logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Pieszyce
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA PIESZYCE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Peup-platforma usług elektronicznych
minus Dane podstawowe
minus Kompetencje Gminy
minus Mapa
minus Spis Powszechny 2002r
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY
minus STRATEGIA ROZWOJU GMINY PIESZYCE NA LATA 2014-2020
minus Raport o stanie Gminy Pieszyce-Sierpień 2010
minus Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
minus Strategia na lata 2007-2015
minus P R L
 Obsługa Organizacyjna Wyborów
minus Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-25.10.2015
minus Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r.
minus Wybory Ławników
minus Wybory do Rady Powiatowej Izb Rolniczych
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
minus Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
plus Archiwum
 OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
minus OBWIESZCZENIE w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o konkursie na organizację wypoczynku letniego w roku 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
plus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
plus Ogłoszenie nr 6/K/2015 z dnia 24 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
plus Konsultacje Społeczne
minus Nadleśnictwo Świdnica - Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na dzierżawę gruntów
plus Ogłoszenie nr 5/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
plus Ogłoszenie nr 4/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze Gminy Pieszyc
plus Ogłoszenie nr 2/K/2015 z dnia 3 marca 2015r.Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśró
plus Ogłoszenie nr 3/K/2015 z dnia 11 marca 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomośc
minus Kontynuacja Programu XIII edycji ,,Stypendia Pomostowe"
minus Informacja o zasadach podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej
minus Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
minus Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych
minus Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
plus Archiwum
minus Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
minus Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie?
minus Obwieszczenie w sprawie zaopiniowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
minus Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport - data umieszczenia na BiP 16.12.2015
 PRZETARGI
plus Urząd Miejski
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
plus Archiwum-przetargi 2009
plus Archiwum-przetargi-2010
plus Archiwum-przetargi-2011
plus Osrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków (obiadów) dla uczniów szkół na terenie miasta Pieszyce w miesiącach wrzesień - grudzień 2012
plus Archiwum- przetargi 2012
plus WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
 PROJEKTY UNIJNE
minus Informacje ogólne
minus Środki pozyskane z UE w latach 2007-2013
 OFERTY PRACY
minus II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach
minus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator
minus Oferta pracy na stanowisku sekretarki
plus Archiwum ofert
 URZĄD MIEJSKI w PIESZYCACH
minus Dane podstawowe
minus Regulamin Organizacyjny
minus Burmistrz Miasta
minus Zastępca Burmistrza
minus Skarbnik Gminy
minus Sekretarz Gminy
plus Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 RADA MIEJSKA
minus Rada Miejska w Pieszycach VII kadencji
minus Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach VII kadencji
minus Przyjęcia interesantów
plus Harmonogram Sesji Rady Miejskiej - 2015
plus Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pieszycach VII Kadencji
plus Porządek sesji Rady Miejskiej
plus Oświadczenia i apele Rady Miejskiej w Pieszycach
 SOŁECTWA
minus Sołtysi i Rady Sołeckie
 ŹRÓDŁA PRAWA
minus Źródła Prawa
 PRAWO MIEJSCOWE
minus Stanowienie Aktów Publicznych
minus Statut Gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza
minus Budżet - informacje bieżące
 OBYWATEL W URZĘDZIE
minus Podstawowe prawa obywatela
minus Przyjmowanie spraw
minus Postępowanie w sprawach Skarg i Wniosków
minus Udostępnianie Informacji Publicznej
minus Udostępnianie Danych Osobowych
minus Obsługa osób niepełnosprawnych
minus Urząd Stanu Cywilnego
minus Wydanie Dowodu Osobistego
minus Sprawy Meldunkowe
minus Działalność Gospodarcza
minus Podatki,opłaty i ulgi
minus Zezwolenie - psy rasy uznanej za agresywną
minus Informacje Wyborcze
minus Integracja z Unią Europejską
minus Polska Klasyfikacja Działalności
minus Ustawa o opłacie skarbowej
plus Referat Oświaty
 OBRONA CYWILNA
minus Szkolenie ludności
minus Informacje
 OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
plus Obwieszczenia
plus Decyzje środowiskowe
plus Odpady Niebezpieczne
minus Realizacja gminnego planu gospodarki odpadami 2004-2006
minus RAPORT ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
minus Decyzja
minus PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIESZYCE
minus Obwieszczenie stron - budowa stawu
 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
minus Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
minus Wniosek o wypis/wyrys z planu miejscowego/studium
minus Wykaz planow zagospodarowania przestrzennego
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej i szkoły podstawowej
minus Plan miejscowy - rejon osiedla Potoczek-Kuźnica
minus Plan miejscowy - dla działki nr 69 i 70/4 obręb Środkowe
minus Plan miejscowy - rejon ul. Ogrodowej
minus Plan miejscowy - Pieszyce Centrum
minus Plan miejscowy - rejon góry Zamecznej i Grodzisko
minus Plan miejscowy - rejon pętli autobusowej w Kamionkach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszow, Piskorzow
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Srodkowe-Dorotka-Piskorzow Gorny
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Górne, Stadion, Południe
minus Plan miejscowy - rejon Potoczek-Kuznica w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce Bratoszów - rejon cmentarza
minus Zmiana planu miejscowego - rejon szpitala w Pieszycach
minus Plan miejscowy - rejon Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce - 2014
minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu szpitala w Pieszycach
minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce "Boxmet" Piskorzów
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce - ul. Modrzewiowa
minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów
 MAJĄTEK PUBLICZNY
minus Majątek
minus Pomoc Publiczna
 KONTROLE W URZĘDZIE
minus RIO-2004
minus RIO-2008
minus RIO-2012
 PROWADZONE REJESTRY
minus Archiwum Zakładowe
minus Sekretariat Burmistrza
minus Biuro Rady Miejskiej
minus KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
 CENTRALNY REJESTR UMÓW
minus 2005r
minus 2006r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r.
minus 2010r.
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r
minus 2014r.
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus 2002r.
minus 2003r
minus 2004r
minus 2005r
minus Zakończenie kadencji 2002-2006
minus 2006r
minus 2007r
minus 2007r.
minus 2008r.
minus 2009r
minus Zakończenie kadencji 2006-2010
minus 2010r
minus 2011r.
minus 2012r.
minus 2013r.
minus Zakończenie kadencji 2010-2014
minus Rozpoczęcie kadencji 2014-2018
minus 2014
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus Ogłoszenie nr 2/K/2016 z dnia 30 grudnia 2015r. Burmistrza Miasta Pieszyce na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzie
minus Wykaz Organizacji Pozarządowych
minus Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r
minus Oferty
minus Program po konsultacjach
minus Projekt Programu Współpracy na rok 2012
minus Formularz konsultacji
minus Sprawozdanie
minus Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
 GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (Jednostka zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013r)
plus Szkoły i Przedszkola
minus Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
minus Samodzielny Publiczny ZOZ ,, Przychodnia Miejska
minus Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
minus Ośrodek Pomocy Społecznej
 OBSŁUGA BIULETYNU
minus Podstawa prawna
minus Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie BIP
minus Redakcja Biuletynu
minus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Logowanie
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Oferty

Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport - data umieszczenia na BiP 16.12.2015

-----------

Komunikat i Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie?  Data zamieszczenia oferty 30.09.2015r

-----------

Komunikat  Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. ,,Obchody 20-lecia działalności PZHGP Sekcja Pieszyce oraz Konkurs lotów gołębi pocztowych"

-----------

Komunikat  Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) realizacji zadania publicznego. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" - prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie gminy Pieszyce.

------------

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na obszarze gminy Pieszyce - Organizacja I Zawodów w Kolarstwie Górskim MTB o Puchar Burmistrza Pieszyc w okresie 01.08.2015r do 30.08.2015r złożona przez Stowarzyszenie Gór Sowich ,,Pasjonat".

------------

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na obszarze gminy Pieszyce 2015 w złożona przez Parafię pw. św. Jakuba  Apostoła w Pieszycach z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

-----------------------

Komunikat Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Data zamieszczenia oferty 21.05.2015r.

-----------------------

Komunikat Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Data zamieszczenia oferty 19.03.2015r.  Zobacz ofertę

------------------------

Komunikat Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Data zamieszczenia oferty 10.03.2015r.  Zobacz ofertę

------------------------

Komunikat Burmistrza Miasta Pieszyce w sprawie oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy ,,Pogoń Pieszyce" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Data zamieszczenia oferty 06.03.2015r. Zobacz ofertę

-----------------------

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom (termin wpływu oferty: 09.01.2015r.) w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data zamieszczenia oferty 09.01.2015r.        Zobacz ofertę

 

 

-----------------------

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Oferta LKS Boxmet Piskorzów (wpłynęła 25 marca  2013 r.) z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii realizowanych na  obszarze gminy Pieszyce w 2013 r. na zadanie pt. Wspieranie postaw prozdrowotnych wśród dzieci w wieku 6-13 lat.

 

 

Link: http://www.pieszyce.pl/download/boxmet%202013.pdf <http://www.pieszyce.pl/download/boxmet%202013.pdf>

 

 

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Opublikowano 28.03.2013 r.

 

-----------

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym

 

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta na zadanie z zakresu promocji i wspierania wolontariatu pn. Pieszyckie Centrum Wolontariatu

 

Zobacz ofertę:

 

http://www.pieszyce.pl/download/Oferta%20wolontariat%2011_03_2013.pdf

Opublikowane: 11.03.2013

 

 

---------------------

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym. Oferta złożona przez SL Salos Pieszyce w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data zamieszczenia oferty 03.09.2012r.

 

Zobacz ofertę: www.pieszyce.pl/ngo

----------- 

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym. Oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sowa” Pieszyce w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu poprawy bazy sportowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Data zamieszczenia oferty 13.07.2012r.


Oferta:

http://www.pieszyce.pl/download/Oferta%20realizacji%20zadania%20publicznego%2023-07%20do%2030-09-2012.pdf

 ---------

Oferta realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej w roku 2011.

Poprawa infrastruktury boiska treningowego Stadionu Miejskiego
w Pieszycach w okresie od 22 lipca 2011 do 30 sierpnia 2011.

Oferta MKS Pogoń Pieszyce na zadanie pt. Wspieranie postaw prozdrowotnych wśród dzieci w wieku 6-9 lat.

http://www.pieszyce.pl/download/Oferta%20MKS%20Pogon%2014%20czerwca%202012.pdf

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2011-07-11 16:00:37 - Oferta realizacji zadania publicznego (1001.66 kB)
2015-01-09 20:24:52 - oferta-SNDz (276.80 kB)
2015-03-06 15:44:20 - Komunikat (259.97 kB)
2015-03-06 15:45:05 - Pogoń art.19a (3.36 MB)
2015-03-09 14:56:56 - PZN-komunikat (266.93 kB)
2015-03-19 16:06:25 - Komunikat-SIO (233.30 kB)
2015-03-19 16:07:17 - Oferta Ochrona zwierząt (3.63 MB)
2015-05-15 15:49:27 - PZN-art-19 (3.16 MB)
2015-05-21 12:59:27 - PZN-oferta (3.59 MB)
2015-06-18 20:35:31 - oferta-Jakubki (9.66 MB)
2015-07-29 18:36:59 - oferta-SGS Pasjonat (3.02 MB)
2015-08-18 08:17:04 - oferta-pn (681.73 kB)
2015-08-18 11:02:02 - komunikat-pn (31.23 kB)
2015-09-10 08:31:09 - komunikat-g (203.65 kB)
2015-09-10 08:33:19 - oferta-gołębie pocztowe (390.00 kB)
2015-10-02 11:32:08 - Oferta realizacji zadania publicznego - My Was "widzimy", a czy Wy nas widzicie? (3.91 MB)
2015-12-16 08:49:55 - Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport (446.13 kB)

Ilość odwiedzin: 4088
Nazwa dokumentu: Oferty
Podmiot udostępniający: UM Pieszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Wąsik
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Wąsik
Osoba, która wprowadzała dane: Mirosław Kwiatek
Data wytworzenia informacji: 2015-09-30 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2015-09-30 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 11:11:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner