logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Pieszyce
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA PIESZYCE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Peup-platforma usług elektronicznych
minus Dane podstawowe
minus Kompetencje Gminy
minus Mapa
minus Spis Powszechny 2002r
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY
minus STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIESZYCE NA LATA 2014-2020
minus Raport o stanie Gminy Pieszyce-Sierpień 2010
minus Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
minus Strategia na lata 2007-2015
minus P R L
 Obsługa Organizacyjna Wyborów
minus Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015
minus Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r.
minus Wybory Ławników
minus Wybory do Rady Powiatowej Izb Rolniczych
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
minus Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
plus Archiwum
 OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
minus OBWIESZCZENIE w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku letniego w roku 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
plus Ogłoszenie nr 6/K/2015 z dnia 24 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
plus Konsultacje Społeczne
minus Nadleśnictwo Świdnica - Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów
plus Ogłoszenie nr 5/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
plus Ogłoszenie nr 4/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc
plus Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró
plus Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Kontynuacja Programu XIII edycji ,,Stypendia Pomostowe"
minus Informacja o zasadach podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej
minus Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
minus Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych
minus Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
plus Archiwum
minus Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
minus Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie?
minus Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
minus Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport - data umieszczenia na BiP 16.12.2015
 PRZETARGI
plus Urząd Miejski
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
plus Archiwum-przetargi 2009
plus Archiwum-przetargi-2010
plus Archiwum-przetargi-2011
plus Osrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) dla uczniów szkół na terenie miasta Pieszyce w miesiącach wrzesień - grudzień 2012
plus Archiwum- przetargi 2012
plus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTY UNIJNE
minus Informacje ogólne
minus Środki pozyskane z UE w latach 2007-2013
 OFERTY PRACY
minus II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator
minus Oferta pracy na stanowisku sekretarki
plus Archiwum ofert
 URZĄD MIEJSKI w PIESZYCACH
minus Dane podstawowe
minus Regulamin Organizacyjny
minus Burmistrz Miasta
minus Zastępca Burmistrza
minus Skarbnik Gminy
minus Sekretarz Gminy
plus Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 RADA MIEJSKA
minus Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji
minus Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach VII kadencji
minus Przyjęcia interesantów
plus Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2015
plus Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Porządek sesji Rady Miejskiej
plus Oświadczenia i apele Rady Miejskiej w Pieszycach
 SOŁECTWA
minus Sołtysi i Rady Sołeckie
 ŹRÓDŁA PRAWA
minus Źródła Prawa
 PRAWO MIEJSCOWE
minus Stanowienie Aktów Publicznych
minus Statut Gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza
minus Budżet - informacje bieżące
 OBYWATEL W URZĘDZIE
minus Podstawowe prawa obywatela
minus Przyjmowanie spraw
minus Postępowanie w sprawach Skarg i Wniosków
minus Udostępnianie Informacji Publicznej
minus Udostępnianie Danych Osobowych
minus Obsługa osób niepełnosprawnych
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Wydanie Dowodu Osobistego
minus Sprawy Meldunkowe
minus Działalność Gospodarcza
minus Podatki,opłaty i ulgi
minus Zezwolenie - psy rasy uznanej za agresywną
minus Informacje Wyborcze
minus Integracja z Unią Europejską
minus Polska Klasyfikacja Działalności
minus Ustawa o opłacie skarbowej
plus Referat Oświaty
 OBRONA CYWILNA
minus Szkolenie ludności
minus Informacje
 OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
plus Obwieszczenia
plus Decyzje środowiskowe
plus Odpady Niebezpieczne
minus Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami 2004-2006
minus RAPORT ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
minus Decyzja
minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIESZYCE
minus Obwieszczenie stron - budowa stawu
 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
minus Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
minus Wniosek o wypis/wyrys z planu miejscowego/studium
minus Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej i szkoły podstawowej
minus Plan miejscowy - rejon osiedla Potoczek-Kuźnica
minus Plan miejscowy - dla działki nr 69 i 70/4 obręb Środkowe
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej
minus Plan miejscowy - Pieszyce Centrum
minus Plan miejscowy - rejon góry Zamecznej i Grodzisko
minus Plan miejscowy - rejon pętli autobusowej w Kamionkach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Srodkowe-Dorotka-Piskorzow Gorny
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Górne, Stadion, Południe
minus Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Bratoszów - rejon cmentarza
minus Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce - 2014
minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce - ul. Modrzewiowa
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów
 MAJĄTEK PUBLICZNY
minus Majątek
minus Pomoc Publiczna
 KONTROLE W URZĘDZIE
minus RIO-2004
minus RIO-2008
minus RIO-2012
 PROWADZONE REJESTRY
minus Archiwum Zakładowe
minus Sekretariat Burmistrza
minus Biuro Rady Miejskiej
minus KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRALNY REJESTR UMÓW
minus 2005r
minus 2006r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r.
minus 2010r.
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r
minus 2014r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus 2002r.
minus 2003r
minus 2004r
minus 2005r
minus Zakończenie kadencji 2002-2006
minus 2006r
minus 2007r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r
minus Zakończenie kadencji 2006-2010
minus 2010r
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r.
minus Zakończenie kadencji 2010-2014
minus Rozpoczęcie kadencji 2014-2018
minus 2014
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus Ogłoszenie nr 2/K/2016 z dnia 30 grudnia 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzie
minus Wykaz Organizacji Pozarządowych
minus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r
minus Oferty
minus Program po konsultacjach
minus Projekt Programu Współpracy na rok 2012
minus Formularz konsultacji
minus Sprawozdanie
minus Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
 GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (Jednostka zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013r)
plus Szkoły i Przedszkola
minus Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
minus Samodzielny Publiczny ZOZ ,, Przychodnia Miejska
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
minus Ośrodek Pomocy Społecznej
 OBSŁUGA BIULETYNU
minus Podstawa prawna
minus Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie BIP
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Logowanie
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


CENTRALNY REJESTR UMÓW > 2007r.

CENTRALNY REJEST UMÓW 2007 ROK
 
L.p.
Nr umowy
wydziału
Tryb zamówienia
Data zawarcia
umowy
Przedmiot umowy
Wykonawca
Wartość zamówienia
Termin rozpoczęcia
Termin zakończenia
Termin płatności
Data
i nr aneksu
Uwagi
1.
WGPRiIT/0342/01/2007
Przetarg nieograniczony
13.04.2007
Odbudowa murów oporowych na potoku Srebrnik
„EKO-MEL”s.c.
Zakład Budownictwa i Melioracji
Krzysztof Janiszewski i Tadeusz Daniel
ul. Piastowska 7,
58-200 Dzierżoniów
147.502,39
13.04.2007
31.07.2007
30 dni
 
 
2.
WGPRiIT/0342/02/2007
Numer pominięty
------------------
----------------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------
------------------
----------
--------------
3.
WGPRiIT/0342/03/2007
Numer pominięty
------------------
----------------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------
------------------
----------
------------------
4.
WGPRiIT/0342/04/2007
ROKOWANIA z jednym wykonawcą – Regulamin
12.04.2007r.
Przygotowanie wieży widokowej na Wielkiej Sowie do sezonu 2007
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Dzierżoniowie ul. Kościuszki 1
19.700,00
12.04.2007
30.04.2007
30 dni
 
 
5.
WGPRiIT/0342/05/2007
ROKOWANIA z jednym wykonawcą – Regulamin
23.05.2007r.
Oświetlenie Placu zabaw w Kamionkach
 
11.000,74
23.05.2007
1.06.2007r.
30 dni
 
 
6.
WGPRiIT/0342/06/2007
Przetarg nieograniczony
07.06.2007r.
Odbudowa infrastruktury technicznej na Potoku Pieszyckim
MEL-KAN-BUD S.C.
Maria Dynowska, Adam Kuchta
ul. Towarowa 12-14
58-100 Świdnica
99.545,00
07.06.2007
31.08.2007
30 dni
 
 
7.
WGPRiIT/0342/07/2007
Przetarg nieograniczony
 
Wymiana pokrycia dachu w budynku Przedszkola nr2
przy ul. Bielawskiej 1
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
ul. 3 Maja 31
   58-260 Bielawa
 
185.000,00
20.06.2007
31.08.2007
30 dni
 
 
8.
WGPRiIT/0342/08/2007
Zamówienie
z wolnej ręki
30.07.2007r.
roboty dodatkowe do zadania pn.: Odbudowa infrastruktury technicznej na Potoku Pieszyckim
MEL-KAN-BUD S.C.
Maria Dynowska, Adam Kuchta
ul. Towarowa 12-14
58-100 Świdnica
3.879,00
07.06.2007 – jak zadanie główne
04.09.2007
30 dni
 
 
9.
WGPRiIT/0342/09/2007
Przetarg nieograniczony
06.09.2007
Wykonanie dachu w budynku Przychodni Miejskiej w Pieszycach
ZEMAN HDP Sp. z o.o.
ul. Katowicka 24
41-600 Świętochłowice
545.000,00
06.09.2007
30.11.2007
30 dni
(uwaga! zmiana)
14.12.2007
WGPRiIT/0342/09/1/2007
zmiana terminu wykonania umowy na 21.12.2007
10.
WGPRiIT/0342/10/2007
Przetarg nieograniczony
05.09.2007
Budowa drogi gminnej do budynków 10 – 19
w Lasocinie
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „INBUD”
ul. Podwalna 11 
58-200 Dzierżoniów
   259.707,78
11.09.2007
31.10.2007
30 dni
 
 
11.
WGPRiIT/0342/11A/2007
Przetarg nieograniczony
04.09.2007
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika w Pieszycach – etap II
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
ul. Kościuszki 1
58-200 Dzierżoniów
452.162,56
10.09.2007
09.11.2007
30 dni
26.10.2007
WGPRiIT/0342/11/1/2007
zmiana terminu wykonania umowy: 10.12.2007
12.
WGPRiIT/0342/11/2007
Przetarg nieograniczony
04.09.2007
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Potoczek – Kuźnica w Pieszycach
Regioplan Sp. z o.o.
ul. Wolbromska 7
53-148 Wrocław
42.700,00
04.09.2007
31.10.2008
30 dni
 
 
13.
WGPRiIT/0342/12/2007
Przetarg nieograniczony
04.09.2007
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Centrum
w Pieszycach
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
ul. Kościuszki 1
58-200 Dzierżoniów
120.000,00
10.09.2007
03.10.2007
30 dni
 
 
14.
WGPRiIT/0342/13/2007
Przetarg nieograniczony
01.10.2007
Budowa oświetlenia – Os. Szkolne
ZH-U „FIREL”
Jan Borkowski
ul. Nowowiejska 52b
58-200 Dzierżoniów
39.260,82
08.10.2007
30.11.2007
30 dni
 
 
15.
WGPRiIT/0342/14/2007
Przetarg nieograniczony
01.10.2007
Budowa oświetlenia – ul. Polna
ZH-U „FIREL”
Jan Borkowski
ul. Nowowiejska 52b
58-200 Dzierżoniów
33.550,14
08.09.2007
30.11.2007
30 dni
 
 
16.
WGPRiIT/0342/15/2007
Przetarg nieograniczony
03.10.2007
Rościszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Działalność Usługowo – Handlowa Dariusz Pałętka
Bolkowice 19
59-411 Paszowice
 
52.460,00
06.10.2007
30.11.2007
30 dni
 
 
17.
WGPRiIT/0342/16/2007
Przetarg nieograniczony
10.10.2007
Budowa wodociągu w Piskorzowie na odcinku HP 10 – HP 13
Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne „BUD-MEL” Sp. o.o.
ul. Ząbkowicka 26
58-200 Dzierżoniów
139.696,84
10.10.2007
30.11.2007
30 dni
 
 
18.
WGPRiIT/0342/17/2007
Zamówienie
z wolnej ręki
15.10.2007
Roboty uzupełniające – P. Pałętka
Działalność Usługowo – Handlowa Dariusz Pałętka
Bolkowice 19
59-411 Paszowice
26.170,83
15.10.2007
30.11.2007
30 dni
 
 
19.
WGPRiIT/0342/18/2007
Zamówienie
z wolnej ręki
03.12.2007
Roboty uzupełniające - Kopernika
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
ul. Kościuszki 1
58-200 Dzierżoniów
6.720,00
03.12.2007
10.12.2007
30 dni
 
 
20.
WGPRiIT/0342/19/2007
Przetarg nieograniczony
30.11.2007
Odśnieżanie - chodniki
Zakład Usług Komunalnych
ul. Bielawska 6
58-250 Pieszyce
206.100,00
01.12.2007
31.03.2008
 
14.04.2008
 
 
21.
WGPRiIT/0342/20/2007
Przetarg nieograniczony
03.12.2007
Odśnieżanie - drogi
Zakład Usług Komunalnych
ul. Bielawska 6
58-250 Pieszyce
03.12.2007
15.04.2008
 
29.04.2008
 
 
22.
WGPRiIT/0342/21/2007
Przetarg nieograniczony
16.11.2007
Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rościszowie – II etap
Działalność Usługowo – Handlowa
Bolkowice 19
59-411 Paszowice
 
8.449,60
19.11.2007
17.12.2007
 
30 dni
 
 
23.
WF/07/2590
 
 
 
 
 
Przetarg nieograniczony
20.11.2007
Udzielenie kredytu długoterminowego
na finansowanie inwestycji
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Malarska 26
Wrocław
1.500.000,00
20.11.2007
31.12.2013
 
 

Ilość odwiedzin: 1843
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Zielińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Zielińska
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2008-07-28 13:30:38
Data udostępnienia informacji: 2008-07-28 13:30:38
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-28 13:32:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner