiatowej Izb Rolniczych Arkadiusz Zaruski 2015-06-01 13:21:25
Wybory Ławników Arkadiusz Zaruski 2015-06-01 11:13:13
Wybory Ławników Arkadiusz Zaruski 2015-06-01 11:12:58
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-31 20:30:21
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-31 20:28:47
Protokół Arkadiusz Zaruski 2015-05-31 20:22:53
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-27 13:39:12
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-27 13:38:32
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-27 13:36:54
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-27 13:34:50
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-05-22 10:01:35
Wykaz Organizacji Pozarządowych Arkadiusz Zaruski 2015-05-21 15:31:34
Wykaz Organizacji Pozarządowych Arkadiusz Zaruski 2015-05-21 15:30:55
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-05-21 13:13:51
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-05-21 12:59:55
Porządek sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2015 roku Małgorzata Walczuk 2015-05-20 15:49:26
Projekt nr 32-2015 Małgorzata Walczuk 2015-05-20 15:18:40
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-19 15:30:46
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-19 15:29:40
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-19 15:29:18
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-19 15:28:07
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:51:49
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:51:05
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:49:34
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:44:31
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:43:50
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:42:04
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:38:23
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:35:25
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:35:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-15 15:22:56
Przetarg-działki rolne Piskorzów Erwin Kordiak 2015-05-14 10:50:49
Sprzedaż - dizałka Rolna DOLNE Erwin Kordiak 2015-05-14 09:49:17
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-10 20:45:00
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-10 20:42:36
Ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku letniego w roku 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce Arkadiusz Zaruski 2015-05-10 08:34:06
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-10 08:25:39
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-05-10 08:24:45
ogłoszenie o wyniku postepowania pn.: "Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II" Monika Wawrzynek 2015-05-08 09:12:19
ogłoszenie o wyniku postepowania pn.: "Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II" Monika Wawrzynek 2015-05-08 09:11:49
ogłoszenie o wyniku postepowania pn.: "Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II" Monika Wawrzynek 2015-05-08 09:10:57
ogłoszenie o wyniku postepowania pn.: "Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II" Monika Wawrzynek 2015-05-08 09:09:22
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-05 16:04:10
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-05 16:03:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-05 15:59:23
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-05 15:58:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-04 16:32:15
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-05-04 16:31:38
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Arkadiusz Zaruski 2015-05-04 08:08:48
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Arkadiusz Zaruski 2015-05-04 08:08:11
II rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sprzątania w trakcie i po zakończeniu imprezy pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-30 14:16:51
II rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi pn: „Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia podczas trwania imprezy masowej zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst Monika Wawrzynek 2015-04-30 14:16:24
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi ubezpieczenia imprezy plenerowej masowej pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-30 14:15:57
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprezy plenerowej masowej pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-30 14:15:30
Rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas działania pn.: „Święto miasta – Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-30 14:14:32
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia toalet przenośnych podczas imprezy plenerowej pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-30 13:12:16
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 22:57:26
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 22:55:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 22:55:05
Protokół Komisji konkursowej Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 22:02:09
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 21:55:09
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 21:53:29
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 21:50:43
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 21:49:42
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 21:47:44
Protokół Komisji konkursowej Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 21:45:17
Protokół Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 21:43:56
przetarg nieograniczony pn."Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II" Monika Wawrzynek 2015-04-29 08:57:57
przetarg nieograniczony pn."Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II" Monika Wawrzynek 2015-04-29 08:53:08
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 06:31:43
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-04-29 06:30:56
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 23:03:59
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 23:02:58
Sołtysi i Rady Sołeckie Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 20:50:14
Sołtysi i Rady Sołeckie Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 20:49:38
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 20:42:25
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 20:41:54
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 20:40:36
Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 20:25:14
Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Arkadiusz Zaruski 2015-04-28 20:24:45
Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 23:06:44
Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 23:05:23
Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 23:04:29
Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 23:00:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:53:57
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:53:17
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:48:18
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:46:38
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:45:54
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:40:05
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:35:21
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:33:56
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:29:04
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:04:46
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 22:02:14
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 21:51:42
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 21:25:37
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 11:05:46
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 11:00:44
Przetarg ograniczony Piskorzów Erwin Kordiak 2015-04-27 09:59:22
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 09:33:59
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-27 09:33:07
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2015-04-24 15:35:01
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2015-04-24 15:34:23
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-24 14:24:42
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-24 14:23:48
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-24 12:36:32
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-24 12:35:30
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-24 12:13:35
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-24 12:11:33
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 15:49:55
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 15:46:44
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 15:45:43
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sprzątania w trakcie i po zakończeniu imprezy pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-21 14:20:09
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sprzątania w trakcie i po zakończeniu imprezy pn.: „Święto miasta - Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-21 14:19:39
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, płotków zabezpieczających scenę oraz garderoby dla artystów podczas trwania imprezy plenerowej pn. Monika Wawrzynek 2015-04-21 14:18:10
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 14:16:00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 14:15:20
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 14:02:46
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 14:01:50
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 14:01:33
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 13:59:33
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 13:49:35
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 13:48:09
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 13:45:58
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 13:32:16
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 13:22:42
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 12:51:25
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 12:45:07
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 12:44:11
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 07:45:12
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 07:44:11
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 07:28:45
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-21 07:27:21
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-20 14:06:00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-20 14:04:43
Przeatrg-działki rolne Kamionki, Środkowe, Południe, Bratoszów Erwin Kordiak 2015-04-20 11:23:09
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, płotków zabezpieczających scenę oraz garderoby dla artystów podczas trwania imprezy plenerowej pn. Monika Wawrzynek 2015-04-20 08:44:39
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, płotków zabezpieczających scenę oraz garderoby dla artystów podczas trwania imprezy plenerowej pn. Monika Wawrzynek 2015-04-20 08:41:31
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, płotków zabezpieczających scenę oraz garderoby dla artystów podczas trwania imprezy plenerowej pn. Monika Wawrzynek 2015-04-20 08:40:01
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-17 10:59:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-17 10:58:30
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-04-16 18:06:08
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-04-16 18:04:59
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, płotków zabezpieczających scenę oraz garderoby dla artystów podczas trwania imprezy plenerowej pn. Monika Wawrzynek 2015-04-16 13:47:10
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi „Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia podczas trwania imprezy masowej pn.: „Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-16 13:46:06
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi „Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia podczas trwania imprezy masowej pn.: „Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-16 13:38:10
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi „Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia podczas trwania imprezy masowej pn.: „Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-16 13:23:09
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi „Zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia podczas trwania imprezy masowej pn.: „Dni Pieszyc” Monika Wawrzynek 2015-04-16 13:20:49
Projekt pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku” Monika Wawrzynek 2015-04-16 13:01:05
Projekt pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku” Monika Wawrzynek 2015-04-16 12:55:12
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-10 16:48:26
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-10 16:48:21
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-10 16:48:03
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-04-10 16:47:22
odpowiedź na zapytanie Monika Wawrzynek 2015-04-10 11:09:36
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-04-08 21:49:49
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-04-08 21:47:55
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-04-08 21:47:13
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-08 21:35:57
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-08 21:35:13
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-08 21:33:48
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-08 21:31:47
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-04-08 21:29:31
Arkadiusz Zaruski 2015-04-03 12:03:25
BRM-0012-07-2015 Małgorzata Walczuk 2015-04-02 10:19:57
przetarg nieograniczony pn."Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach - etap II" Monika Wawrzynek 2015-04-01 11:33:15
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-01 11:31:01
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-01 11:27:16
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-04-01 11:22:44
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-30 22:09:02
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-30 22:06:09
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-30 22:02:35
Protokół zbiorczy-wynik konsultacji Arkadiusz Zaruski 2015-03-30 11:55:46
Konsultacje Społeczne Arkadiusz Zaruski 2015-03-28 18:40:23
Konsultacje Społeczne Arkadiusz Zaruski 2015-03-28 18:39:32
Konsultacje Społeczne Arkadiusz Zaruski 2015-03-28 18:38:26
Konsultacje Społeczne Arkadiusz Zaruski 2015-03-27 08:57:07
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-26 15:40:38
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-26 15:39:28
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-26 15:38:02
Ogłoszenie nr 6/K/2015 z dnia 24 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Arkadiusz Zaruski 2015-03-25 19:10:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: "Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Pieszyce w 2015 roku" Monika Wawrzynek 2015-03-25 11:17:25
POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30000 EURO Monika Wawrzynek 2015-03-25 11:02:20
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 22-2015 Małgorzata Walczuk 2015-03-24 08:39:12
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 19-2015 Małgorzata Walczuk 2015-03-24 08:35:38
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 19-2015 Małgorzata Walczuk 2015-03-24 08:35:24
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2015-03-22 00:47:37
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2015-03-22 00:44:24
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-03-22 00:42:03
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-03-22 00:40:36
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-03-19 17:11:08
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-03-19 17:10:07
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-19 16:08:41
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-19 16:07:22
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-19 16:04:56
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIESZYCE NA LATA 2014-2020 Arkadiusz Zaruski 2015-03-17 11:54:27
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIESZYCE NA LATA 2014-2020 Arkadiusz Zaruski 2015-03-17 11:52:18
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-03-15 20:34:51
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-03-15 20:34:13
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-03-15 20:33:31
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-15 20:21:22
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-15 20:19:44
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-15 20:15:55
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-15 20:12:56
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska, położonych na terenie Nadle Arkadiusz Zaruski 2015-03-14 12:27:11
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska, położonych na terenie Nadle Arkadiusz Zaruski 2015-03-14 12:25:52
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska, położonych na terenie Nadle Arkadiusz Zaruski 2015-03-14 12:25:17
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska, położonych na terenie Nadle Arkadiusz Zaruski 2015-03-14 12:24:26
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-13 09:08:57
Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc Arkadiusz Zaruski 2015-03-12 15:59:34
Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc Arkadiusz Zaruski 2015-03-12 15:57:23
Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc Arkadiusz Zaruski 2015-03-12 15:56:55
Ogłoszenie nr 4/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc Arkadiusz Zaruski 2015-03-12 15:55:50
Ogłoszenie nr 5/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc Arkadiusz Zaruski 2015-03-12 15:55:14
Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2015-03-10 08:35:33
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-09 14:58:36
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-09 14:57:32
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-09 09:07:44
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 16:48:51
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 16:42:42
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 16:38:40
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 15:57:02
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 15:56:29
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 15:47:30
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 15:47:01
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 15:46:15
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 15:29:45
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 15:29:27
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-06 15:28:01
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-05 12:04:31
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-05 12:03:59
Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró Arkadiusz Zaruski 2015-03-05 12:02:08
Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró Arkadiusz Zaruski 2015-03-05 12:01:25
Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró Arkadiusz Zaruski 2015-03-05 11:59:39
Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró Arkadiusz Zaruski 2015-03-05 11:58:52
Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyca w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró Arkadiusz Zaruski 2015-03-05 11:58:07
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 16:56:08
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 16:50:30
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 16:46:31
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 16:43:53
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 12:50:35
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 12:49:13
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 12:46:10
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 12:43:35
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 12:42:52
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 12:30:53
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-03-04 12:17:34
Arkadiusz Zaruski 2015-03-03 20:40:53
Działki rolne-Bratoszów, Rościszów, Kamionki Erwin Kordiak 2015-03-02 11:34:30
Przetarg-zabudowa przemysłowo-usługowa Erwin Kordiak 2015-03-02 09:02:10
Zabudowa zagrodowa- Środkowe Erwin Kordiak 2015-03-02 08:48:44
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 Arkadiusz Zaruski 2015-03-01 20:21:24
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 Arkadiusz Zaruski 2015-03-01 20:20:21
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-02-27 08:51:38
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-02-24 13:19:02
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-02-24 13:17:56
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-02-19 21:26:10
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-02-19 21:23:48
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-02-19 21:22:29
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2015-02-19 21:19:49
Zapytanie ofertowe RO-1B-2015 - dowóz 45 uczniów na trasie Pieszyce - Basen AQUARIUS w Bielawie - Pieszyce Arkadiusz Zaruski 2015-02-19 21:09:45
Zapytanie ofertowe - dowóz 45 uczniów na trasie Pieszyce - Basen AQUARIUS w Bielawie - Pieszyce Arkadiusz Zaruski 2015-02-19 21:09:08
dowozie 45 uczniów na trasie Pieszyce - Basen AQUARIUS w Bielawie - Pieszyce Arkadiusz Zaruski 2015-02-19 21:06:06
dowozie 45 uczniów na trasie Pieszyce - Basen AQUARIUS w Bielawie - Pieszyce Arkadiusz Zaruski 2015-02-19 21:05:03
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-13 15:24:53
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-13 15:23:53
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-13 15:23:09
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-02-11 13:43:23
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-02-11 13:42:59
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-02-11 13:41:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-10 17:02:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-10 17:01:07
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-02-10 16:52:29
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-02-10 16:51:45
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-10 13:38:55
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-10 13:38:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-09 15:33:05
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-09 15:28:31
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2015-02-07 14:01:38
2014r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-06 17:05:56
2014r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-06 17:05:30
2014r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-06 17:01:42
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 14:59:43
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 14:58:48
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 14:53:35
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 14:53:00
Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 13:47:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 12:59:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 12:59:08
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 12:54:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 12:53:32
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-05 12:50:43
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-04 16:21:44
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-04 16:20:57
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-04 16:19:38
Przyjęcia interesantów Małgorzata Walczuk 2015-02-04 16:17:11
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-04 15:56:16
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-04 15:56:10
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-04 15:55:14
Przyjęcia interesantów Małgorzata Walczuk 2015-02-04 09:30:45
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:44:50
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:43:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:43:14
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:39:45
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:39:23
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:38:12
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:37:19
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:35:22
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:32:34
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:28:59
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:26:39
2015r. Arkadiusz Zaruski 2015-02-02 17:19:51
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2015-02-02 09:39:01
Dane podstawowe Arkadiusz Zaruski 2015-02-01 10:32:54
Dane podstawowe Arkadiusz Zaruski 2015-02-01 10:31:13
Dane podstawowe Arkadiusz Zaruski 2015-02-01 10:30:06
Dane podstawowe Arkadiusz Zaruski 2015-02-01 10:26:38
Dane podstawowe Arkadiusz Zaruski 2015-02-01 10:20:45
Arkadiusz Zaruski 2015-02-01 10:17:16
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 16:09:22
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 16:08:06
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 16:07:24
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 16:04:25
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 16:03:52
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 15:54:01
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 15:51:42
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 12:57:57
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 12:57:22
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 12:56:25
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 12:35:56
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 09:09:55
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 09:09:39
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 09:08:47
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-30 09:02:56
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 15:50:44
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 15:48:39
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 15:45:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 15:42:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 15:41:04
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 15:39:23
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 14:34:33
Oferta pracy na stanowisku sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 13:58:25
Nabór na stanowisko sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 13:57:45
Nabór na stanowisko sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 13:27:00
Nabór na stanowisko sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 13:14:24
Nabór na stanowisko sekretarki Arkadiusz Zaruski 2015-01-29 13:12:24
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 15:13:49
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 15:13:02
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 15:11:47
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 15:09:39
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 15:06:40
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 15:03:17
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 15:01:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 14:59:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 6-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:41:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 6-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:38:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 5-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:37:16
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 4-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:36:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 3-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:36:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 2-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:35:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 2-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:26:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 3-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:26:26
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 4-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:26:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 5-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-27 11:26:11
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 07:53:01
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-27 07:52:21
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 13:31:21
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 13:30:53
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 13:29:58
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 13:18:34
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 13:17:22
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 13:10:19
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 11:31:08
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 11:30:56
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-26 11:29:39
Porządek sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 roku Małgorzata Walczuk 2015-01-23 09:22:08
Porządek sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 roku Małgorzata Walczuk 2015-01-23 09:15:17
Porządek sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 roku Małgorzata Walczuk 2015-01-23 09:14:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej nr 6-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-23 09:05:58
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 4-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-23 09:02:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 4-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-23 08:57:12
Projekt uchwały Rady Miejskiej nr 2-2015 Małgorzata Walczuk 2015-01-23 08:49:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-22 15:11:45
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-22 15:11:04
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-22 07:48:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-22 07:47:35
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-20 10:40:44
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-20 10:39:27
2014r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-20 08:20:47
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-19 11:20:17
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-19 11:19:43
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-19 11:09:23
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-19 11:04:47
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-19 11:02:53
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-19 11:00:11
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-19 10:57:07
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2015-01-15 12:38:03
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2015-01-15 12:37:27
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2015-01-15 12:36:46
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2015-01-15 12:35:37
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2015-01-15 09:34:26
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2015-01-15 09:33:27
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2015-01-15 09:31:03
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2015-01-15 09:30:32
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-14 15:17:25
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-14 15:16:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-14 15:15:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-14 15:14:31
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-14 15:12:05
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-14 15:08:46
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-14 15:07:34
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-12 14:26:11
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-12 14:26:05
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-12 14:25:16
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 20:32:07
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 20:30:01
Oferty Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 20:28:03
Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 10:45:47
Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 10:39:10
Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 10:30:12
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 08:52:19
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 08:51:29
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 08:50:14
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 08:03:47
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 08:02:26
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 07:58:50
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 07:52:41
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 07:52:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-09 07:51:40
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-08 15:27:08
2015 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-08 15:25:18
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-07 15:59:16
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-07 15:57:51
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-07 15:55:30
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-05 21:02:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-05 21:00:50
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-05 21:00:14
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 22:24:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 22:22:47
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 22:20:12
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 22:06:50
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 22:06:20
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 22:05:03
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 22:02:41
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 22:00:49
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 21:50:31
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 21:47:21
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2015-01-04 21:31:28
Protokół BRM-0012-02-2014 Małgorzata Walczuk 2014-12-31 12:17:12
Komisja Budżetu i Rozwoju Małgorzata Walczuk 2014-12-29 12:57:48
Komisja Rewizyjna Małgorzata Walczuk 2014-12-29 12:39:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-29 12:08:00
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-29 12:05:59
Komisja Budżetu i Rozwoju Arkadiusz Zaruski 2014-12-29 09:45:46
Komisja Budżetu i Rozwoju Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:27:19
Komisja Budżetu i Rozwoju Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:25:51
Komisja Budżetu i Rozwoju Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:24:40
Komisja Budżetu i Rozwoju Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:22:51
Protokół BRM.0012.01.2014 Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:17:52
Protokół BRM.0012.01.2014 Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:17:17
Protokół BRM.0012.01.2014 Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:16:53
Protokół BRM.0012.01.2014 Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:15:07
Protokół BRM.0012.01.2014 Małgorzata Walczuk 2014-12-29 09:12:26
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 13:25:09
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 13:23:18
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 13:18:24
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 13:11:03
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 13:10:01
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 13:08:04
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 13:05:17
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 13:02:33
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:55:11
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:47:53
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:43:26
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:41:53
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:40:22
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:36:45
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:16:59
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:16:20
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 12:07:03
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 11:58:20
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 11:52:04
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 11:48:50
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 11:46:59
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 11:42:00
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 11:41:30
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 11:41:08
Porządek sesji Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 11:34:02
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 10:05:02
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 10:03:46
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 10:01:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 10:00:57
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 09:32:14
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 09:30:24
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 09:28:32
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 09:27:05
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 09:21:21
Rada Miejska VII kadencji Małgorzata Walczuk 2014-12-23 08:58:26
Komisje Rady Miejskiej Małgorzata Walczuk 2014-12-23 08:57:43
Projekty Uchwał Rady Miejskiej VII Kadencji Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 08:41:37
Projekty Uchwał Rady Miejskiej VII Kadencji Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 08:39:01
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 08:26:15
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 08:22:57
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-23 08:12:09
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 14:37:01
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 14:16:43
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 14:14:32
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 11:52:35
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 11:50:51
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 10:40:16
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 10:38:53
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 10:37:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 10:33:35
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 10:31:24
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-17 10:30:40
Wykaz-działki przeznaczone do dzierżawy-bezprzetargowo Erwin Kordiak 2014-12-15 10:53:33
2014r. Monika Wawrzynek 2014-12-15 10:45:34
2014r. II kwartał Monika Wawrzynek 2014-12-15 10:42:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-15 09:51:48
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-15 09:51:03
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-15 09:49:35
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-15 09:48:19
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-15 09:44:37
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-12 11:33:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-12 11:32:24
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:37:42
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:36:21
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:35:39
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:33:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:32:53
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:32:16
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:30:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:29:22
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:27:31
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:26:48
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 15:20:03
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 10:44:37
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 10:42:42
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-11 10:40:36
Egzekucja obowiązku szkolnego Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 15:31:54
Egzekucja obowiązku szkolnego Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 15:28:57
Egzekucja obowiązku szkolnego Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 15:26:25
Egzekucja obowiązku szkolnego Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 15:21:16
Egzekucja obowiązku szkolnego Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 15:16:15
Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 14:30:50
Egzekucja obowiązku szkolnego Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 14:18:13
Egzekucja obowiązku szkolnego Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 14:14:49
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 14:05:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 14:04:26
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 14:03:30
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 11:06:37
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 11:04:51
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 11:03:12
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 11:02:30
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 10:52:42
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 10:42:18
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 10:35:40
Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 08:03:59
Redakcja Biuletynu Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 08:02:30
Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 08:00:59
Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 07:55:20
Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 07:48:31
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 07:45:58
Dane podstawowe Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 07:41:40
Dane podstawowe Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 07:36:34
Arkadiusz Zaruski 2014-12-10 07:36:11
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 21:27:07
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 21:25:37
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 21:21:52
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 21:18:10
Przyjęcia interesantów Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 21:14:39
Przyjęcia interesantów Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 21:13:55
Rada Miejska VII kadencji Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 21:13:02
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:59:57
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:59:34
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2015 Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:53:18
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2014 Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:48:35
Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:47:44
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:46:05
Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:43:36
Rada Miejska VII kadencji Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:36:54
Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:36:18
Burmistrz Miasta Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:17:14
Arkadiusz Zaruski 2014-12-09 20:12:09
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 15:50:29
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 15:47:53
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 15:46:25
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 15:40:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 15:40:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 15:39:48
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 08:12:33
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 07:33:09
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-12-05 07:30:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-02 15:21:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-02 15:21:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-02 15:20:48
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-12-02 15:18:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 10:06:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 10:05:57
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 10:02:16
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 10:02:06
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 10:00:54
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:54:06
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:53:12
Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:51:23
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:43:59
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:35:33
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:35:08
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:34:38
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:30:53
Arkadiusz Zaruski 2014-11-27 09:29:59
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-11-20 13:53:30
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-11-20 13:50:39
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-11-07 08:39:32
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-11-07 08:37:20
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 10:50:57
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 10:50:02
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 10:38:52
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 10:25:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 09:59:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 09:51:22
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 09:48:05
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 09:45:39
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 09:44:42
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 09:43:52
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 09:41:45
Arkadiusz Zaruski 2014-11-05 09:38:56
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-11-04 13:24:51
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-11-04 13:23:58
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2014-11-04 13:19:03
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-11-04 13:16:04
Wykaz- rów Erwin Kordiak 2014-11-04 11:03:43
Zakończenie kadencji 2010-2014 Arkadiusz Zaruski 2014-10-31 15:17:40
Zakończenie kadencji 2010-2014 Arkadiusz Zaruski 2014-10-31 15:16:19
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-30 13:11:41
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-30 13:09:54
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-27 10:08:26
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-27 10:06:58
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-27 10:05:52
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-27 10:03:33
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2014/2015" Monika Wawrzynek 2014-10-27 07:50:51
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-24 10:08:10
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-24 10:07:09
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-24 08:37:34
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-24 08:35:53
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-23 16:37:29
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-23 16:34:58
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-10-23 09:01:25
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-10-23 09:00:33
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-10-23 08:43:58
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-10-23 08:35:26
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-10-23 08:34:52
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-10-23 08:33:37
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-21 10:03:57
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-21 10:03:07
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-21 07:58:54
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-20 19:08:23
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-20 19:06:07
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-20 18:56:30
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 20:33:37
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 20:32:25
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 20:30:21
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 20:29:40
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 19:20:45
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 19:19:33
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 19:18:32
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 19:17:13
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 15:47:31
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 15:46:53
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 12:51:53
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-17 12:50:58
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-16 17:55:11
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-16 17:54:32
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-10-14 08:35:57
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-10-14 08:35:30
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-10-14 08:34:40
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-13 14:19:23
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-13 14:18:15
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-13 14:13:53
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-13 14:12:14
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-13 14:11:46
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-03 11:11:13
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-03 11:10:22
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-03 11:09:39
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-03 11:08:56
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-03 11:08:10
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-02 11:48:34
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-02 11:47:41
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-02 11:46:45
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-02 11:42:02
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-02 11:39:41
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-10-02 11:38:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-10-01 13:23:34
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-10-01 13:22:50
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-10-01 13:20:33
Zakończenie kadencji 2010-2014 Arkadiusz Zaruski 2014-09-30 17:59:20
Zakończenie kadencji 2010-2014 Arkadiusz Zaruski 2014-09-30 17:53:49
Zakończenie kadencji 2010-2014 Arkadiusz Zaruski 2014-09-30 17:48:38
Zakończenie kadencji 2010-2014 Arkadiusz Zaruski 2014-09-30 17:48:19
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-26 16:49:39
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-26 16:48:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-26 16:45:54
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-26 16:41:24
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-26 16:35:55
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-26 16:35:12
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-26 13:24:32
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-26 13:23:27
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-23 20:06:23
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-23 20:04:09
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-23 08:07:29
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-23 08:06:49
Nabór na stanowisko referent ds. księgowości wspólnot Arkadiusz Zaruski 2014-09-18 12:46:29
Nabór na stanowisko referent ds. księgowości wspólnot Arkadiusz Zaruski 2014-09-18 12:45:41
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-18 12:31:04
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-18 12:28:53
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-18 12:23:46
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-18 12:22:41
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-18 12:21:17
zapytanie ofertowe pn.: "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2014-09-17 12:43:00
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 12:33:15
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 12:28:19
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 12:25:29
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 12:04:40
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 12:03:15
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 12:01:33
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 11:56:27
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 11:49:55
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 11:46:03
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-17 11:44:57
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 15:22:08
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 15:21:43
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:53:45
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:49:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:47:58
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:40:53
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:38:02
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:13:54
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:11:06
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:06:53
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:06:00
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 14:04:39
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 13:47:49
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-15 13:31:56
zapytanie ofertowe pn.: "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pieszyce" Monika Wawrzynek 2014-09-15 11:11:38
ROK 2014 Monika Wawrzynek 2014-09-15 10:53:52
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-08 09:59:55
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-08 09:58:45
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-08 09:57:50
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-08 09:56:46
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-01 16:28:04
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-09-01 16:27:10
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-09-01 16:20:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-09-01 16:18:06
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-28 00:59:09
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-28 00:57:02
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-28 00:56:13
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-28 00:54:18
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-28 00:10:54
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-28 00:04:47
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-28 00:02:22
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-27 23:59:43
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-27 23:59:08
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-27 23:56:00
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-27 23:49:26
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-27 23:48:47
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-27 23:46:55
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-27 23:36:15
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-27 23:34:23
Nabór na stanowisko referent ds. księgowości wspólnot Arkadiusz Zaruski 2014-08-26 14:14:26
Mirosław Kwiatek 2014-08-26 10:07:05
Wniosek o zwrot kosztów Mirosław Kwiatek 2014-08-26 09:28:41
Załącznik nr 4 Mirosław Kwiatek 2014-08-26 09:27:16
Załącznik nr 3 Mirosław Kwiatek 2014-08-26 09:11:11
Wniosek dla ucznia z potrzebą kształcenia specjalnego Mirosław Kwiatek 2014-08-26 08:52:08
Wniosek dla ucznia z potrzebą kształcenia specjalnego Mirosław Kwiatek 2014-08-26 08:50:41
Wniosek dla ucznia z potrzebą kształcenia specjalnego Mirosław Kwiatek 2014-08-26 08:49:28
Wniosek dla ucznia z potrzebą kształcenia specjalnego Mirosław Kwiatek 2014-08-26 08:47:34
Załącznik nr 2 Mirosław Kwiatek 2014-08-26 08:46:15
Wniosek w/g kryterium dochodowego Mirosław Kwiatek 2014-08-26 08:31:05
Załącznik nr 1 Mirosław Kwiatek 2014-08-26 08:23:37
Mirosław Kwiatek 2014-08-26 08:02:17
Mirosław Kwiatek 2014-08-26 07:57:10
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-13 12:50:19
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-13 12:49:24
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-11 14:34:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-11 14:33:55
Pieszyce -obręb Stadion-obręb Górne Arkadiusz Zaruski 2014-08-11 13:14:31
Pieszyce -obręb Stadion-obręb Środkowe Arkadiusz Zaruski 2014-08-11 13:11:26
Sprzedaż nieruchomości Arkadiusz Zaruski 2014-08-11 13:02:38
Sprzedaż nieruchomości Arkadiusz Zaruski 2014-08-11 13:02:15
Sprzedaż nieruchomości Arkadiusz Zaruski 2014-08-11 13:01:20
66a Arkadiusz Zaruski 2014-08-11 13:00:54
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-07 13:01:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-07 13:01:03
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-07 09:17:47
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-07 09:16:13
odpowiedź na zapytanie 2 Monika Wawrzynek 2014-08-05 11:11:09
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-04 13:49:51
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-04 13:48:50
odpowiedź na zapytanie 1 Monika Wawrzynek 2014-08-04 08:23:20
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:„Sfinansowanie deficytu budżetu i rozchodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czech Monika Wawrzynek 2014-08-04 08:00:42
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-01 13:21:12
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-01 13:20:48
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-08-01 13:19:32
2013r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-01 12:29:40
2013r. Arkadiusz Zaruski 2014-08-01 12:22:56
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce - 2014 Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-07-31 12:51:56
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-07-31 11:37:37
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-07-31 11:36:12
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-30 12:07:07
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-30 12:06:19
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-29 13:46:19
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-29 13:44:56
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:„Sfinansowanie deficytu budżetu i rozchodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czech Monika Wawrzynek 2014-07-28 15:09:46
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-28 09:58:56
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-28 09:58:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-28 09:57:33
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-28 08:54:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-28 08:54:26
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-28 08:53:15
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-28 08:52:42
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-24 13:52:42
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-24 13:51:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-23 14:53:11
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-23 14:53:03
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-23 14:52:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-23 14:51:43
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-21 11:55:57
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-21 11:54:56
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-21 11:54:28
REFERAT OŚWIATY Arkadiusz Zaruski 2014-07-15 13:21:39
REFERAT OŚWIATY Arkadiusz Zaruski 2014-07-15 13:20:59
Referat Oświaty Arkadiusz Zaruski 2014-07-15 13:08:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-11 15:11:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-11 15:10:13
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-11 15:09:14
Zabudowa mieszkaniowa KAMIONKI Erwin Kordiak 2014-07-09 08:10:14
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-07 15:22:09
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-07 15:20:01
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-07-07 15:19:11
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-07-04 14:16:42
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-07-04 14:15:03
zmiana treści zapytania Monika Wawrzynek 2014-07-03 13:44:17
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-07-03 10:19:43
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-07-03 10:18:24
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 14:43:03
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 14:40:29
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 14:37:56
Pomoc Publiczna Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 11:12:21
Pomoc Publiczna Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 11:10:23
Pomoc Publiczna Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 11:08:20
Pomoc Publiczna Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 11:06:26
Pomoc Publiczna Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 11:04:02
Arkadiusz Zaruski 2014-07-01 10:59:59
zmiana treści zapytania Monika Wawrzynek 2014-06-27 13:12:32
II Zapytanie ofertowe „Dostawy wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniejąc Monika Wawrzynek 2014-06-27 13:09:49
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-26 14:43:48
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-26 14:34:57
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-26 14:34:20
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-24 12:56:00
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-24 12:50:20
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-24 12:49:27
Zapytanie ofertowe dotyczące: „Dostawy wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i Monika Wawrzynek 2014-06-24 10:40:21
Zapytanie ofertowe dotyczące: „Dostawy wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i Monika Wawrzynek 2014-06-24 10:24:16
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-20 13:05:52
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-20 13:04:13
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-20 13:03:40
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-20 13:01:01
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:58:10
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:57:17
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:55:14
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:51:00
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:50:51
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:50:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:47:02
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:36:11
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:25:51
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 13:04:22
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-17 12:59:37
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-13 14:38:37
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-13 14:28:21
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-13 14:22:16
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-11 14:01:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-11 14:00:44
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-10 09:18:01
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-10 09:17:04
Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-06-10 08:59:10
Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-06-10 08:36:33
Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-06-09 14:14:20
Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-06-09 14:09:11
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-06 14:56:51
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-06-06 14:55:52
Rozpoznanie cenowe na usługę transportu uczestników biorących udział w działaniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Ś Monika Wawrzynek 2014-06-04 13:49:30
Kontynuacja Programu XIII edycji ,,Stypendia Pomostowe" Arkadiusz Zaruski 2014-06-03 09:38:55
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Monika Wawrzynek 2014-06-02 14:41:38
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Monika Wawrzynek 2014-06-02 14:23:51
Działka rona ŚRODKOWE Erwin Kordiak 2014-06-02 13:47:50
2013r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-02 12:41:39
2013r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-02 12:37:26
2013r. Arkadiusz Zaruski 2014-06-02 12:32:35
Arkadiusz Zaruski 2014-06-02 12:17:10
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-30 10:04:26
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-30 10:03:21
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-30 10:01:41
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-05-30 09:58:08
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-05-30 09:55:40
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-05-30 09:54:33
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-05-30 09:51:28
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-29 08:26:24
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-29 08:25:19
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-29 08:22:42
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-28 10:33:29
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-28 10:30:07
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-28 10:16:55
Rozpoznanie cenowe na dostawę sztućców, talerzyków, woreczków foliowych potrzebnych do serwowania potraw regionalnych rozdawanych podczas „Dni Kultury Czesko-Polskiej – prezentacja polsko-cze Monika Wawrzynek 2014-05-28 09:40:47
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-27 15:25:14
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-27 15:24:18
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-27 15:23:37
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-27 15:20:37
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-27 15:20:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-27 15:18:04
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-27 15:16:16
Działka rona ŚRODKOWE Erwin Kordiak 2014-05-27 10:07:21
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-26 15:26:16
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-26 15:25:29
Rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas działań realizowanych w 2014r. Monika Wawrzynek 2014-05-26 09:36:25
Projekt pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-05-26 09:29:55
Rozpoznanie cenowe na wykonanie 20 szt. stroi do tańczenia dla dzieci prezentujących się podczas Święta Miasta Dni Pieszyc Monika Wawrzynek 2014-05-26 08:57:38
Rozpoznanie cenowe na wykonanie 20 szt. stroi do tańczenia dla dzieci prezentujących się podczas Święta Miasta Dni Pieszyc realizowanego w ramach projektu pn. „Kultura i sport w barwach polsko- Monika Wawrzynek 2014-05-26 08:55:23
rozpoznanie cenowe na wykonanie gadżetów materiałów promocyjnych Monika Wawrzynek 2014-05-26 08:48:20
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-25 18:33:10
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-25 18:29:54
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-25 18:25:05
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-25 18:16:12
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-25 17:31:28
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-25 17:31:02
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-25 17:24:52
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-25 17:22:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-23 12:27:34
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-23 12:27:04
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-23 12:26:29
Rozpoznanie cenowe na usługę transportu uczestników biorących udział w działaniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Ś Monika Wawrzynek 2014-05-22 14:33:25
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-19 11:58:44
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-19 11:57:59
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-19 11:53:16
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-19 11:52:01
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-19 11:49:41
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-15 15:23:24
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-15 15:22:52
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-05-15 15:21:46
Odpowiedzi na zapytania Arkadiusz Zaruski 2014-05-12 12:08:48
Odpowiedzi na zapytania Arkadiusz Zaruski 2014-05-12 12:07:33
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-09 08:04:54
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-09 08:04:16
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-08 10:57:15
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-08 10:56:28
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-06 10:17:43
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-06 10:17:12
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-06 10:16:22
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-05-06 10:14:38
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach -etap I" Monika Wawrzynek 2014-04-30 15:40:03
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Modernizacja ulicy Kopernika w Pieszycach -etap I" Monika Wawrzynek 2014-04-30 15:34:30
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-04-28 10:14:07
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-04-28 10:13:08
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-04-28 10:12:36
Wykaz Nieruchomości Arkadiusz Zaruski 2014-04-28 10:10:47
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 15:13:46
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 15:13:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 15:12:26
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 12:16:14
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 12:07:29
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 11:38:05
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 11:37:16
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 11:36:16
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 11:34:51
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-24 11:34:07
wyżywienie wymiana młodzieży Monika Wawrzynek 2014-04-23 14:31:53
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-22 14:55:14
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-22 14:53:52
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-22 14:52:08
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-04-22 14:50:09
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-04-22 14:49:32
Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-04-15 15:17:40
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-04-15 14:58:43
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-04-15 14:12:28
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-04-15 14:07:31
Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-04-15 14:07:15
Patrycja Pytlak-Kuźmińska 2014-04-15 14:06:50
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 13:01:50
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 12:59:58
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 12:56:28
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 12:52:12
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 12:51:13
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 12:43:58
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 12:43:12
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 12:42:22
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 12:23:57
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 11:54:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 11:53:01
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 11:48:04
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 11:40:49
Działka rolna -Środkowe Erwin Kordiak 2014-04-10 10:32:36
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 09:37:31
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 09:36:49
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 09:33:15
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 09:19:44
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 08:22:29
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 07:47:53
Wybory Samorządowe 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-10 07:47:42
Przetarg-działki rolne Piskorzów, Bratoszów Erwin Kordiak 2014-04-08 12:41:50
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-08 07:47:15
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-08 07:45:24
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-08 07:44:13
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-04-08 07:42:34
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Monika Wawrzynek 2014-03-28 10:10:31
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania Monika Wawrzynek 2014-03-28 10:08:51
przetarg nieograniczony pn. "Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja Monika Wawrzynek 2014-03-28 10:00:46
WGGiR-sprzedaż nieruchomości gminnych Erwin Kordiak 2014-03-26 12:56:14
Wykaz-działki rolne przeznaczone do sprzedaży -Środkowe Erwin Kordiak 2014-03-26 11:59:46
Przetarg-działki przeznaczone pod garaże- Sanatoryjna Erwin Kordiak 2014-03-18 13:11:36
Przetarg-działki przeznaczone pod garaże- Sanatoryjna Erwin Kordiak 2014-03-18 13:10:51
Erwin Kordiak 2014-03-18 13:05:15
przetarg nieograniczony pn.: Dostawa wyposażenia - mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istni Monika Wawrzynek 2014-03-17 14:08:00
przetarg nieograniczony pn.: Dostawa wyposażenia - mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istni Monika Wawrzynek 2014-03-17 14:03:22
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:51:21
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:49:00
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:45:18
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:40:27
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:39:01
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:18:41
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:14:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:10:45
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:08:21
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-11 22:02:31
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi obsługi technicznej podczas „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:49:17
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi przygotowania poczęstunku dla uczestników „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:46:49
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sali sportowej podczas trwania „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:44:47
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sędziowania podczas „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:42:49
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi zabezpieczenia medycznego podczas „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:39:12
rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy 16 szt. koszulek dla zwycięzców „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:36:39
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi ubezpieczenia „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:35:02
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi ubezpieczenia „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:33:50
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi obsługi technicznej podczas „Turnieju Piłkarskiego Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:23:19
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi obsługi technicznej podczas „Turnieju Piłkarskiego Młodzikówś Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:22:03
rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy 16 szt. koszulek dla zwycięzców „Turnieju Piłkarskiego Młodzikówś Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:21:32
rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy nagród dla uczestników „Turnieju Piłkarskiego Młodzikówś Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:20:49
obsługa techniczna Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:18:08
nagrody Monika Wawrzynek 2014-03-11 10:07:04
Turniej Piłkarski Młodzików Monika Wawrzynek 2014-03-11 09:51:06
Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów (projekt, druk) dla działań projektu pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-03-11 09:50:32
Turniej Piłkarski Oldbojów Monika Wawrzynek 2014-03-11 09:37:18
Ogłoszenie o III pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu Monika Wawrzynek 2014-03-11 09:36:37
Turniej Piłkarski Oldbojów Monika Wawrzynek 2014-03-11 09:28:42
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi wynajęcia sali sportowej podczas trwania „Turnieju Piłkarskiego Oldbojówżżś Monika Wawrzynek 2014-03-11 09:06:46
Rozpoznanie cenowe na wykonanie 2 szt. banerów wykorzystywanych podczas działań pn. „Turniej Piłkarski Oldbojów" i „Turniej Piłkarski Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-03-11 09:05:16
II Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów dla działań projektu (projekt, druk na papierze kredowym, pełny kolor) pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-03-11 09:01:17
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2014 Arkadiusz Zaruski 2014-03-10 12:01:01
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2014 Arkadiusz Zaruski 2014-03-10 11:54:59
Arkadiusz Zaruski 2014-03-10 11:53:18
rozpoznanie cenowe na Wykonanie usługi transportu dla zwycięzców konkursu wiedzy o Hauptmanie organizowanego w ramach projektu pn.: „Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-03-10 08:19:29
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 13:49:23
Poradniki Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 13:48:11
Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 13:22:32
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:43:01
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:42:14
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:41:05
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:40:05
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:36:37
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:33:39
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:28:27
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:21:11
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 12:20:33
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 11:51:31
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-07 11:50:27
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-03-03 15:01:40
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-03-03 14:58:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-03 08:55:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-03 08:53:47
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-03-03 08:51:37
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-25 08:06:09
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-25 08:05:07
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-25 08:03:56
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-25 08:02:17
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-25 07:57:27
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-25 07:56:23
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-21 14:12:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-21 14:12:00
przetarg nieograniczony pn. "Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja Monika Wawrzynek 2014-02-21 11:49:31
rozpoznanie cenowe na wykonanie gadżetów materiałów promocyjnych Monika Wawrzynek 2014-02-21 10:35:08
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-21 09:25:21
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-21 09:22:15
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-21 09:21:17
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-21 09:18:06
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-21 09:10:53
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-21 09:07:09
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-18 12:57:36
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-18 12:57:02
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-18 12:50:37
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-18 12:42:55
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-18 12:40:38
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-18 12:37:14
II Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów dla działań projektu (projekt, druk na papierze kredowym, pełny kolor) pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-02-14 11:41:43
Arkadiusz Zaruski 2014-02-12 13:54:17
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-11 08:02:42
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-11 08:01:22
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-11 07:46:45
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-11 07:45:52
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-11 07:45:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-10 13:18:28
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-10 13:17:55
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-10 13:16:32
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-07 14:48:59
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-07 14:47:45
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-07 14:42:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-07 14:41:35
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-07 14:40:34
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-07 14:39:34
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi zabezpieczenia medycznego podczas "Turnieju Piłkarskiego Oldbojów" Monika Wawrzynek 2014-02-06 12:29:48
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi zabezpieczenia medycznego podczas "Turnieju Piłkarskiego Oldbojów" Monika Wawrzynek 2014-02-06 12:19:41
Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi ubezpieczenia "Turnieju Piłkarskiego Oldbojów" Monika Wawrzynek 2014-02-06 12:15:05
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi sędziowania podczas "Turnieju Piłkarskiego Oldbojów" Monika Wawrzynek 2014-02-06 12:11:17
rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi obsługi technicznej podczas "Turnieju Piłkasrskiego Oldbojów" Monika Wawrzynek 2014-02-06 12:07:21
rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy nagród dla uczestników „Turnieju Piłkarskiego Oldbojów" Monika Wawrzynek 2014-02-06 12:00:50
rozpoznanie cenowe na wykonanie dostawy nagród dla uczestników „Turnieju Piłkarskiego Oldbojówś Monika Wawrzynek 2014-02-06 11:36:48
II Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów dla działań projektu (projekt, druk na papierze kredowym, pełny kolor) pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-02-06 11:35:41
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-05 10:59:53
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-05 10:58:18
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 14:48:40
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 14:48:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 14:47:06
Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów (projekt, druk) dla działań projektu pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-02-04 14:33:57
II Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów dla działań projektu (projekt, druk na papierze kredowym, pełny kolor) pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-02-04 14:17:33
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Monika Wawrzynek 2014-02-04 14:16:52
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Monika Wawrzynek 2014-02-04 14:11:53
Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów dla działań projektu (projekt, druk na papierze kredowym, pełny kolor) pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-02-04 14:08:09
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Monika Wawrzynek 2014-02-04 13:38:57
Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów (projekt, druk) dla działań projektu pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-02-04 13:30:51
ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu Monika Wawrzynek 2014-02-04 13:27:35
odpowiedz na 3 zapytanie Monika Wawrzynek 2014-02-04 13:13:47
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 12:04:39
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:57:41
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:54:01
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:52:42
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:51:56
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:51:07
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:50:32
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:47:39
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:46:08
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:39:16
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-02-04 11:37:47
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-03 13:15:57
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-03 13:14:31
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-02-03 13:13:25
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-30 09:08:42
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-30 09:07:32
Rozpoznanie cenowe na wykonanie plakatów (projekt, druk) dla działań projektu pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-01-29 13:06:36
Rozpoznanie cenowe na wykonanie 2 szt. banerów wykorzystywanych podczas działań pn. „Turniej Piłkarski Oldbojów" i „Turniej Piłkarski Młodzików" Monika Wawrzynek 2014-01-29 13:05:01
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-29 08:26:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-29 08:26:07
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-29 08:25:02
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-29 08:24:13
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-28 08:11:58
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-28 08:10:44
odpowiedz na 3 zapytanie Monika Wawrzynek 2014-01-27 08:17:28
odpowiedz na 2 zapytanie Monika Wawrzynek 2014-01-27 08:16:52
odpowiedz na 1 zapytanie Monika Wawrzynek 2014-01-27 08:16:18
odpowiedz na 3 zapytanie Monika Wawrzynek 2014-01-27 08:10:25
odpowiedz na 2 zapytanie Monika Wawrzynek 2014-01-27 08:07:50
odpowiedz na 1 zapytanie Monika Wawrzynek 2014-01-27 08:06:12
Organizacja i realizacja imprezy Święto Miasta - DNI PIESZYC 2014 Monika Wawrzynek 2014-01-27 08:03:08
odpowiedz na 1 zapytanie Monika Wawrzynek 2014-01-27 08:02:35
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-23 12:12:39
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2014-01-23 12:11:45
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-23 12:03:50
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-23 12:01:04
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-23 11:57:01
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-23 11:54:15
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 11:42:03
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 11:41:06
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 11:39:06
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 11:36:52
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 11:35:34
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 09:51:19
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 09:43:44
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 09:34:56
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 09:33:37
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 09:32:16
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 09:26:44
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-22 09:07:14
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 15:39:49
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 15:15:38
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 15:14:36
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 15:09:39
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 15:04:57
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 14:24:15
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 14:22:03
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:49:52
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:48:28
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:46:47
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:30:11
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:29:25
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:27:44
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:25:11
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:24:43
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:24:13
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:23:40
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:23:13
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:22:42
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:22:12
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:21:40
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:20:50
2014 r. Arkadiusz Zaruski 2014-01-21 13:19:50
ogłaszam rozpoznanie cenowe na wykonanie 2 szt. banerówwykorzystywanych podczas działań pn. „Turniej Piłkarski Oldbojówś i „Turniej Piłkarski Młodzikówś Monika Wawrzynek 2014-01-17 08:24:29
Organizacja i realizacja imprezy Święto Miasta - DNI PIESZYC 2014 Monika Wawrzynek 2014-01-17 08:17:13
ogloszenie o rozstrzygnięciu Monika Wawrzynek 2014-01-15 15:06:27
Monika Wawrzynek 2014-01-15 15:05:49
Organizacja i realizacja imprezy Święto Miasta - DNI PIESZYC 2014 Monika Wawrzynek 2014-01-15 13:52:09
Projekt pn. ,,Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” Monika Wawrzynek 2014-01-15 13:48:58
Projekt pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku” Monika Wawrzynek 2014-01-15 09:36:56
Projekt pn. ,,Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym Śląsku” Monika Wawrzynek 2014-01-15 09:06:56
Działki rolne Arkadiusz Zaruski 2014-01-15 08:20:31
Działki rolne Arkadiusz Zaruski 2014-01-15 08:19:16
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Arkadiusz Zaruski 2014-01-14 14:53:11
modyfikacja SIWZ Monika Wawrzynek 2014-01-14 12:30:03
modyfikacja SIWZ Monika Wawrzynek 2014-01-09 13:17:04
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-01-03 13:58:57
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2014-01-03 13:57:44
Informacja o zasadach podłącznia się do sieci kanalizacji sanitarnej Arkadiusz Zaruski 2014-01-03 09:56:13
Informacja o zasadach podłącznia się do sieci kanalizacji sanitarnej Arkadiusz Zaruski 2014-01-03 09:55:37
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-30 09:17:24
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-30 08:34:22
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-24 11:24:45
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-24 11:21:36
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-24 11:19:24
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-24 11:13:38
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-24 10:47:55
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-24 10:44:22
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-24 10:42:00
odpowiedz na zapytanie Monika Wawrzynek 2013-12-18 09:31:53
odpowiedz na zapytanie Monika Wawrzynek 2013-12-18 09:29:46
odpowiedz na zapytanie Monika Wawrzynek 2013-12-18 09:27:53
odpowiedz na zapytanie Monika Wawrzynek 2013-12-18 09:20:19
modyfikacja SIWZ Monika Wawrzynek 2013-12-18 09:14:55
zmiana ogłoszenia przetargu pn: "Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i Monika Wawrzynek 2013-12-12 13:46:09
zmiana ogłoszenia przetargu pn: "Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i Monika Wawrzynek 2013-12-12 13:36:15
modyfikacja SIWZ Monika Wawrzynek 2013-12-12 13:35:28
zmiana ogłoszenia przetargu pn: "Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i Monika Wawrzynek 2013-12-12 13:34:19
zmiana SIWZ Monika Wawrzynek 2013-12-12 13:26:36
zmiana ogłoszenia o przetargu pn.: "Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wraz z rozładunkiem i montażem, w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja i Monika Wawrzynek 2013-12-12 12:47:25
ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniej Monika Wawrzynek 2013-12-12 12:44:09
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:18:04
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:17:20
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:15:17
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:13:31
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:12:50
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:12:01
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:11:14
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:10:55
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:10:08
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:09:08
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:02:49
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:02:15
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:01:29
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 14:00:34
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:57:00
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:55:05
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:51:52
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:51:11
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:49:45
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:48:42
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:48:05
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:47:28
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-12-09 13:36:34
ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniej Monika Wawrzynek 2013-12-09 08:11:26
ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniej Monika Wawrzynek 2013-12-06 10:39:15
ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniej Monika Wawrzynek 2013-12-06 10:31:01
ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- sprzętu dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istn Monika Wawrzynek 2013-12-05 13:52:33
ogłoszenie o przetargu pn.:"Dostawa wyposażenia- mebli dla Ośrodka Kultury w Pieszycach wrazz rozładunkiem i montażem, w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz adaptacja istniej Monika Wawrzynek 2013-12-05 13:48:21
przetarg meble Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-12-05 13:39:06
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2013-12-05 11:04:13
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2013-12-05 11:03:38
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2013-12-04 15:04:20
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2013-12-04 15:03:53
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2013-12-04 15:03:22
Prognoza Pogody-Ostrzeżenia Meteo Arkadiusz Zaruski 2013-11-24 22:37:33
Arkadiusz Zaruski 2013-11-24 22:36:41
transport Monika Wawrzynek 2013-11-22 13:54:27
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2013-11-13 13:41:14
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2013-11-13 13:40:53
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2013-11-13 13:40:08
Komunikaty Arkadiusz Zaruski 2013-11-13 13:39:06
Arkadiusz Zaruski 2013-11-13 13:37:58
Przetarg-zabudowa przemysłowo-usługowa Erwin Kordiak 2013-11-12 11:32:24
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zaopatrzenie mieszka Monika Wawrzynek 2013-11-06 08:54:23
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2013/2014. Monika Wawrzynek 2013-11-05 09:52:40
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2013/2014. Monika Wawrzynek 2013-11-05 09:42:31
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2013/2014. Monika Wawrzynek 2013-11-05 09:02:05
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 13:32:45
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 13:30:51
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 13:29:48
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 11:23:24
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 11:22:42
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 11:21:46
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 11:07:00
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 11:06:05
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-11-04 10:59:54
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zaopatrzenie mieszka Monika Wawrzynek 2013-11-04 08:41:45
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zaopatrzenie mieszka Monika Wawrzynek 2013-10-31 22:17:17
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zaopatrzenie mieszka Monika Wawrzynek 2013-10-31 22:09:53
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieszyce z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zaopatrzenie mieszka Monika Wawrzynek 2013-10-31 15:05:06
Wykaz Organizacji Pozarządowych Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 15:01:45
Wykaz Organizacji Pozarządowych Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 15:01:19
Wykaz Organizacji Pozarządowych Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 15:01:04
Wykaz Organizacji Pozarządowych Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 15:00:33
Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:59:28
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:57:20
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:56:41
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:55:55
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:54:25
Budżet - informacje bieżące Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:54:06
Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:53:26
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:46:22
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:45:48
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:45:22
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:44:49
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:44:16
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:38:35
2013 r. Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:32:28
Sprawy Meldunkowe Arkadiusz Zaruski 2013-10-31 14:16:23
test zzz 2013-10-30 18:32:42
test zzz 2013-10-30 18:32:18
test zzz 2013-10-30 18:12:09
test zzz 2013-10-30 18:11:06
Arkadiusz Zaruski 2013-10-03 12:43:12
Arkadiusz Zaruski 2013-10-03 12:37:15
Arkadiusz Zaruski 2013-10-03 12:36:27
Arkadiusz Zaruski 2013-10-03 12:34:54
Arkadiusz Zaruski 2013-10-03 12:32:54
Arkadiusz Zaruski 2013-10-03 12:30:42
Arkadiusz Zaruski 2013-10-03 12:29:34
Arkadiusz Zaruski 2013-10-03 12:29:15
Arkadiusz Zaruski 2013-10-02 08:49:09
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:53:39
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:50:26
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:48:13
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:46:07
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:44:49
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:36:29
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:32:53
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:16:28
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:15:35
Arkadiusz Zaruski 2013-09-30 13:13:27
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:44:34
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:39:49
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:39:25
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:38:53
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:38:30
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:38:06
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:37:39
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:37:16
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:36:46
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 12:36:13
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 10:50:31
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 10:49:39
Arkadiusz Zaruski 2013-09-26 10:49:26
Arkadiusz Zaruski 2013-09-24 09:08:19
Arkadiusz Zaruski 2013-09-24 09:05:47
Arkadiusz Zaruski 2013-09-24 09:05:15
Arkadiusz Zaruski 2013-09-24 09:04:52
Arkadiusz Zaruski 2013-09-24 09:04:26
Arkadiusz Zaruski 2013-09-24 09:03:15
Arkadiusz Zaruski 2013-09-24 09:02:55
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 13:50:31
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 13:49:36
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 13:48:29
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 13:47:44
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 13:47:32
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 13:43:17
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 10:00:52
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:55:12
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:54:19
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:52:33
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:52:28
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:52:22
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:52:16
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:52:08
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:49:33
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:49:22
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:42:38
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:42:33
Arkadiusz Zaruski 2013-09-18 09:41:48
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:54:02
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:52:59
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:47:59
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:44:18
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:42:09
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:40:20
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:39:40
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:38:34
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 12:37:26
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 11:51:03
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 11:17:11
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 11:16:33
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 11:15:54
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 09:40:29
Arkadiusz Zaruski 2013-09-17 09:40:00
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:31:30
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:29:47
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:23:11
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:13:05
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:12:26
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:11:47
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:08:55
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:07:58
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:06:10
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:05:38
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:04:56
Arkadiusz Zaruski 2013-09-16 14:04:37
zestaw do karaoke Monika Wawrzynek 2013-09-11 15:04:22
transport Monika Wawrzynek 2013-09-11 14:51:02
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 13:16:42
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 13:02:36
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:59:34
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:59:13
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:58:53
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:57:17
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:56:45
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:56:07
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:55:35
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:51:46
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:50:51
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:49:05
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:48:03
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:47:29
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:45:43
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:44:55
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:44:45
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:43:54
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:43:22
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:42:53
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:41:14
Arkadiusz Zaruski 2013-09-10 12:40:36
wyżywienie wymiana młodzieży Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:59:32
nocleg wymiana młodzieży Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:48:37
nocleg wymiana młodzieży Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:46:36
przewodnik Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:38:09
przewodnik Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:37:54
transport Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:31:59
upominki Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:30:37
upominki Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:30:12
upominki Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:29:31
upominki Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:27:47
transport Monika Wawrzynek 2013-09-10 10:22:05
Erwin Kordiak 2013-09-05 10:39:48
Działki gruntu Erwin Kordiak 2013-09-03 08:07:45
wynik przetargu Monika Wawrzynek 2013-08-21 14:27:31
Załącznik nr 1 Mirosław Kwiatek 2013-08-20 07:54:21
catering Dni Pieszyc Monika Wawrzynek 2013-08-19 15:00:46
catering Dni Pieszyc Monika Wawrzynek 2013-08-19 15:00:03
catering Dni Pieszyc Monika Wawrzynek 2013-08-19 14:58:24
Mirosław Kwiatek 2013-08-19 11:09:18
Mirosław Kwiatek 2013-08-19 10:08:26
Mirosław Kwiatek 2013-08-19 10:05:22
Mirosław Kwiatek 2013-08-19 10:00:46
catering Dni Pieszyc Monika Wawrzynek 2013-08-16 14:25:35
stroje Dni Pieszyc Monika Wawrzynek 2013-08-16 14:24:53
stroje Dni Pieszyc Monika Wawrzynek 2013-08-16 14:20:31
stroje Dni Pieszyc Monika Wawrzynek 2013-08-16 14:20:04
rozpoznanie BUNT Monika Wawrzynek 2013-08-16 14:16:37
transport Monika Wawrzynek 2013-08-16 12:41:11
projekt logo Monika Wawrzynek 2013-08-16 09:21:28
transport Monika Wawrzynek 2013-08-16 09:19:24
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:14:14
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:12:27
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:12:17
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:10:13
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:03:45
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:03:24
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:03:03
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:02:40
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:02:15
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:01:48
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:01:20
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:01:00
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:00:39
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 13:00:18
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 12:59:51
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 12:59:18
Arkadiusz Zaruski 2013-08-14 12:59:05
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 14:15:26
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 14:14:01
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 14:13:38
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 14:13:17
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 14:12:56
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 14:12:24
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 14:12:19
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:56:11
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:55:37
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:54:57
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:54:28
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:53:59
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:53:29
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:53:02
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:52:30
Arkadiusz Zaruski 2013-08-13 09:49:48
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 12:20:03
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 12:19:19
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 12:18:27
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 11:18:22
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 11:18:16
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 11:18:11
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 11:18:05
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 11:17:59
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 11:17:51
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 11:14:32
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 10:59:24
Arkadiusz Zaruski 2013-08-09 10:59:11
2 modyfikacja Monika Wawrzynek 2013-08-07 12:11:38
odp zapytanie 2 Monika Wawrzynek 2013-08-07 12:07:04
odp zapytanie 1 Monika Wawrzynek 2013-08-07 12:02:59
Arkadiusz Zaruski 2013-08-07 11:41:58
Arkadiusz Zaruski 2013-08-07 11:40:29
wynik Monika Wawrzynek 2013-08-06 10:44:25
wynik Monika Wawrzynek 2013-08-06 10:42:22
wynik Monika Wawrzynek 2013-08-06 10:33:32
Arkadiusz Zaruski 2013-08-06 08:34:41
Arkadiusz Zaruski 2013-08-06 08:33:59
Arkadiusz Zaruski 2013-08-06 08:32:07
przetarg ubezpieczenie Monika Wawrzynek 2013-07-26 14:50:52
Arkadiusz Zaruski 2013-07-26 13:16:41
Arkadiusz Zaruski 2013-07-26 13:15:26
Arkadiusz Zaruski 2013-07-23 09:25:57
Arkadiusz Zaruski 2013-07-23 09:23:39
Arkadiusz Zaruski 2013-07-23 09:18:53
Arkadiusz Zaruski 2013-07-23 09:16:38
Arkadiusz Zaruski 2013-07-23 09:16:07
Arkadiusz Zaruski 2013-07-23 09:13:55
Arkadiusz Zaruski 2013-07-23 09:12:54
Arkadiusz Zaruski 2013-07-23 09:11:10
Arkadiusz Zaruski 2013-07-22 12:08:06
Arkadiusz Zaruski 2013-07-22 12:07:28
Arkadiusz Zaruski 2013-07-22 12:06:37
Arkadiusz Zaruski 2013-07-18 08:28:12
Arkadiusz Zaruski 2013-07-18 08:27:34
Arkadiusz Zaruski 2013-07-18 08:25:22
Arkadiusz Zaruski 2013-07-17 12:09:03
Arkadiusz Zaruski 2013-07-17 12:08:20
Arkadiusz Zaruski 2013-07-17 12:07:26
przetarg rowy 2013 Monika Wawrzynek 2013-07-12 11:49:38
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-07-10 08:52:48
uniewaznienie Monika Wawrzynek 2013-07-09 09:31:27
Odp zapytanie 3 Monika Wawrzynek 2013-07-09 09:05:48
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:19:59
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:17:42
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:09:57
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:05:45
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:04:30
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:03:32
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:02:52
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:02:20
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:01:49
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:01:03
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 09:00:28
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 08:59:57
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 08:59:27
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 08:58:05
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 08:57:52
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 08:55:32
Arkadiusz Zaruski 2013-07-08 08:54:43
Arkadiusz Zaruski 2013-07-04 12:59:10
Arkadiusz Zaruski 2013-07-04 12:57:16
Arkadiusz Zaruski 2013-07-04 12:55:43
Arkadiusz Zaruski 2013-07-04 12:54:15
Monika Wawrzynek 2013-07-03 14:17:58
odp. 2 Monika Wawrzynek 2013-07-03 13:59:51
odp zapytanie 1 Monika Wawrzynek 2013-07-03 13:20:05
Zmiana ogloszenia Monika Wawrzynek 2013-07-03 13:14:30
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 14:03:28
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:51:36
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:50:34
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:50:12
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:49:44
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:49:23
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:48:41
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:48:14
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:47:49
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:47:05
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:44:04
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:04:08
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:00:47
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 13:00:20
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 12:59:50
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 12:59:20
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 12:58:52
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 12:58:25
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 12:57:44
Arkadiusz Zaruski 2013-07-02 12:57:34
Arkadiusz Zaruski 2013-06-27 17:20:15
Arkadiusz Zaruski 2013-06-27 17:18:31
Arkadiusz Zaruski 2013-06-27 17:17:57
Arkadiusz Zaruski 2013-06-27 17:17:48
Arkadiusz Zaruski 2013-06-27 17:17:11
Zakończone postępowanie Monika Wawrzynek 2013-06-27 10:03:48
Zakończone postępowanie Monika Wawrzynek 2013-06-27 10:02:37
wynik przetargu Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:37:08
wynik przetargu Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:36:15
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:25:58
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:23:57
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:22:52
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:22:09
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:21:23
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:20:27
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:18:38
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:17:15
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:16:38
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:15:16
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:13:54
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:13:04
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:12:02
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:05:09
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 17:00:26
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:56:22
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:55:24
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:51:30
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:47:45
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:38:51
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:35:32
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:32:54
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:31:46
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 16:30:36
II przetarg Arkadiusz Zaruski 2013-06-25 16:17:21
II przetarg Arkadiusz Zaruski 2013-06-25 16:15:32
Przetarg inżynier kontraktu Monika Wawrzynek 2013-06-25 14:43:57
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 14:31:54
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 14:18:41
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 12:53:46
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-25 12:48:10
rozstrzygnięcie przetargu Monika Wawrzynek 2013-06-25 12:04:15
rozstrzygnięcie przetargu Monika Wawrzynek 2013-06-25 12:03:45
unieważnienie przetargu Monika Wawrzynek 2013-06-25 11:48:11
przetarg sprzęt Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-06-25 11:40:55
rozstrzygnięcie przetargu Monika Wawrzynek 2013-06-25 10:44:56
Arkadiusz Zaruski 2013-06-25 07:21:33
Arkadiusz Zaruski 2013-06-25 07:20:52
Arkadiusz Zaruski 2013-06-25 07:19:44
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-21 08:30:53
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-21 08:30:20
Arkadiusz Zaruski 2013-06-20 13:31:30
Arkadiusz Zaruski 2013-06-20 13:30:58
Arkadiusz Zaruski 2013-06-20 13:30:09
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-20 12:15:09
II przetarg Monika Wawrzynek 2013-06-20 12:07:54
przetarg meble Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-06-19 12:45:13
zmiana terminu składania ofert Monika Wawrzynek 2013-06-19 12:43:37
zmiana terminu składania ofert Monika Wawrzynek 2013-06-19 12:41:14
przetarg meble Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-06-19 12:35:39
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 10:28:32
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 10:27:28
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 10:11:38
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 10:01:54
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:52:33
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:50:32
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:48:39
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:43:38
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:40:32
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:39:02
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:36:34
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:20:41
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:18:58
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:16:35
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:14:14
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:12:34
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:10:43
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:09:22
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:07:39
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:04:50
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:02:51
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:01:51
Arkadiusz Zaruski 2013-06-19 09:01:13
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 15:06:28
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 15:05:58
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 15:05:12
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:59:48
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:59:11
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:58:26
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:57:24
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:56:47
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:17:02
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:16:30
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:15:59
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:15:52
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:15:44
Arkadiusz Zaruski 2013-06-18 14:15:37
odp zap. 2 Monika Wawrzynek 2013-06-18 10:04:27
odp zap. 2 Monika Wawrzynek 2013-06-18 10:02:17
Rościszów Erwin Kordiak 2013-06-17 14:55:39
Rościszów Erwin Kordiak 2013-06-17 14:51:45
Rościszów Erwin Kordiak 2013-06-17 14:16:47
Arkadiusz Zaruski 2013-06-14 14:31:13
Arkadiusz Zaruski 2013-06-14 14:30:43
Arkadiusz Zaruski 2013-06-14 14:28:29
Arkadiusz Zaruski 2013-06-14 14:27:29
Arkadiusz Zaruski 2013-06-14 14:26:00
Arkadiusz Zaruski 2013-06-14 14:25:18
Arkadiusz Zaruski 2013-06-14 14:21:16
Arkadiusz Zaruski 2013-06-14 14:20:13
Arkadiusz Zaruski 2013-06-13 11:42:24
Arkadiusz Zaruski 2013-06-13 11:02:51
Arkadiusz Zaruski 2013-06-13 10:58:23
Arkadiusz Zaruski 2013-06-13 10:57:51
Arkadiusz Zaruski 2013-06-13 10:57:18
Arkadiusz Zaruski 2013-06-13 10:56:34
Arkadiusz Zaruski 2013-06-13 10:54:46
Arkadiusz Zaruski 2013-06-13 10:54:45
przetarg sprzęt Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-06-12 13:30:28
przetarg sprzęt Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-06-12 13:27:43
przetarg meble Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-06-12 13:21:39
przetarg meble Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-06-12 13:18:06
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-06-12 13:13:56
przetarg meble Ośrodek Kultury Monika Wawrzynek 2013-06-12 13:13:29
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-06-12 11:15:01
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 15:19:24
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 15:18:54
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 15:15:48
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 12:43:22
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 12:42:29
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 12:42:18
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 12:41:59
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 12:41:52
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 12:41:44
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 12:41:07
Arkadiusz Zaruski 2013-06-10 12:40:24
rozeznanie catering Monika Wawrzynek 2013-06-10 09:48:28
Rozpoznanie rekwizyty Monika Wawrzynek 2013-06-10 09:18:32
Rozpoznanie stroje Monika Wawrzynek 2013-06-10 08:48:02
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 15:54:32
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 15:54:03
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 15:38:05
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 15:37:38
modyfikacja SIWZ Monika Wawrzynek 2013-06-07 13:55:00
modyfikacja SIWZ Monika Wawrzynek 2013-06-07 13:53:03
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:17:22
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:16:24
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:15:48
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:15:00
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:14:22
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:13:41
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:09:25
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:08:32
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:07:57
Arkadiusz Zaruski 2013-06-07 10:04:19
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:21:06
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:17:17
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:13:18
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:12:49
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:11:19
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:10:33
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:09:24
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:04:01
Arkadiusz Zaruski 2013-06-06 12:02:11
Arkadiusz Zaruski 2013-06-04 11:41:42
Arkadiusz Zaruski 2013-06-04 11:40:26
Arkadiusz Zaruski 2013-06-03 15:13:47
Arkadiusz Zaruski 2013-06-03 15:12:28
Arkadiusz Zaruski 2013-06-03 15:11:44
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 15:09:10
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 15:08:15
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 15:07:11
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:45:14
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:43:41
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:43:02
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:42:46
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:42:06
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:37:01
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:36:04
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:32:22
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:31:46
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:31:01
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:30:36
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:30:29
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:30:01
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:29:40
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:29:17
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:28:54
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:28:27
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:27:47
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:27:15
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:26:54
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:25:40
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:25:29
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:23:53
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:23:14
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:22:26
Arkadiusz Zaruski 2013-05-28 11:21:23
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 11:06:18
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 11:00:25
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:56:52
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:54:29
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:53:34
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:51:52
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:50:35
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:45:17
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:44:28
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:43:09
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:39:53
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:38:05
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:33:58
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:31:36
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:28:53
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:24:15
II przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 10:22:46
przetarg kredyt 2013 Monika Wawrzynek 2013-05-28 09:56:23
wynik Monika Wawrzynek 2013-05-27 11:56:21
wynik Monika Wawrzynek 2013-05-27 11:54:10
uniewaznienie Monika Wawrzynek 2013-05-27 11:46:31
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 12:37:37
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 12:31:36
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 12:30:31
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 12:07:14
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:55:58
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:54:35
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:53:16
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:52:19
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:44:32
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:43:08
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:40:46
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:31:07
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:28:31
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:27:50
Arkadiusz Zaruski 2013-05-24 11:25:18
odp 2 Monika Wawrzynek 2013-05-22 14:38:48
odp. 1 Monika Wawrzynek 2013-05-22 14:13:42
odp. 1 Monika Wawrzynek 2013-05-22 14:12:20
rozpoznanie tablice Monika Wawrzynek 2013-05-22 13:38:00
rozpoznanie tablice Monika Wawrzynek 2013-05-22 13:31:55
rozpoznanie tablice Monika Wawrzynek 2013-05-22 13:28:31
rozpoznanie BUNT Monika Wawrzynek 2013-05-22 13:21:26
rozpoznanie BUNT Monika Wawrzynek 2013-05-22 13:16:24
rozpoznanie Plakaty Monika Wawrzynek 2013-05-22 13:11:36
rozpoznanie Plakaty Monika Wawrzynek 2013-05-22 13:10:58
rozpoznanie Plakaty Monika Wawrzynek 2013-05-22 13:07:58
Arkadiusz Zaruski 2013-05-22 12:10:19
Arkadiusz Zaruski 2013-05-22 12:09:22
Arkadiusz Zaruski 2013-05-22 12:08:08
Arkadiusz Zaruski 2013-05-22 12:07:12
Arkadiusz Zaruski 2013-05-22 12:06:09
Arkadiusz Zaruski 2013-05-22 12:05:18
Arkadiusz Zaruski 2013-05-22 12:04:19
Arkadiusz Zaruski 2013-05-22 12:03:02
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:25:30
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:23:33
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:20:43
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:19:37
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:19:15
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:15:05
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:13:55
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:13:17
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:12:18
Arkadiusz Zaruski 2013-05-21 15:11:46
rozpoznanie tablice Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:45:22
rozpoznanie tablice Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:37:54
Rozpoznanie stroje Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:34:29
Rozpoznanie rekwizyty Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:33:16
Rozpoznanie rekwizyty Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:29:50
Rozpoznanie stroje Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:29:00
Rozpoznanie stroje Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:25:35
rozpoznanie tablice Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:24:37
rozpoznanie BUNT Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:20:03
rozpoznanie BUNT Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:07:30
gadżety Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:07:02
gadżety Monika Wawrzynek 2013-05-20 14:02:32
Piskorzów Erwin Kordiak 2013-05-17 12:19:27
zmiana treści SIWZ Monika Wawrzynek 2013-05-17 11:03:06
rozpoznanie BUNT Monika Wawrzynek 2013-05-17 09:25:55
transport Monika Wawrzynek 2013-05-17 09:22:20
odp 1 Monika Wawrzynek 2013-05-17 08:55:32
Monika Wawrzynek 2013-05-16 15:26:18
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-16 15:21:54
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-16 12:33:49
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-16 12:32:02
Arkadiusz Zaruski 2013-05-16 10:23:58
Arkadiusz Zaruski 2013-05-16 10:23:42
Arkadiusz Zaruski 2013-05-16 10:18:13
Arkadiusz Zaruski 2013-05-16 10:12:39
Arkadiusz Zaruski 2013-05-16 10:11:07
Arkadiusz Zaruski 2013-05-16 10:10:53
Arkadiusz Zaruski 2013-05-15 11:21:41
Arkadiusz Zaruski 2013-05-15 11:20:31
Arkadiusz Zaruski 2013-05-15 11:17:08
Arkadiusz Zaruski 2013-05-15 11:16:07
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-05-14 15:02:16
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-05-14 14:58:27
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-05-14 14:56:24
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-05-14 14:52:52
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-05-14 14:48:30
usługa transportu Monika Wawrzynek 2013-05-14 14:39:58
Monika Wawrzynek 2013-05-14 14:35:26
Monika Wawrzynek 2013-05-14 14:25:29
zapytanie ofertowe stworzenie gry Monika Wawrzynek 2013-05-14 14:23:48
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 13:33:16
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 13:32:27
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 13:31:39
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 13:31:01
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 13:29:59
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 13:29:48
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 12:14:41
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 12:13:32
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 10:19:28
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 10:17:45
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 10:16:54
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 10:16:22
Arkadiusz Zaruski 2013-05-14 10:16:08
Arkadiusz Zaruski 2013-05-10 15:26:49
Arkadiusz Zaruski 2013-05-10 15:26:14
Arkadiusz Zaruski 2013-05-10 15:25:25
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 15:13:32
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 15:07:51
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 15:06:23
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 15:03:20
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 15:02:23
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 15:01:15
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 14:59:58
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 14:57:50
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 14:56:30
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 14:55:34
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 14:53:27
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 14:52:05
przetarg śmieci Monika Wawrzynek 2013-05-10 14:36:19
Arkadiusz Zaruski 2013-05-08 15:22:33
Arkadiusz Zaruski 2013-05-08 15:19:43
Arkadiusz Zaruski 2013-05-08 15:18:47
Arkadiusz Zaruski 2013-05-08 15:18:05
Arkadiusz Zaruski 2013-05-08 15:16:43
Arkadiusz Zaruski 2013-05-08 15:15:52
Arkadiusz Zaruski 2013-05-08 15:15:38
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 15:07:50
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:57:11
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:54:43
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:49:51
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:49:09
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:46:50
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:43:55
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:33:04
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:31:46
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:30:28
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:27:16
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:24:14
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek 2013-05-08 14:17:05
przetarg kredyt 2013r. Monika Wawrzynek